สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล   หนองขุ่นสาร
 
1. นางพรนภา  พรหมนารท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอทิตยา  สุตนนท์
 
1. นายแสงทอง  ภักดีแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภานุมาศ  บุญละคร
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงโชติกา  พลเยี่ยม
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวบัณฑิตา  นนวงษ์ษา
 
1. นางกลิ่นบุปผา  โสธรชัยวิทย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  แม้นศิริ
 
1. นางสาวภควดี  ประเสริฐสังข์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.9 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  มานัด
 
1. นางมาลิน  จิตรเหิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพุทธิดา  ศิลแสน
2. นางสาววราภรณ์  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงเพชรรัศมี  มอญปาก
 
1. นางสุนันทา  ผกากอง
2. นางปาริฉัจก์  คำแหงพล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามณี  วรวงค์
2. เด็กหญิงมลทิพย์ภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางกนกวรรณ  วรรณพัฒน์
2. นายฉกรรจ์  วรกมล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจิรนันท์  ทิพมณี
2. นางสาวสุภชาดา  สุขตะกั่ว
 
1. นางกนกวรรณ  วรรณพัฒน์
2. นางสุพิชชา  ศรีกำพล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนัญดา  ดงใหญ่
 
1. นางวนิดา  เลิศศิริรังสรรค์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  งามดี
 
1. นางวนิดา  คามวัลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปภาวรินทร์  เมาะราษี
2. นางสาวศิรภัสสร  จงสำราญ
3. นางสาวอาทิตยา  จันทรา
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อุดมฤทธิ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เอกโชติ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธาดา  กิตติชีวนนท์
2. นางสาวจิราพร  คำแดงไสย์
3. นางสาวชนาพร  มาศวรรณา
 
1. นางพจมาน  พิเดช
2. นางเกศสุมณฑ์  โนราช
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  พลยุทธ์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายอติกานต์   โพธิ์ศรี
 
1. นางสุมาลา  แวงวรรณ
2. นางสาวบุณยนุช  พรมบุตร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักขณา  พลเยี่ยม
2. นางสาววรรษมน  พลเยี่ยม
3. นางสาวศุจินธร  เมืองแสน
 
1. นางสาวเพ็ญชรีย์  แสนศักดิ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  วิมลพล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์นาแค
2. เด็กชายศิริโชค  สาไชยยันต์
 
1. นายชัยยันต์  คำนันท์
2. นางสมปอง  กุลค้อ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรภัสสร  พลเยี่ยม
2. นายสรกฎ  ตาลประเดิม
 
1. นางอรวดี  หลักแก้ว
2. นางสาวปิยะทิพย์  ดอนลาดลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  นาเมืองรักษ์
 
1. นางจารุพร  รวมวงศ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  เมืองศรี
2. นางสาวนลินี  บุตรพรม
3. นางสาวบุษบาวรรณ  แวงวรรณ
 
1. นางสมสวย  วิชามุข
2. นางเพลินจิต  ซาเหลา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  คำศรีเมือง
2. นางสาวจีรนันท์  พลเยี่ยม
3. นายอดิศร  แวงวรรณ
 
1. นางสาวใบเงิน  ศรีชะตา
2. นางเตือนใจ  งามดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  มะอาจเลิศ
2. นางสาวนภาพรรณ   หงษ์ศรี
3. นางสาวบัณฑิตา  ชมดี
 
1. นางสุรินธร  วังคะฮาด
2. นางณัฐนิชา  ไชยฮะนิจ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิตญารัตน์  สุริโย
2. นางสาวนัทภรณ์  เทียมวงค์
3. นางสาวพรรณวิภา  รัตนวงค์
 
1. นางสาวสุดา  แพงแก้ว
2. นางเยาวภา  โพดาพล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  พลเยี่ยม
2. นางสาวพิรญาณ์  นาทองคำ
3. นางสาวอรจิรา  ศิลปักษา
 
1. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
2. นางพัชรี  ศิลแสน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทอเนียร์  ทะเฮรี
2. เด็กชายพิษณุ  ชารีพันธ์
3. เด็กหญิงศรัญญา  เดชจร
 
1. นายชัยณรงค์  ทาบุดดา
2. นางสาวกลิ่นผกา  นาก้อนทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะชัย  เพ็งพันธ์
2. นายบุญญฤทธิ์   ฝากาบล
3. นางสาวศรัทธิยา  วงศ์สุริยอุทัย
 
1. นางศิริพร  แสนศักดิ์
2. นายอรุณ  ฤทธิ์มนตรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปพิชญา  มาตภาพ
2. เด็กหญิงพิมชนก  วงศ์สายเชื้อ
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางเตือนใจ   งามดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. นายคุณานนท์  พลเยี่ยม
2. นายปฏิภาณ  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นายชนินทร  เมืองนิล
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภณ  ศรีนวลอ้าย
2. นายธนกฤต  พละสุ
 
1. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
2. นายศิริวัฒน์  สาหับ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุกิตติ์  งามดี
2. นายศุภวิทย์  รังนาแพง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัชญา  สว่างชุม
2. นางสาวปาริชาติ  บุตรพรหม
3. นางสาวพิชญา  โตมาซา
4. นายภิภพ  ผงผานอก
5. นางสาวสริตา  สาระพัฒน์
 
1. นายณรงค์  ชุมแวงวาปี
2. นางเบญจมาศ  จรบุรมณ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เชื้อคำฮด
2. นางสาวกนกวรรณ  บุตรศรี
3. นางสาวจริญา  แสงลา
4. นางสาวสุชารัตน์  คำแดงไสย์
5. นางสาวอทิตยา  บุตรพรม
 
1. นางสาวสาวพัตร  สาระมาน
2. นางสาวรัตนาวดี  ปากวิเศษ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาธิป  วารวงค์
2. นางสาววรรณภา  ศรีสุลัย
3. นางสาววรรณษา   หอมพนา
4. นางสาวศุภรัตน์  แสงปาก
5. นางสาวอรวรรณ  อุปริพันธ์
 
1. นางชมัยพร  บัวขาว
2. นางสาวจตุพร  ทากุดเรือ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชากานต์  สิงหากัน
2. นายนิเวศ  ตรีจันทร์
3. นางสาวภัทรดาพร  พลหมั่น
4. นางสาวสุกัลยา  ศรีเพ็ชร
5. นางสาวสุชาดา  ธนาคุณ
 
1. นางลัดดา  สีนางกุ
2. นายบุรี  บุรวัฒน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาดา  บุญอำนวย
2. นายสพลดนัย  เจาะจง
3. นายสิทธิชัย  คำคนซื่อ
4. นายสุขสวรรค์  สวยกลาง
5. นางสาวไปรยา  สิงหาอาจ
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นางวนิดา  ศรีจุลฮาด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิติยาภรณ์  ภักดีแก้ว
2. นายจาตุรงค์  พรมลี
3. นายจิตติ  โสตสุภาพ
4. นายชัยวัฒน์  ห้องหาญ
5. นายณพนัย  ศูนย์ปั้ง
6. นางสาวณัฐชนันท์  หล่อวัฒน์
7. นางสาวทิพย์วารี  ทาระมัย
8. นางสาวนิศารัตน์  สุขเกษม
9. นายปิยะพงษ์  ตรีภพ
10. นายรชต  สีนางกุ
11. นางสาววิสุดา  ภูมิพันธ์
12. นางสาวสุดารัตน์  พลเยี่ยม
13. นางสาวสุนีรัตน์  วามะเกต
14. นายอธิพงษ์  เรเรือง
15. นางสาวอนุชบา  วิลัยหล้า
16. นายอนุชา  สุทธิประภา
17. นายอรรถชาติ  ณรงค์ชัย
18. เด็กหญิงอารียา  สารศิริ
19. นายเกียรติศักดิ์  โฮมแพน
20. นายเมธาวี  ฉิมนอก
 
1. นางจงเพียร  ศักดิ์สีเท่า
2. นางสาวทิวาพร  พลเยี่ยม
3. นางสาวประภากร  กระภูชัย
4. นายอภิวัฒน์  พลเยี่ยม
5. นายศรเพชร  พวงปัญญา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงอารียา  สารศิริ
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรชต  สีนางกุ
 
1. นางจงเพียร  ศักดิ์สีเท่า
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. นางสาวชนากานต์  ดวงจันทร์
2. นายพงษ์อำนาจ  แก้วปัญญา
 
1. นางสาวประภากร  กระภูชัย
2. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทรรศนีย์  ศรีสวัสดิ์
2. นายนเรศ  วิเศษชาติ
 
1. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
2. นางสาวจริยา   โคตะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณราศิวกร  อุลมาร
2. เด็กหญิงณิชากร  ประทุมชัย
3. เด็กหญิงทัศธิดา  พลเยี่ยม
4. นายทิวฐกรณ์  ทองจำปา
5. นายปราโมทย์  โฮมแพน
6. นายปิยะพงษ์  ตรีภพ
7. นายวัชระ  โฮมแพน
8. เด็กหญิงศศิธร  แก่นสุวรรณ์
9. เด็กหญิงศศินา  รัตนวงศ์
10. เด็กหญิงสุทัตตา  พลเยี่ยม
 
1. นางหนูกาญจน์  พลเยี่ยม
2. นายภูวนาท  เมืองนาม
3. นางเบญจมาศ  จรบุรมณ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจนิสตา  ทองสตา
2. นางสาวอทิตยา  เบญจรุญ
 
1. นายพงศภัค  ไชยโชค
2. นายประยงค์  สิงหากัน
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐพร  ศรีสำราญ
2. นางสาวมิ่งขวัญ  กันยาวุธ
 
1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
2. นายไชยา  เฉลียวพงษ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรญา  ตาลพรศรี
 
1. นางสาวจิราภา   ภูมิพันธ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมนวรรณ  ตาลประไพร
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เข็มทอง
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญชลี  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภณัฐ  เลิศศิริรังสรรค์
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายศุภกร  พลเยี่ยม
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  แวงวรรณ
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อังคะลา
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร   สูตรขวัญ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวิทวัส  โพธินาม
2. นายเกื้อกูล  ประทุมชาติ
3. นายเทศพร  ลักขะเสน
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
2. นางสมร   สูตรขวัญ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมล  ก่อวงษ์พาณิชย์
2. นายกฤษฎากร  สุทธิประภา
3. นางสาวนิตยา  โพธิ์วัง
4. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
5. นางสาววิราศิณี   บุรวัฒน์
6. นางสาววิไลลักษณ์  ทับจะบก
7. นางสาวสุชิรา  บุรวัฒน์
8. นายสุทธิชัย  นพคุณ
9. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธรา  มากศรี
2. เด็กชายคฑาภัทร  บุญมี
3. เด็กหญิงจิดาภา   รูปเตี้ย
4. เด็กหญิงจินตนา  ดวงส่งเสริม
5. เด็กหญิงชญาพร  ยะหา
6. นางสาวณภัทร  กำศร
7. เด็กชายธนศักดิ์   ภูมิโชติ
8. เด็กชายธนัช  บูรวัฒน์
9. นางสาวปนัดดา  ศรีพลไพร
10. นางสาวพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
11. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ประทุมพงษ์
12. นางสาววิไลลักษณ์  ทับจะบก
13. นายศศิวงษ์  ทองพูล
14. เด็กชายศุภกร   ใจจะดี
15. นางสาวสุธิดา  กะมุทะระ
16. นางสาวหงษ์ลดา  สุทธิประภา
17. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วมั่น
18. นางสาวอาทิตยา  เวียงสมุทร
19. เด็กหญิงเกศนี  พิมพ์บูลย์
20. เด็กชายเดชชานนท์  โพธิ์วัง
21. นางสาวเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพัฒน์   เมฆกกตาล
2. นายธีระพงษ์  นุชนาถ
3. นายพีระนุพงษ์   ภูแต้มนิล
4. นายวรวัฒน์  พลเยี่ยม
5. นายเจนภพ   เดชพละ
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
2. นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธุ์
3. นายนพดล  จิตรเหิม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวถาประนาท  แสงปาก
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงอาภรณ์  มุขรักษ์
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรปรียา   เมฆกกตล
 
1. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   กุลแก้ว
2. นายชนพัฒน์   สีวะอุลัย
3. นางสาวธนพร   โพธิกะ
4. นางสาวธีรดา   รัตนวงศ์
5. นายธีรภัทร   สุวรรณโค
6. นางสาวปัณฑา   วังปรัชญานนท์
7. นางสาวพีรดา   ทองคำ
8. นายภูวดล   โพธิ์ไพร
9. นางสาวมนีกานต์    วงค์คำ
10. เด็กชายอภิวิชญ์   อินทารา
 
1. นายธนวรรธก์   แสนศักดิ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธุ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤตเมธ  งอกนาวัง
2. เด็กหญิงกัญญาพัทร  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะลิอ่อง
4. เด็กหญิงกัญฐรัตน์  อ่อนปัดชา
5. เด็กชายกิตติกร  กลางพรม
6. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงจีระวรรณ  สิงยะเมือง
8. เด็กหญิงชลดา  สารศิริ
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณพัฒน์
10. เด็กชายดนัยวิทย์  พลเยี่ยม
11. เด็กหญิงทักษิณา  พวงจันทร์
12. เด็กชายธนกร  พันธ์ปลาโด
13. เด็กชายธนากร  ฝากาบล
14. เด็กหญิงธนาภรณ์  เทพวงษา
15. เด็กหญิงธัญชนก  หล้าต๋า
16. เด็กหญิงธัญพิมล  พลเยี่ยม
17. เด็กหญิงนภสร  อัศวภูมิ
18. เด็กหญิงนริศรา  กันยะมา
19. เด็กหญิงบุษกร  ทิวาพัด
20. เด็กชายปรเมษฐ์  บัวคล้าย
21. เด็กหญิงปัทมาสน์  มีไชย
22. เด็กหญิงพกาวรรณ  พลเยี่ยม
23. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เอี่ยมมะ
24. เด็กหญิงพิขขาอร  พวงลาภ
25. เด็กหญิงพิมพกานต์  จุนขุนทด
26. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  พลเยี่ยม
27. เด็กชายพีระพล  บุตรพรม
28. เด็กหญิงภัทราวดี  มาลีสิม
29. เด็กหญิงวิชญาดา  อำไพ
30. เด็กหญิงศิรินภา  พงษ์จำนง
31. เด็กหญิงสุกัญญา  อรุณโน
32. เด็กหญิงสุจิตรา  พวงทวี
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาตย์พงษ์
34. เด็กหญิงสุภาพร  บุญปก
35. เด็กหญิงสุภาพร  พรมใจ
36. เด็กหญิงอรนุช  พลเยี่ยม
37. เด็กหญิงอรปรียา  เมฆกกตาล
38. เด็กหญิงอาภรณ์  มุขรักษ์
39. เด็กหญิงอารยา  บุญเทพ
40. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ประทุมชาติ
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นายนพดล  จิตรเหิม
3. นายธนวรรธก์  แสนศักดิ์
4. นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธ์ู
5. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
6. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
7. นางดวงเดือน  พิศพาร
8. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินนท์  ญาณสิทธ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  โคตรสินธ์
3. นายบูม  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชนะอรรถ
5. นายพัฒนะ  นพผล
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวลี
7. เด็กหญิงศศิธร  สายรัตน์
8. นายสหชัย  นามพบ
9. เด็กชายอนุชา  รัตนวงค์
10. นางสาวอาทิตยา  ทานินนท์
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิราวุฒิ  ไชยแสง
2. นางสาวชาริณี  พลเยี่ยม
3. นายนันทกร  เกิดศิลป์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  นาทศรีทา
5. นายพิพัฒน์ศร  ตาลพันธุ์
6. นางสาววรางคณา  สีนาหอม
7. นายสิทธิเดช  ศรีเจริญ
8. นางสาวอรวรรณ  โสภารักษ์
9. นางสาวอารียากรณ์  นวนมะรัง
10. นางสาวเมทิกา  บูรณะ
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริญญา  ตาเมือง
2. เด็กชายจิระศักดิ์   ปากวิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ   สุริพล
4. เด็กหญิงณิชกมล   พรมเทพ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงพิสรา   พิศพาร
7. เด็กหญิงมลฤดี  กุ่นดี
8. เด็กหญิงรพีพรรณ  คงพรหม
9. เด็กหญิงรุ่งนภา   พลเยี่ยม
10. นางสาววรัญญา   ไชยทองศรี
11. เด็กหญิงศศิวิมล   มอาจเลิศ
12. นางสาวสุทธิกมล  สีพลัง
13. เด็กชายสุรชัย   สมพงศ์
14. เด็กหญิงสุเมทินี   กุตัน
15. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนสี
16. นางสาวเจนจิรา   เตชะ
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัลยา  ใต้เมืองปาก
2. นางสาวกาญจนา  การนิตย์
3. นายจตุพงษ์  อาเสนา
4. นางสาวจริญญา  ตาเมือง
5. นางสาวจิรัดติยา  พรมเกตุ
6. นางสาวชยานิศ  แวงวรรณ
7. นายนนถวัฒน์  ถาวรสุข
8. นางสาวนันทกร  เกิดศิลป์
9. นางสาวปิยะธิดา  ชนะอรรถ
10. นางสาววชิรญา  ชินนะวงศ์
11. นางสาววรางคณา  สีนา
12. นางสาวอโรชา  อุดมรัตน์
 
1. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกมล  หงทวี
2. นายณัฐภัทร  เรื่องสมบัติ
3. นายพลากร  กุสุมาลย์
4. นายอรรถพล  สุวรรณ์เวียง
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
2. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เป็งเรือน
 
1. นางสาวลำพู  ตาลอัมพร
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจณิสตาร์  วรรณภักดี
 
1. นางสาวอ้อยใจ  ไชยวงค์
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กระจับนาค
 
1. นางสาวจิณทนุช   ศรีสว่าง
 
72 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองวันดี
 
1. นางสาวอ้อยใจ  ไชยวงค์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงปาก
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
 
74 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชกมล  โป๊ะประนม
2. นางสาวปวันรัตน์  สามารถ
3. นางสาวปุณยพร  จิตต์เกวียน
4. นางสาวภัทรภรณ์   ศรีน้ำย้อย
5. นางสาวเกศรินทร์  พระไชยบุญ
 
1. นางสาวจิณทนุช   ศรีสว่าง
2. นางสาวอินท์อร  สาราโรจน์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญวรรณ  ศรีเกลือน
2. นางสาวบุษกร  พลเยี่ยม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกยเดช
 
1. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
2. นางสาวประภัสสร  ปัญญะพงษ์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณีรัตน์  ทาคำมูล
2. นางสาววิลาวัลย์  บรรจมาตย
3. นางสาวสุภัสสอน  แวงวรรณ
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
2. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทริกา  นิลทกาล
2. เด็กชายวีระพล  เรเรือง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หนองขุ่นสาร
 
1. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
2. นางสาวประภัสสร  ปัญญะพงษ์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำทิพย์  ใต้เมืองปาก
2. นางสาววณิศรา  แสงปาก
3. นางสาวโสรญา  ร่มศรี
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
2. นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจักษ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. นางสาววิภารัตน์  ภูมิฐาน
2. นางสาวสุพรรษา  พิลาแหวน
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวรัชนี  ไผ่โสภา
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  นามพุทธา
2. นางสาวศรุดา  พลเยี่ยม
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวพิมพร  บุญถ่าน
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรวดี  พลเยี่ยม
2. นางสาวรจนา  ทันกิ่ง
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวเบญจมาส  สิงหาทิพ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญยกานต์  สุยะใหญ่
2. เด็กหญิงศวิตา  สิงหากัน
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวรุ่งทิวา  โพธิ์นอก
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงฤทัย  แสงจันดา
2. นางสาวสุกัญญา  ประชานันท์
 
1. นายอุทัย  ศิลแสน
2. นางสาวชลดา   ตะกะศิลา
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฎฐกิตติ์  รัตนศิริพรหม
2. นายเอกรัฐภูมิ  พละหาญ
 
1. นายวรายุทธ   พลเยี่ยม
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  หล่าปัญญา
2. นางสาวรัชนี  จันทร์แหละ
 
1. นายปิยพงษ์  พันธ์สุภา
2. นายวรายุทธ   พลเยี่ยม
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจตุพร  หล่าปัญญา
2. นางสาวศิริวรรณ  ชายสวัสดิ์
 
1. นายจตุรภัทร  ประทุม
2. นางสาวปุญชรัศมี  แผ่ผายบุญปัญญา
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา  เขตเสนา
2. นางสาวจิรภัทร์  บูรณะกิติ
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวเบญจมาส   สิงหาทิพ
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตรกร  เนื้อนาจันทร์
2. นางสาวสุภาวี  บุตรจำนวน
3. นางสาวอภิญญา  บุรวัฒน์
 
1. นายจตุรภัทร  ประทุม
2. นายฉลอง  มีเนียม
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายรุ่งโรจน์  พลเยี่ยม
2. นางสาววริศรา  ศรีโยธี
 
1. นางสาวพิมพร  บุญถ่าน
2. นางสาวฉัตรทริกา  สิมมา
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัชมน  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงสัจจานันท์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  จันเอก
 
1. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
2. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตรกร  เนื้อนาจันทร์
2. นายปิยมิตร  สิทธิเสนา
3. นายอรรถชาติ  ณรงค์ชัย
 
1. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวชลยา  เมาะราษี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยา  เจริญสุข
2. นายจักรินทร์  ศรีอัคคะฮาด
3. นางสาวฐาปนี  โครตสุโพธิ์
4. นางสาวพิมลวัณ  แพงแก้ว
5. นายสุทิวัช  นารีโภชน์
6. นางสาวอักษรภัคร  สิงหรารักษ์
 
1. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
2. นายธวัชชัย   อินทเสวก
3. นายจำนงค์   ดงเทียมสี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  ชูศรี
2. เด็กหญิงรัตติยากร  พงษ์ศาสตร์
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  นิ่มวัฒนกุล
 
1. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
2. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจนิตา  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวดรุณี  ทิพมูล
3. นางสาวสุทธิพร  ศรีเนตร
 
1. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
2. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริวรรต  บุตรพรม
 
1. นายนพดล   จิตรเหิม
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐาปนิก  มีหนองใหญ่
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติ  มีหนองใหญ่
 
1. นายนพดล   จิตรเหิม