สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริศนา  ถิ่นอุบล
 
1. นางสาวจินตนา  ชูรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจิราวรรณ  สัทธา
 
1. นางสาวสุนันทา  สุวะเสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวเจนจิรา  ปิยมาตย์
 
1. นางสาวสุนันทา  สุวะเสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศนันยา  ใจน้อย
 
1. นางสาวสุปราณี  ผิวศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาววิภาดา  หอมพนา
 
1. นางสาวโฉมศุทธินี  รักจรรยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72.75 เงิน 8 1. นางสาวณภัทร์วลิน  วรนามธนสกุล
2. นางสาวทิวานนท์  มั่นคูณ
3. นางสาวรุจิรา  ทาปลัด
 
1. นางสาวภัทรธิดา  เยาวเรศ
2. นางสาวสุนันทา  สุวะเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินภา  จันทะกุ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุทธาวา
 
1. นางสาวจินตนา  ชูรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกำไลหยก  แย้มศรวล
 
1. นางสาวพฤษพร  แยบภายคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวพัชรี  พลมนตรี
 
1. นางสาวอรุณณี  กิระสาร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  ชูรัตน์
2. นายขวัญชัย  ซุยพรม
 
1. นางสาวอรุณณี  กิระสาร
2. นางสาวมิลตรา  ประภาหาญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคามิน  สนิทนวล
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  วิเศษหวาน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายฑีมายุ  มาโยธา
 
1. นางสาวอรอุมา  จิตวุธ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา  โคตถา
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  ปากวิเศษ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิชาเดช
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายธนานนท์  อุดมโภชน์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  มาลาหอม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิชาเดช
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยดา  น้ำนุช
2. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมโคตร
3. เด็กหญิงสุพัดตรา  สร้อยโสม
4. เด็กหญิงอารียา  สาแขม
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หนุนอนันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
2. นายฤทธิเกียรติ  ศรีพาย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงนาตาชา  สิงหฬสาย
2. เด็กหญิงปาลิตา  วรวุฒิ
3. เด็กหญิงภัทรียา  ค้อชากุล
4. เด็กหญิงศรัยรัตน์  จินดา
5. เด็กหญิงศศิธร  เปลี่ยนอ่ำ
 
1. นายฤทธิเกียรติ  ศรีพาย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.75 เงิน 7 1. นางสาวชนิกา  ศรีหาวัฒน์
2. นางสาวชลิตา  จันแดง
3. นางสาวปนัดดา  มุทาทร
4. นางสาวมะลิวรรณ  ภูมิไธสง
5. นางสาวสุดารัตน์  กันยานัด
 
1. นางสาววิภาพร  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวเพลินจิต  สุวรรณวงษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  แก้วโยธา
2. นายพงศกร  แจ้งสุข
3. นายพงศกร  กองณรงค์
4. นายพิทักษ์  ท้วมไทย
5. นายอิทธิกร  โพธิสาร
 
1. นายนัฐพล  ปัญญา
2. นางสาวเพลินจิต  สุวรรณวงษ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.57 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาดา  แก้วใส
 
1. นายฤทธิเกียรติ  ศรีพาย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาววิภารักษ์  อุปรา
 
1. นายฤทธิเกียรติ  ศรีพาย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงธัญกมล  แสงคำ
2. เด็กชายพิทยา  แสงสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
2. นายฤทธิเกียรติ  ศรีพาย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.12 ทอง 16 1. นางสาวชลกานต์  มูลมานัด
2. นายปิยชาติ  ศรีบุษย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
2. นางสาวจงกลณี  เกาะสมบัติ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกีรติ  พิมรัตน์
2. นางสาวขนิษฐา  พัฒนโชติ
3. นางสาวธนพร  ขำประดิษ
4. นางสาวนันทวรรณ  จันทสิงห์
5. นางสาวปรัชญา  ท่าไคร่กลาง
6. นางสาวสุภาพร  ใจชุ่ม
7. นางสาวอมรรัตน์  ตรีเทพา
8. นางสาวอรอุมา  พิมราช
9. นางสาวอารียา  ชาญประไพ
10. นางสาวอุทัยวรรณ  วงคำแก้ว
 
1. นางสาววิภาพร  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวเพลินจิต  สุวรรณวงษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงประวีนา  ศรีบุษย์
2. เด็กหญิงศุทธหทัย  ชมพันธ์
 
1. นางสาวเอื้อมจิตร  ตระกูลโต
2. นายเหนือสิงห์  ไชยยงค์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวกุลปรียา  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวเอื้อมจิตร  ตระกูลโต
2. นายเหนือสิงห์  ไชยยงค์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภควัต  เนตรทิพย์
2. นางสาวสุภลักษณ์  ค้อชากุล
3. นายเฉลิมชัย  สุรังกาญจน์
4. นายเอกอภิชาติ  วรชินา
 
1. นางสาวปีย์วรา  คล้ายหนองสรวง
2. นางชณิตา  พันทิวา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธวัฒน์ชัย  วารีหลั่ง
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัญฑิตา  โกกิลารัตน์
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  พาสว่าง
 
1. นายพินิจ  สุพรรณโน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  กุสุมาลย์
 
1. นางสาวริรินดา  ปาระวงค์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 5 1. นายอลงกรณ์  คำไพรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงเนตรนภา  โลมาส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภัสสร  ไชยรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ผดุงสันต์
 
1. นางสาวริรินดา  ปาระวงค์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพงษ์  วรวงค์
2. นางสาวนภัสสร  ภูมิทน
3. นางสาวพัชรพร  เดชเจริญ
4. เด็กชายพิสิษฐ์  เศษสุวรรณ
5. นายศิริพงษ์  พฤกษชาติ
 
1. นางสาวโฉมศุทธินี  รักจรรยา
2. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุทธหทัย  เพชรลอม
 
1. นางสาวสุวารี  วันทการ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณฑิตา  กิติลาภ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พลเยี่ยม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิณทิพย์  แหลมภูตา
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พลเยี่ยม
 
39 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจณิสตา  นิกาเกต
2. นายจิรวัฒน์  พาธิแสง
3. นายฑีฆายุ  พลนอก
4. นางสาวทิพตยา  วรชินา
5. นางสาวปวีณา  มะลาขันธ์
 
1. นายมีเกียรติ  โคตรุฉิน
2. นางสาวจุรีรัตน์  พลเยี่ยม
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงกาญชนิษา  เผ่าสำราญ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  คะเนนา
3. เด็กหญิงปริชาติ  หรดี
 
1. นางสาวสุปราณี  ผิวศรี
2. นางสาวจินตนา  ชูรัตน์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นายประวีย์  ศรีจันทร์
2. นายปัญญาพล  โคตพงษ์
3. นางสาววิภาพร  เรืองสมบัติ
 
1. นางสาวโฉมศุทธินี  รักจรรยา
2. นางสาวภัทรธิดา  เยาวเรศ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัตนพล  เคนชา
2. นายอภิสิทธิ์  วรชินา
 
1. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
2. นางสาวสุนันทา  สุวะเสน
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายภานุพงศ์  ชุมตรีนอก
2. นายยุทธภพ  สีม่วง
 
1. นายนัฐพล  ปัญญา
2. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกนกพร  ศรีสุข
2. นางสาวกัญญาภัทร  พรมทา
3. นางสาวจินตหรา  ศรีสุข
 
1. นางชณิตา  พันทิวา
2. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนิฏฐา  ลำพาย
2. เด็กหญิงวนัชพร  ศิริโท
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีเดช
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางสาวปิยะดา  สมพร
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพล  รุ่งเรือง
2. นางสาวรัตติกาล  เวียงสงค์
3. นางสาวสุมลทิพย์  หอมใส
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ์ศรีศาสตร์
2. นางวรางคณา  หลิ่มจ่าง