สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิราวรรณ  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพิสมัย  พลเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 8 1. นางสาวพรรณทิภาดา  เยาวไชย
 
1. นางสาวพิสมัย  พลเยี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายกฤษฏา  โคตรโยธา
2. เด็กหญิงเมษิตรา  ทองแตง
 
1. นายญัน  บุญพา
2. นางสาวธนภรณ์  พลหมั่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกมลชนก  กมลเชื้อ
2. นางสาวรวินนิภา  เทพภิบาล
3. นางสาวสุพรรณี  หวานอารมย์
 
1. นางสาวพรัตน์ดา  พนมเขต
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวธิดา  อารีเอื้อ
2. นางสาวสุภัสสร  พลเยี่ยม
 
1. นางรุ้งตะวัน  พลเยี่ยม
2. นายจรศักดิ์  กล่่อมกูล