สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 16 1. นางสาวปวันรัตน์  เล็งเบา
 
1. นางสาววันวิสา  แสนสงคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวสุธิดา  ทีน้ำคำ
 
1. นางสาวรำไพ  สีเนตรหอย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นางสาวศรัญญา  กมลสาร
 
1. นายสิทธิศักดิ์  บางใบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 15 1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำรัง
 
1. นางณัฐกานต์  อาทิตย์ตั้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. นายพาณุเดช  คำหอม
 
1. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวสุมาลี  สารรัตน์
 
1. นางสาวเอมอร  คำแหงพล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายนวพล  สุจริต
2. เด็กหญิงศศิวิมล  คำรัง
 
1. นางสาววันวิสา  แสนสงคราม
2. นายสิทธิศักดิ์  บางใบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกัญญา  กาษรเส
2. นางสาวพิศมัย  สมดา
 
1. นางสาวรำไพ  สีเนตรหอย
2. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวดลยา  วงค์อนุ
2. นางสาวอภิญญา  พรมวรรณ์
 
1. นายจักรพงษ์  ทองเลิศ
2. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ลุ่มนอก
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวพัชรี  สารรัตน์
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.62 ทอง 17 1. นายกฤษฎา  สารรัตน์
2. นางสาวทิพย์ตะวัน  อาจศัตรู
 
1. นายชัด  ศรีอ้วน
2. นางณัฐธินี  มิ่งมิตรมี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.85 ทอง 4 1. นายนิติชัย  แข็งแรง
2. นางสาวเกษร  สายศรี
 
1. นายชัด  ศรีอ้วน
2. นางณัฐธินี  มิ่งมิตรมี
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สูแพง
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  ทีน้ำคำ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  สิงห์โนนทัน
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ใยไธสง
5. เด็กหญิงดวงฤดี  ชินคำ
6. เด็กหญิงนงนภัส  โมกศิริ
7. นางสาวนราภรณ์  ขอมเดช
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปิยมาตย์
9. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปิยมาตร์
10. เด็กหญิงพิยะดา  รักษาพร
11. เด็กหญิงวันวิสา  บุญยัง
12. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  เพ็งพันธ์
13. เด็กหญิงอาริสา  บุตรพรม
14. นางสาวอารียา  กรมวัง
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมวงค์
 
1. นายเข็มชาติ  ไค่นุ่นสิงห์
2. นางสาวพรรษชล  บุญมี
3. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
4. นายประจักษ์  เยาวพันธ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 1. นางสาวกนกพร  แดงบุญเรือง
2. นางสาวทิพย์วรรณ  คำมีภา
 
1. นายจีรพัฒน์  วิผาลา
2. นายปรีชา  หอระตะ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวนิตติยา  รักษาพร
2. นางสาวพรทิพย์  อาจศัตรู
 
1. นายเข็มชาติ  ไค่นุ่นสิงห์
2. นายปรีชาพล  หอระตะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เวชวรรณ์
 
1. นายประจักษ์  เยาวพันธ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 6 1. นางสาวปนัสยา  ศรีบุษย์
 
1. นายฉลอง  อ่อนพุทธา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริชาติ  สำราญเย็น
 
1. นางสาวพรรษชล  บุญมี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวอภิสรา  ทวีสินธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  วงค์อนุ
 
1. นางณัฐกานต์  อาทิตย์ตั้ง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. นางสาวจุติพร  พิมพิลา
2. นางสาวพนารัตน์  แสงใหม่
3. นางสาวอารยา  แสนสุพรรณ
 
1. นางสาวเอมอร  คำแหงพล
2. นางสาววันวิสา  แสนสงคราม
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวนุชจรี  แห้วศรี
2. นางสาวปนัดดา  กลมมลี
3. นางสาวหอมหวน  พนาศรี
 
1. นางสาวเอมอร  คำแหงพล
2. นางสาวรำไพ  สีเนตรหอย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปานโต
2. เด็กหญิงบุณยกร  เล็งเบา
 
1. นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา
2. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวยอแสง  กมลคร
2. นางสาวสาริณี  สายศรี
 
1. นางสาวอรทัย  จันท่าม่วง
2. นายอัครฉัตร  เพียรชนะ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย สมจิตร  โชติโน
2. เด็กชายธีระพงษ์  วงค์วิลา
3. เด็กชายหัสดี  พลมนตรี
 
1. นางสาวพรรษชล  บุญมี
2. นางสาวเอื้องไพร  กมล
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสวรรค์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  โพธิ์วัด
3. เด็กหญิงพัชราวรรณ  พุทธแสง
 
1. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
2. นางสาววิจิตรา  อัศวภูมิ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสายฝน  ศรีคำ
2. นางสาวอรอุมา  นามกุดเรือ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  ศรีบุษย์
 
1. นางสาวรัตนา  วงศ์ภูงา
2. นางเต็มดวง  ปากวิเศษ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  รินชัย
2. เด็กหญิงพันธภา  ผันอากาศ
3. เด็กหญิงมธุรดา  เภสัชชะ
4. เด็กหญิงมนธิตา  กอสุระ
5. นางสาวอาทิตย์ตยา  ไดยศรี
6. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  ศรีบุษย์
 
1. นางสาวอรทัย  จันท่าม่วง
2. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
3. นางฐัติมา  อ่อนประทุม
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชีวนันท์  สิงห์โนนทัน
2. นางสาวดวงใจ  พรมวงศ์
3. นางสาวปัญญธิดา  เชษฐสิงห์
4. นางสาวลลิตา  วงค์อนุ
5. นางสาววราพร  ผิวจันดา
6. นางสาวอัญชลี  คำทอง
 
1. นางสาวอรทัย  จันท่าม่วง
2. นางยุวดี  ศิริเม็งราช
3. นายประจักษ์  เยาวพันธ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวชนิดา  ศรีคำ
2. นายสถาพร  ไชยหงษ์
3. นางสาวเบญจมินทร์  นิกาเกต
 
1. นางสาวเอื้องไพร  กมล
2. นางสาวพรรษชล  บุญมี
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกัลยาณี  ปิยมาตย์
2. นางสาวปิยะณัฐ  หงษ์จันทร์
3. นางสาวสุภาพร  พิมบูล
 
1. นายอัครฉัตร  เพียรชนะ
2. นายสุเมค  ไชยดำ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมลิสา  เพ็งมาลา
2. นางสาวอรอนงค์  สุดวิลัย
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  สารรัตน์
 
1. นางสาวพรรษชล  บุญมี
2. นางสาวเอื้องไพร  กมล