สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงมินดาว  พฤกษชาติ
 
1. นางสมศรี  ทองมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกัลยาณี  ดีสงคราม
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงบุญสิตา  วารินทร์
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 15 1. นางสาวกิตติยา  อาจเชียงตุง
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิบูรณ์
 
1. นางสมศรี  ทองมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวปณัฐริกา  อ้ายเปี้ย
 
1. นางสมศรี  ทองมี
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.1 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุติมณฑณ์  โพธิจักร
2. เด็กหญิงมุทิตา  สมศรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  หมุนลี
 
1. นางขวัญตา  อุปชา
2. นางสาวภัทราภรณ์  เมืองมุงคุณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิชากร  พฤกษชาติ
2. เด็กหญิงผกาวดี  จิณรินทร์
3. เด็กหญิงพอภรณ์  สามาจักร
 
1. นางขวัญตา  อุปชา
2. นางสถิตย์นนทนดา  ไชยสงคราม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดีสงคราม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  หมื่นศรีภูมิ
3. เด็กหญิงสุมลทา  หมุนลี
4. เด็กหญิงอทิตยา  โพธิจักร
5. เด็กหญิงอาริญา  วิชาสอน
 
1. นางสุวรรณี  ภาคะ
2. นายศราวุธ  ชุมนุม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง 5 1. นายคมสันต์  เนตร์วัน
2. นางสาวณัฐฐินันท์  ด้วงนิล
3. นางสาวศุภลักษณ์  ธิศาลา
4. นางสาวสมฤดี  คำนอก
5. นายอภิวัฒน์  ฝางแก้ว
 
1. นายศราวุธ  ชุมนุม
2. นางสุวรรณี  ภาคะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงษ์ศภัทร์  ทับธะมาตร์
 
1. นางธีรนุช  จันทร์งาม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 16 1. เด็กหญิงชนกานต์  นาคนทรง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุริยะ
 
1. นางวงเดือน  ไชยผง
2. นางธีรนุช  จันทร์งาม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.5 ทอง 15 1. นายจีระศักดิ์  หมื่นสิน
2. นางสาวอำภาพร  พลพาแพน
 
1. นางวงเดือน  ไชยผง
2. นางธีรนุช  จันทร์งาม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิระพงศ์  ระหา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สารรัตน์
 
1. นายสุริยา  ทองสง่า
2. นายพงศธร  พลพาแพน
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายนนทรีย์  นามบุญลือ
2. นายอาทิตย์  วังหอม
 
1. นายสุริยา  ทองสง่า
2. นายศุภฤกษ์  วงศ์จันทร์แดง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจิตติมาส  พฤกษชาติ
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 12 1. นางสาวสุพัฒนาถ  พฤกษชาติ
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุระขันธ์
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงจีรนันทร์  ปุยกระโทก
2. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนวงศ์
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
2. นางเพ็ญศรี  ฉายละออ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปฏิมากร  ลับโคกสูง
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายศักรินทร์  พลศรี
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สารพล
2. เด็กหญิงสุธิดา  วารินทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  สาระลึก
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
2. นางเพ็ญศรี  ฉายละออ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัญญา  โยไธสง
2. นางสาววนิดา  ตรีวงษ์
3. นางสาวอภิญญา  หงส์พันธ์
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
2. นางเพ็ญศรี  ฉายละออ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวิทย์  แก้วละมุล
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนรากร  นามบุญลือ
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงคันธมาทน์  ด้วงนิล
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 1. นางสาวญาสุมินทร์  เปไสล
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเอกนรินทร์  พรมศร
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริศรา  เลื่อนลอย
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริรัตน์  สีหะวงษ์
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงเณรัญญา  แก้วคำลา
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นางสาวศิริรัตน์  สีหะวงษ์
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษดา  เกตุเหมาะ
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โพธิจักร
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาสุมินทร์  เปไสล
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงภรณ์ณิภา  ผิวทน
2. เด็กชายสิทธิพล  พวงจำปา
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เรียบจ้อก้อ
 
1. นายพิเดช  ศรีบุญเรือง
2. นายศุภฤกษ์  วงศ์จันทร์แดง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวปนัดดา  มากหุ่น
2. นางสาวพรนิภา  เดชพละ
3. นางสาวสุนิตา  ไชยธงรัตน์
 
1. นางจุลัดดา  นารถน้ำพอง
2. นางสาวรสสุคนธ์  สาวาโย
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาววรรณิกา  ศิลป์ประดิษฐ์
2. นายวิทยา  แก้วบุญเรือง
3. นางสาววไลลักษณ์  นามบุญลือ
 
1. นางธีรนุช  จันทร์งาม
2. นางสาวรสสุคนธ์  สาวาโย
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์เสนา
 
1. นางสาวแพรวีร์  ศรีโอษฐ์
 
40 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ชัยแสน
 
1. นายภูมิสยาม  ฉายละออ