สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจินตนา   ทัดสี
 
1. นางดอกเตย  วิผาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงรำไพ  วงศ์ตลาด
 
1. นางดอกเตย  วิผาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวหนึ่งธิดา  วรชินา
 
1. นางดอกเตย  วิผาลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  เงินมั่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวศิริลักษณ์  ไผ่โสภา
 
1. นางสาวกรรณิกา  เงินมั่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  ปิยมาตย์
2. เด็กหญิงศิริอนันต์  แสนสุข
3. เด็กหญิงแพรวา  ทองสี
 
1. นางดอกเตย  วิผาลา
2. นายอนุชา  ฉ่ำมณี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาววันเพ็ญ  ยาชูชีพ
2. นายอัษฎาวุธ  อินประจง
3. นางสาวเอมอร  อัศวภูมิ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เงินมั่น
2. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพลชัย  นนท์จันทร์
 
1. นางสุนันทาปกรณ์  มนปราณีต
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายนราธิป  สารศิริ
 
1. นางอุไรรัตน์  ศิริสะละ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บุตรศาสตร์
2. เด็กหญิงศศิธร  ชาติขยัน
3. เด็กหญิงสุวรรณภา  ทิพจรูญ
 
1. นางสุนันทาปกรณ์  มนปราณีต
2. นายอดิศักดิ์  จันนี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. นายสิทธิศักดิ์  รัตนวงค์
 
1. นางสุนันทาปกรณ์  มนปราณีต
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 11 1. นายเรวัติ  ผ่านสำแดง
 
1. นางอุไรรัตน์  ศิริสะละ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายภัทรธร  บุตรภักดี
2. เด็กหญิงอพัชฌา  ทนามศรี
3. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรภักดี
 
1. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
2. นางสาวเกตน์นิภา  โห้ฉ่ำ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวจิดาภา  วรรณภักดี
2. นางสาวศศิธร  สิงห์หน
3. นางสาวอรอนงค์  วงค์ตลาด
 
1. นางอุลัยวรรณ  จันทร์ขอนแก่น
2. นายเพียรดี  จันทร์ขอนแก่น
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.7 ทอง 5 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชินคำ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สารบรรณ
3. เด็กหญิงโชติมา  เสนานคร
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
2. นางณัฐมล  กุลสุวรรณ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.14 เงิน 4 1. นางสาวทักษิณา  หนูมี
2. นายพิสิษฐ์  พรมอารักษ์
3. นางสาวศิริวรรณ  โกติรัมย์
 
1. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
2. นางสาวอารียา  นาใจ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชินวัตร  บุตรดาจักร์
2. เด็กชายนิธิวัฒน์   พรมสุพรรณ
3. เด็กชายพิพัฒพงค์  เพ็ญศรี
 
1. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อ่อนสุด
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริวรรณ  บุตรภักดี
2. นางสาวสุดารัตน์  สุดสถาน
3. นางสาวเจนจิรา  ไกรสวรรค์
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
2. นางณัฐมล  กุลสุวรรณ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายพัดยศ  สมนึก
2. เด็กชายเจษฎา  ชูรัตน์
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กชายคมกริช  พิมพิลา
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย  โสสุด
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.57 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุธินันท์  เอี่ยมโอภาส
 
1. นางวันทนี  ฉิมพงษ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 10 1. นางสาวสุภาภรณ์  พิมพ์เสน
 
1. นางกัญญาภัค  ไกรยบุตร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.57 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สมศีลา
2. เด็กชายพลพล  อินตอง
 
1. นางกัญญาภัค  ไกรยบุตร
2. นายนิยม  วงศ์ใหญ่
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.57 ทอง 7 1. นายกฤษฎา  แสงอรุณ
2. นางสาวลลิตา  ฝอยทอง
 
1. นางวันทนี  ฉิมพงษ์
2. นางสาวกัญญารัตน์   ปุผาลา
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  ฤทธีสกุล
2. เด็กหญิงนุสรา  บุตรภักดี
 
1. นายชัชนก  บุญย่อ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกำไลมาส  คลังแสง
2. นางสาวเบญจพร  คันทประเทศ
 
1. นายพเยาว์  ปทุมพงษ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอรชุน  พูลเพิ่ม
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรวิภา  พิมพ์บูลย์
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัชรา  บุตะมะ
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทธิยะ  เบ้าทอง
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  รัตนศิลป์
2. เด็กหญิงอาริยา  พลีไส
 
1. นางนิกร  ดวงวงษา
2. นางณัฐมล  กุลสุวรรณ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววัลยา  ทองโฉม
 
1. นางณัฐวิภา  ยัคลา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษณะ  พิมพขันธ์
 
1. นายตะกุลพันธ์  ทัดสี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กชายธีระพงษ์  บุตรภักดี
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชาติขยัน
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีษะ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชาติขยัน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง 4 1. นางสาววิราภรณ์  ไค่นุ่นนา
 
1. นางดอกเตย  วิผาลา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง 4 1. เด็กชายวรเวช  ขัติยนนท์
 
1. นางสาวศรุตยา  อุ่นอารีย์กุล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวศรุตยา  อุ่นอารีย์กุล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรัญญา  ศิริสุวรรณ
 
1. นางสาวศรุตยา  อุ่นอารีย์กุล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายขวัญชัย  เปลี่ยนสี
 
1. นายตะกุลพันธ์  ทัดสี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สารบรรณ
 
1. นายตะกุลพันธ์  ทัดสี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวเยาวเรศ  วรชินา
 
1. นางนิกร  ดวงวงษา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายนันต์ธวัฒน์  แสนสุข
2. เด็กหญิงยุพิน  พรมวงค์
3. เด็กหญิงอวัสดา  จันทมัน
 
1. นางสาวกรรณิกา  เงินมั่น
2. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวธัญญารักษ์  ดำรงค์ชัย
2. นางสาวนฤมล  พลเยี่ยม
3. นางสาววชิราภรณ์  ชื่นชม
 
1. นางสาวกรรณิกา  เงินมั่น
2. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นายธนากรณ์  คำใส
2. นายวีรวุฒิ  นาถมทอง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ปุผาลา
2. นายประวัติ  บุตรภักดี
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมสิน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทัดสี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ปุผาลา
2. นางกัญญาภัค  ไกรยบุตร
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายปรัชญาพล  จำปาลาด
2. นายวินัย  ทิพจรูญ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ปุผาลา
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรยุทธ  ธงศรี
2. นายสิทธิพงษ์  ศรีพล
3. นายอัจฉริยะ  กัณหา
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  พันโน
2. นายภัทธิยะ  เบ้าทอง
3. เด็กชายสัมพันธ์  สีลาดเลา
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
50 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนครินทร์  สุทธิประภา
2. นายประสาน  ไค่นุ่นนา
3. นายศุภณัฐ  สารบรรณ
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
51 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  เฉยพันธ์
2. เด็กชายพรชัย  เจริญราช
3. เด็กหญิงอารียา  นนทะภา
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
52 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิวิมล  อินทรบุตร
2. นางสาวสรัญญา  กรวดสำโรง
3. นางสาวอารียา  คำเสมอ
 
1. นายอุบล  ไกรยบุตร
2. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายธนกรณ์  ชินคำ
2. เด็กหญิงนันทพร  บุขุนทัด
3. เด็กชายวันเฉลิม  สรภูมิ
 
1. นายประวัติ  บุตรภักดี
2. นายสิทธิชัย  ฉิมพงษ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายปรัชญา  ชาญเลิศ
2. เด็กชายสุพจน์  ศรีน้ำเที่ยง
3. นายเจตนิพัทร์  ศรีษะ
 
1. นายประวัติ  บุตรภักดี
2. นายสิทธิชัย  ฉิมพงษ์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรฐิมาภรณ์  สาหนองหม้อ
2. นางสาวพัชรี  สารรัตน์
3. นางสาววัชราพร  พลมนตรี
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร
 
56 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นายธีระวัฒน์  อุปพงษ์
 
1. นายพเยาว์  ประทุมพงษ์