สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พลเยี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจจิมา  สุพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวสุนิสา  สิงหาเทพ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงเกวลิน  มัทนัง
 
1. นางรุ่งรัตน์  สุขแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุตรดา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลาน้อย
3. เด็กชายศุภกฤต  นะทีทอง
 
1. นางอุไรวรรณ  ร่มเย็น
2. นางสาวนิสาชล  อุสสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กชายภัทรพล  บุตรพรม
 
1. นายปัญญา  สีหาบุญมาก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.63 เงิน 6 1. นายจักรกฤษณ์  พระสว่าง
2. นางสาวพิมลมาศ  ศักดิ์ศรี
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ไกยศรี
 
1. นางเสนาะ  กุลสท้าน
2. นางสาวมาลี  โทแสง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงปั้นหยา  พิลายนต์
 
1. ดร.นิราศ  ศรีขาวรส
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวณัฐภรณ์  สายรัตน์
2. นายธนศักดิ์  อินชูวงศ์
3. นายนายธีรพงษ์  วิฑูรย์
4. นายปริเยศ  โกมลศรี
5. นายพงศกร  จันทร์ภิบาล
6. นางสาวศุภกานต์  มงคลโคตร
 
1. นางวนิดา  ไชยแสง
2. นางอรชร  ศรีขาวรส