สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวสายน้ำ  บูรณะกิติ
 
1. นางภควดี  เพียรสงวน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บูรณะกิติ
 
1. นางมณีวรรณ  โสรถาวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวณัฐสิณีย์  งามแก้ว
 
1. นางภควดี  เพียรสงวน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 1. เด็กหญิงธิญาดา  ปัสสาไสย
 
1. นางประวีณา  แก้วใส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  โสสุด
2. เด็กหญิงสุภาดา  มาโยทา
 
1. นางประวีณา  แก้วใส
2. นางภควดี  เพียรสงวน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปวีณา  ศรีจันทร์
2. นางสาวอภิญญา  มณีกัญย์
 
1. นางภควดี  เพียรสงวน
2. นางมณีวรรณ  โสรถาวร
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัฐติการณ์  ภูสะอาด
2. เด็กชายนันทกร  ไกยเดช
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ไชยคำ
 
1. นางพัชราภรณ์  คำพมัย
2. นายสงกรานต์  โประวะ
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 6 1. นางสาวปาณิสรา  คำรัง
2. นางสาวสุภาพร  พันธ์ก่ำ
3. นางสาวเกวลิน  จำศูนย์
 
1. นางเครือวัลย์  สุวัฑฒนะ
2. นายสงกรานต์  โประวะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนันต์ยศ  ใดยศรี
2. นางสาวไอ่ฟ้า  นภากุล
 
1. นางเคลือวัลย์  สุวัฑฒนะ
2. นางนันธิดา  เลื่อมใส
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณิสา  วันชา
 
1. นายสงกรานต์  โประวะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิตา  บูรณะกิติ
2. เด็กหญิงศิริธร  บูรณะเสน
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทิพพิลา
 
1. นางลัญชนา  อุทสาร
2. นางภัคจิรา  สุภศร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายณฤพล  ศรีสว่าง
2. นายณัฐพล  คำแสน
3. นางสาวรัตติยา  ดีหาร
 
1. นางสาวจำปี  ไชยเมืองคูณ
2. นางสาวชุติมา  พันธะไชย
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทิยากร  พิมพ์กินรี
2. เด็กหญิงนัยดา  กุลสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ยศระแสน
 
1. นางสาวชุติมา  พันธะไชย
2. นางสาวจำปี  ไชยเมืองคูณ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ยะสีดา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ตุลาเพียร
3. เด็กหญิงเกษมณี  เกษมสระฮาง
 
1. นางลัญชนา  อุทสาร
2. นายกิตติชัย  สุดานิช
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.14 ทอง 13 1. เด็กหญิงรินทร์อนุ  เศษวงค์
 
1. นางสาวจิระประภา  อัครประชะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวพรทิพย์  แสนเมือง
 
1. นายศิริชัย  ชลาลัย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงทัศพร  ศิริเวช
2. เด็กชายพรปิยะ  นามสง่า
 
1. นายศิริชัย  ชลาลัย
2. นางสาวจิรประภา  อัครประชะ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.71 ทอง 14 1. นายธวัชชัย  ศรีสว่าง
2. นางสาวศิริยากร  วงละคร
 
1. นายศิริชัย  ชลาลัย
2. นางสาวจิรประภา  อัครประชะ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สมดา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นเจริญ
 
1. นายอภิชาติ  นระศาสตร์
2. นายกิตติชัย  สุดานิช
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรวรรณ  ศรีสุข
 
1. นางยุภา  มิตรสันเทียะ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวนิตยา  เหลื่อมใสย์
 
1. นางยุภา  มิตรสันเทียะ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวชิราวุธ    พันธศรี
 
1. นางยุภา  มิตรสันเทียะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  วันทการ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา  บูรณะกิติ
 
1. นางยุภา  มิตรสันเทียะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริยากร  แก้วโกชุม
 
1. นางยุภา  มิตรสันเทียะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุริยา  นัดทะยาย
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริณญาณี  ศรีไชยวาน
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวดวงรัตน์  หวายสุด
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรีดา  ภูลับ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายทรัพย์สิน  สมมาส
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงติชิลา  ชนะสงคราม
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตน์ติยา  คงแกะ
 
1. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงกฤณา  โอสาแก้ว
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ไชยเดช
 
1. นางภัคจิรา  สุภศร
2. นายอภิชาติ  นระศาสตร์
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 11 1. นางสาวน้ำทิพย์  แสงสุด
2. นางสาวประไพรพรรณ   แก้วเกตุพงษ์
3. นางสาวสุพักตร์วดี  คำรัง
 
1. นางสาวกนกอร  ประทุมทิพย์
2. นายมนตรี  ลคร
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายธนานนท์  บูรณะกิติ
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สีดามาตร
 
1. นายนายอัษฎาวุฒิ  นาเมืองรักษ์
2. นายบุญประกอบ  กัสนุกา
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บูรณะกิติ
2. เด็กชายเอกพันธ์  บุตรเฉย
 
1. นางสาวสุภาภร  วิเศษปัสสา
2. นายบุญประกอบ  กัสนุกา