สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาววิภาดา  หอมพนา
 
1. นางสาวโฉมศุทธินี  รักจรรยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 72.75 เงิน 8 1. นางสาวณภัทร์วลิน  วรนามธนสกุล
2. นางสาวทิวานนท์  มั่นคูณ
3. นางสาวรุจิรา  ทาปลัด
 
1. นางสาวภัทรธิดา  เยาวเรศ
2. นางสาวสุนันทา  สุวะเสน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงนาตาชา  สิงหฬสาย
2. เด็กหญิงปาลิตา  วรวุฒิ
3. เด็กหญิงภัทรียา  ค้อชากุล
4. เด็กหญิงศรัยรัตน์  จินดา
5. เด็กหญิงศศิธร  เปลี่ยนอ่ำ
 
1. นายฤทธิเกียรติ  ศรีพาย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาฏ  สุดเฉลียว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.75 เงิน 7 1. นางสาวชนิกา  ศรีหาวัฒน์
2. นางสาวชลิตา  จันแดง
3. นางสาวปนัดดา  มุทาทร
4. นางสาวมะลิวรรณ  ภูมิไธสง
5. นางสาวสุดารัตน์  กันยานัด
 
1. นางสาววิภาพร  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวเพลินจิต  สุวรรณวงษ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงประวีนา  ศรีบุษย์
2. เด็กหญิงศุทธหทัย  ชมพันธ์
 
1. นางสาวเอื้อมจิตร  ตระกูลโต
2. นายเหนือสิงห์  ไชยยงค์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวกุลปรียา  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ธรรมบุตร
 
1. นางสาวเอื้อมจิตร  ตระกูลโต
2. นายเหนือสิงห์  ไชยยงค์