สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงรำไพ  วงศ์ตลาด
 
1. นางดอกเตย  วิผาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  เงินมั่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. นายสิทธิศักดิ์  รัตนวงค์
 
1. นางสุนันทาปกรณ์  มนปราณีต
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายภัทรธร  บุตรภักดี
2. เด็กหญิงอพัชฌา  ทนามศรี
3. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรภักดี
 
1. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
2. นางสาวเกตน์นิภา  โห้ฉ่ำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวจิดาภา  วรรณภักดี
2. นางสาวศศิธร  สิงห์หน
3. นางสาวอรอนงค์  วงค์ตลาด
 
1. นางอุลัยวรรณ  จันทร์ขอนแก่น
2. นายเพียรดี  จันทร์ขอนแก่น
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79.14 เงิน 4 1. นางสาวทักษิณา  หนูมี
2. นายพิสิษฐ์  พรมอารักษ์
3. นางสาวศิริวรรณ  โกติรัมย์
 
1. นางอัมรินทร์  คเชนทร์ชาติ
2. นางสาวอารียา  นาใจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 10 1. เด็กชายคมกริช  พิมพิลา
2. เด็กชายธวัฒน์ชัย  โสสุด
 
1. นายเถลิงศักดิ์  วรรณจรูญ
2. นายอุบล  ไกรยบุตร