สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายเกรียงศักดิ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรพิทักษ์  บุตรแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. นายธรรณธร  กอมะณี
 
1. นางสาวพรพิทักษ์  บุตรแสน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญญาเลิศ
 
1. นางสาวพรพิทักษ์  บุตรแสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  ภูธิจักร์
 
1. นางสาวพิชญาอร  นะราธร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  ตุ่นหมื่นไว
 
1. นางสาวพิชญาอร  นะราธร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนิภา  ศรีสมสุข
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยุบลชิตร์
3. เด็กหญิงอรพิน  แสงอาจ
 
1. นางสายละเอียด  กลางท่าไคร้
2. นางสุคนธ์รัตน์  จันทร์หอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกมลวัทน์  มุขสิกสาร
2. นางสาวสุวิมาลา  พิมพ์โคตร
 
1. นางสาวธันยาภัทร   พิมพ์สงวน
2. นางสาวพรพิทักษ์  บุตรแสน
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภัสสร  งามเปรี่ยม
2. เด็กหญิงสุพิสชา  ไชยสิงห์
3. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์โนลิตร
 
1. นายสุพรชัย  แก้วกันยา
2. นางสาวศิรินธร  กลางท่าไคร้
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกฤษฎา  ใจมั่น
2. นางสาวนริศรา  นันทรักษา
3. นางสาวอาริตา  จันทร์เหลือง
 
1. นางรัตนพร  สิมมาหลวง
2. นายวีระชัย  สายเชื้อ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธาตุทำเล
2. เด็กหญิงจิตสุดา  ศิริเวช
3. เด็กหญิงเจวลิน  ไชยกุดฉิม
 
1. นางแสงอรุณ  ภูบาลเช้า
2. นางกมลทิพย์  หวายแดง
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายสหภาพ  คำแดงไสย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ฐานวิเศษ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ืทับทิมหิน
 
1. นายศรัญญู  เปลรินทร์
2. นางสาวนาตยา  โยธาศิริ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ตาลพรมศรี
2. เด็กหญิงศิริมาดา  กองสมบัติ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พงษ์ศาสตร์
4. เด็กหญิงสรญา  ทับทิมหิน
5. เด็กหญิงอรัญญา  พันนาจันทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  อาจหาญ
2. นางสาวเกศฎาภรณ์   สัมฤทธิ์สกุลชัย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นางสาวจุฑารัตน์  ส่วยสั่น
2. นางสาวพรณภา  ภูมิเขต
3. นางสาวพาวรินทร์  พลเยี่ยม
4. นางสาวรัชดา  วรศักดิ์
5. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริปราชญ์
 
1. นางพิมพิศา  ขันธ์สะอาด
2. นางสาวเกศฎาภรณ์   สัมฤทธิ์สกุลชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิกา  โคตรโพนสูง
2. นางสาวจันทร์ธิดารัตน์  พลเยี่ยม
3. นางสาวธาราธร  ป้องทัพไทย
4. นางสาวพัชราวรรณ  จันสีหา
5. นางสาวสุนิสา  พลเยี่ยม
 
1. นางพิมพิศา  ขันธ์สะอาด
2. นางจุฑารัตน์  อาจหาญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยพร  สังโคตร์
2. เด็กหญิงอริศา  พันธ์โพธิ์กลาง
 
1. นางพิชญาภรณ์  กิ่งเมือง
2. นางจุฑารัตน์  อาจหาญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง 6 1. นายทัศนัย  ทวีศรี
2. นางสาวปาริชาติ   ภูตีนผา
 
1. นางจุฑารัตน์  อาจหาญ
2. นางพิชญาภรณ์  กิ่งเมือง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวรัตติยา  มีหนองใหญ่
2. นางสาววนัชพร  คำอั้ว
 
1. นายอรุณ  พระสว่าง
2. นายปิยะ  สารบรรณ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชรพล  เปี่ยมท้วม
 
1. นายศราวุธ  แวงวรรณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวพรพิมล  เตชะ
 
1. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวปาริชาติ   ภูตีนผา
 
1. นายศราวุธ  แวงวรรณ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  สว่างชุม
2. เด็กชายวัชรพล  เปี่ยมท้วม
 
1. นายศราวุธ  แวงวรรณ
2. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายวีระพล  นพคุณ
 
1. นายศราวุธ  แวงวรรณ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวปรียะดา  โพธิ์สูงเหลา
 
1. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรศักดิ์  แสงจันดา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  คำภักดี
3. นายอรุโนชา  อินทร์เพ็ง
 
1. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
2. นายศราวุธ  แวงวรรณ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายณัฐภัทร์  บุญชื่น
2. นายธีระศักดิ์  ดุลยะลา
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  อุ่นตั้ง
4. นายสิทธิพงษ์  คำภักดี
5. นายอนุพงษ์  บุตรพรม
6. นางสาวอารียา  ปุณลา
 
1. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
2. นางสาวยุพยงค์  พัฒนิบูลย์
3. นายศุภชัย  วุฒิสาร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงสรัญญา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวยุพยงค์  พัฒนิบูลย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวไพลิน  ศรีไกลรส
 
1. นายศุภชัย  วุฒิสาร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงพรนภา  พลเยี่ยม
 
1. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีระศักดิ์  ดุลยะลา
 
1. นายศุภชัย  วุฒิสาร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  สิทธิเดช
2. นายกิตติรัช  ก้านจักร
3. นางสาวขนิษฐา  แซงสว่าง
4. นางสาวจันฑิมา  เย็นวัฒนา
5. นางสาวจิณาภา  วงศ์ดี
6. นางสาวจิราภัทร์  คำอั้ว
7. นางสาวจุฑารัตน์  วะลัยสุข
8. นายณัฐภัทร์  บุญชื่น
9. นายณัฐวุฒิ  ทวีศรี
10. นายธนพนธ์  พลเยี่ยม
11. นายธีระศักดิ์  ดุลยะลา
12. นายนรินทร์  ศรีสว่าง
13. นายนวคุณ  สุวรรณเพ็ชร
14. นางสาวนิตยา  ภูมิบุญชู
15. นายน้ำมนต์  นาชัยเวียง
16. นายปิยะ  แสนพรม
17. นางสาวพรชุตา  พลเยี่ยม
18. นางสาวพรนภา  แวงวรรณ
19. นางสาวพิชยนัน  พระสว่าง
20. นางสาวรัตนภรณ์  ปุริเส
21. นางสาววชิรานี  พรหมวรรณ์
22. นายสมพงษ์  แสงไสย์
23. นางสาวสุพัตตรา  วัดแผ่นลำ
24. นายสุรศักดิ์  ยุรชัย
25. นายอนุพงษ์  บุตรพรม
26. นางสาวอารียา  ปุณลา
27. นายเก่งศักดิ์  สุ่มมาต
28. นางสาวเบญจวรรณ  เกินแก้ว
29. นายเสกสรรค์  คำมาดี
30. นางสาวไพลิน  ศรีไกลรส
 
1. นายสมยุทธ์  มาลีหวล
2. นางสาวยุพยงค์  พัฒนิบูลย์
3. นายศุภชัย  วุฒิสาร
4. นายศราวุธ  แวงวรรณ
5. นายศิวะ  จรบุรมณ์
6. นายสุวิทย์  พละวงค์
7. นายวิทิต  ปัญจมาตย์
8. นายสิทธิชัย  รถา
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคงฤทธิ์  สังศักดิ์
2. นายธีรยุทธ  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวสุรดา  พุฒิกุลพัฒนา
2. นางวรัญญา  เมืองแวง
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ตามชัย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภูมิพันธ์
 
1. นางสาวสุรดา  พุฒิกุลพัฒนา
2. นางวรัญญา  เมืองแวง
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองโสม
2. นางสาวแพรวพรรณ  สินโพธิ์
 
1. นายวีระชัย  เลี้ยงวณิชย์
2. นายฉัตรชัย  เชื้อกิตติศักดิ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิยดา  บุญประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสร้อยสน  สายวงศ์
3. เด็กชายอัศนัย  สังขดิษฐ์
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาพร  ลอยนอก
2. นางสาวอรทัย  สีดาฮด
3. นายเอกพจน์  นิลารัตน์
 
1. นายสุรินทร์  ดาหลวงมาตร
2. นางประยงค์  ขันเงิน
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภาดา  สอาดสิทธิ์
2. เด็กหญิงอุบล  หงษ์สิงทอง
3. เด็กหญิงเนตรนภิส  ฐานบำรุง
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นางสาวสุรดา  พุฒิกุลพัฒนา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัศศิกาญจน์  กระตุดเงิน
2. เด็กหญิงภัททิยา  นามบุญลา
3. เด็กหญิงเพชรชมพู  นุ่มนก
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นางสาวสุรดา  พุฒิกุลพัฒนา
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญชพร  ฐานโอภาส
2. นางสาววชิราณี  พรหมวรรณ์
3. นางสาวสุกัญญา  หอมพนา
 
1. นางวรัญญา  เมืองแวง
2. นางสาวสุรดา  พุฒิกุลพัฒนา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรีดา  กออำไพร
2. นางสาววิริยาพร  บุตรพรม
3. นางสาวโสภิตา  สุทธิประภา
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นางสาวกิตติพร  พลเยี่ยม
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธินพัฒน์  ประชาบุญ
2. นางสาวสุพัตรา  ภักดี
3. นายอนุพันธ์  บุตรทุมพันธ์
 
1. นางประยงค์  ขันเงิน
2. นางรุ่งฤดี  แสนพยุห์