หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุุญล้อม ผลาชิตโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเลิศลักษณ์ แสงเส้นโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนารี แก้วขอนแก่นโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นางมณีวรรณ โสรถาวรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางพรนภา พรหมนารทโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางดอกเตย วิผาลาโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
8. นางอาริยา บุญโตโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
9. นางทรงศรี ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ พรตะนะโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชรโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
4. นายแสงทอง ภักดีแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ สายเพ็ชรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสวาท บุญประจักษ์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางกมลวรรณ ชอบบุญโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณภา ขุนคำโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางนิรมล ศรีโยธีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ร่มเย็นโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางทฤฒมน บุญล้อมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ พลหมั่นโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางชวลี ทองวงษ์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวงเดือน สารพัฒน์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษรา สุริโยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวพรพิทักษ์ บุตรแสนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวชนกวรัญชน์ โชฑิรัชน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติสรณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิชญาอร นราธรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจจิมา สุพรมโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์พัฒนรี เรืองโสภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางเจริญ พลนาคูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางนวลใย ดาหลวงมาตรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางวิชิตา ชะนะเกตุโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางกัลยาณี แก้วพิกุลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ กอมะณีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชญาณิศา ภูมาศโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายรัฐพันธ์ ปัญญาเอกโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์กรรมการ
6. นางสาวภควดี ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางทฤฒมน บุญล้อมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสุขุมาลย์ อินทเสวกรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา กลมเกลียวโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุคนธ์รัตน์ จันทร์หอมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางฝอยลม จงใจสิทธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางมาลิน จิตเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางเทวัญ มณีฉายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ผกากองโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสายละเอียด กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางเพชรประคอง หาญสุวรรณโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุรชัย เงินมีศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ สินธิทาโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุพิชชา ศรีกำพลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุพรชัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอุดมทรัพย์ ไชยขาวโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวงามเพ็ญ คำศรีเมืองโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี มหาวงศ์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางประวีณา แก้วใสโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายชาญณรงค์ เมืองฮามโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางบรรเพ็ญ ทองบ่อโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางวันนา ศรีกุลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางเอื้อมพร นราทรโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางภควดี เพียรสงวนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางกนกวรรณ วรรณพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวธันยาภัทร พิมพ์สงวนโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวตรองปัญญ์ ทรายทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นางอินทราภรณ์ สุนทรวัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา บำรุงเอื้อโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ คำพมัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางวนิดา เลิศศิริรังสรรค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายปัญญา สีหาบุญมากโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางนงคราญ ราชณุวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา กลางสุขโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทรายทองโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางจีรนันท์ บุญสาโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางวนิดา คามวัลย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ ศิริสะละโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางเย็นใจ สงวนรัตน์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นายอดิรุตร์ พลยุทธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา เพลงอินทร์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา อุดมฤทธิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางณัฐชา แก้วเนตรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวศรัณยา วงศ์ชัยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี ลุนสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ อุคำโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางเกศสุมณฑ์ โนราชโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัดดาวรรณ มานัดโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพเรศ นรโภคโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายศิวะ จรบุรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสุนทร หารอุดรโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุณยนุช พรมบุตรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินธร กลางท่าไคร้โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสุนันทาปกรณ์ มนปราณีตโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบุญทิวา ศาลารัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายศิวะ จรบุรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมาศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญชรีย์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางรัตนพร สิมมาหลวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. ดร.รณชิต พฤษกรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศิวะ จรบุรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ราชอาจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวปิยะธิดา ชนะพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายพรหมลิขิต จิตจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชัยยันต์ คำนันท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางเครือวัลย์ สุวัฑฒนะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
7. นายพรหมจัตุรพักตร์ วรขันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางเยาวนาฏ พรรณานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ราชอาจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวปิยะธิดา ชนะพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายพรหมลิขิต จิตจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางอรวดี หลักแก้วโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวพูลทรัพย์ อาจศัตรูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเยาวนาฏ พรรณานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชุมพร ภามนตรีโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางชัชชนี ช่องวารินทร์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุท พันธ์หนองโพนโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรไท ห้วยทรายโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
6. นางจารุพร รวมวงศ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางฉัตราภรณ์ ศรีไชยวานโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางเยาวนาฏ พรรณานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายยิ่งยง ประดับกรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะทีโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรไท ห้วยทรายโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ โประวะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางรุ่งนภา ทศภานนท์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางกรวรรณ ศรีดีโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
8. นางรุจิเรขราณี น้อยวงศ์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
9. นางสาวสุพรรณี อาวรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจงจัด จันทบผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวพรัตน์ดา พนมเขตโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางลัญชนา อุทสารโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมสวย วิชามุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายปัญญา น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจงจัด จันทบผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวจำปี ไชยเมืองคูณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวใบเงิน ศรีชะตาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางวีระวรรณ นาควันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา แก้วนอกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรดนย์ โพธิคำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพิมพ์ชนก โคตรฉวะโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจงจัด จันทบผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา สุ่มมาตย์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศศิธร คงครบโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวชุติมา พันธะไชยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุรินธร วังคะฮาดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางแสงอรุณ ภูบาลเช้าโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นายวันที บุญพรมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางชุติมา ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยพิชิต วาระสิทธิ์โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีย์พร อนันต์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉรียา ลาน้ำเที่ยงโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางกมลทิพย์ หวายแดงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายเพียรดี จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นายอัตพร ศรีคำแซงโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
8. นางพิริยา นีลเซนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสุกานดา ฤทธิทิพย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิคิด ทินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรุ้งตะวัน พลเยี่ยมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางฉันทนา คำหอมโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายกิตติชัย สุดานิชโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนาตยา โยธาศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายวันชัย สินโพธิ์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายรักชาติ อาวรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิคิด ทินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย เจาะจงโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนัยต์ พรมวิจิตรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางบัวขาว กิมภาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางอัจฉรา สายเชื้อโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นายพรชัย กำหอมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ บุญกิจโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นางสาวอัมพร กมลเลิศโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางชุตินัน โอษคลังโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนงนุช ศรีนุกูลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุจิตรา ทูลธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา อุปวงศารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุตินัน โอษคลังโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนงนุช ศรีนุกูลโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิพย์ บุญกิจโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวอัมพร กมลเลิศโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
7. นางอรทัย โนนแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา อุปวงศารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนิตกานต์ คำวันโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางปานรดา บัญหนองสาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภาพร เจริญศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสงกรานต์ มูลศรีแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา อุปวงศารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนิตกานต์ คำวันโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางปานรดา บัญหนองสาโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภาพร เจริญศิริโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางณัฐธีรา พรมวิจิตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวี กิ่งสกุลโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นายเปรมชัย สารบรรณโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
5. นายทองคูณ จันทสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ลครโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวิตรี สังเฉวกโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวศุพัชรียา เสนารัตน์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายสุนัยต์ พรมวิจิตรโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
6. นายธีรดนย์ โพธิคำโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางณัฐมล กุลสุวรรณโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุษา ชมภูพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายธนพล นิลยายโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ อาจหาญโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายทศพร บุญปกโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางนฤมล จำปีเพชรโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางแพงมา หัวโนนม่วงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายนฤนาท พลสาเดชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาวดี ปากวิเศษโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอนุรักษ์ โสภาชัยโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีรยา แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนฤนาท พลสาเดชโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุวรรณา พลซื่อโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
4. นายเกริกฤทธิ์ ศิริวารินทร์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางชมัยพร บัวขาวโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสุภาพร อุลมารโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางรุ่งทิวา อุบลเลิศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุรี บุรวัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางพิมพิศา ขันธ์สะอาดโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวพัชรากร ผลาไสยโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุมาลี ศรีชมภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเดชา บุตรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีจุลฮาดโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางทิวา พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธรรมวัฒน์ สุทธิประภาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางธนศริน บุญมาตย์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเดชา บุตรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล เวียงคำโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ นาคำภาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดร หัวโนนม่วงโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจิราทิพย ประสานโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเดชา บุตรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงเพียร ศักดิ์สีเท่าโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายวิโรจน์ พลวงศ์ษาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเดชา บุตรพรมผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายใด จันทะบาลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงพล สาระภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร พรมเกตุโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวชลธิชา จันท่าม่วงโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชจรินทร์ สุวรรณศรีโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายเดชา เจริญสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางสาวคนิษฐา ทิพย์ทำมาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางปิยะดา น้อยอามาตย์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางเยาวภา ทิวาพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงพล สาระภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายศิริชัย ชลาลัยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทิวาพร พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาจารีย์ พื้นแสนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางศิริวรรณ โลหาวุธโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชณิตา พันทิวารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางปราณีย์ จันปานโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวชัญญา พลเยี่ยมโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวประภากร กระภูชัยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางพิชญาภรณ์ กิ่งเมืองโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางวันทนี ฉิมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชฎากร มะระโชโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
8. นางวันเพ็ญ อุ่นหล้าโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสิรภัทร ขจรสมบัติโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางชณิตา พันทิวารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายสุประเทพ บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวจิรประภา อัครประชะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางจันทรารมย์ รัตนแสงโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางกัญญาภัค ไกรยะบุตรโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววลัยการ สุริวาลย์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญาดิลกโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นายชัด ศรีอ้วนโรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
9. นางพิราวรรณ น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางชณิตา พันทิวารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ จรบุรมณ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ไพรินทร์โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ โก้ชัยภูมิโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางละออง บุตรวันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุดใจ ดวงผุยทองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ บัวลอยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายประจักษ์ เยาวพันธ์โรงเรียนวังหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คงทวีโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ ร่มแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน สุจารีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ จันทรโคตรโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายกมล บุญสินชัยโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพงศพัค ไชยโชคโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายพเยาว์ ประทุมพงษ์โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรพจน์ ชนะวงค์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายบุญเลิศ ภูตีนผาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน สุจารีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจรศักดิ์ กล่อมกูลโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ งอยภูธรณ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายไชยา เฉลียวพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายอรุณ พระสว่างโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นายระเด่น สร้อยผาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสมเกียรติ บุญโตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายสุรชัย พิมพาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายอัษราวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายวันชัย อัดตะวิชาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายถวัลย์ พันธุวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนขวาววิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
4. นายยุทธชัย ไพกะเพศโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจิรพงษ์ คงครบรองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวินัย โทวาทผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายวันชัย อัดตะวิชาโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวินัย โทวาทผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุฒิ จันทะแสงโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเอกชัย ปกป้องโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นายอโศก ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวินัย โทวาทผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ประธานกรรมการ
2. นายทองพูน สุขรัตน์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ แวงวรรณโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางสมร สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวินัย โทวาทผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แวงวรรณโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายทองพูน สุขรัตน์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางศิริพร สินธุประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภา ภูมิพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โพธิ์วันนาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมพร คำมะฤทธิ์ผู้จัดการโรงเรียนศิลานครวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมพร คำมะฤทธิ์ผู้จัดการโรงเรียนศิลานครวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ สารสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสิงห์ สารสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีไพรวรรณโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวทัดดาว ปฏิพันธ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ป้องศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ป้องศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร ป้องศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร ป้องศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายญัน บุญพาโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
6. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายภูมิสยาม ฉายละออโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ป้องศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ป้องศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิมล ภูศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ สารสุขโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสุรางคณางค์ ศรีศิริโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวปุณยนุช ทูลธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ สารสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวัลภา บุตรพรมโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช ทูลธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ สารสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. Mr.Djam Remigus Nditohโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช ทูลธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิงห์ สารสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภัสบงกช ไชยมูลโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวารี ชมภูพฤกษ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช ทูลธรรมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพร คำมะฤทธิ์ผู้จัดการโรงเรียนศิลานครวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมพร คำมะฤทธิ์ผู้จัดการโรงเรียนศิลานครวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพร คำมะฤทธิ์ผู้จัดการโรงเรียนศิลานครวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนิรมล ทิพชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมพร คำมะฤทธิ์ผู้จัดการโรงเรียนศิลานครวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร ป้องศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนพดล จิตรเหิมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์นรินทร์ พันธ์ทองโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายพิษณุ โนนแก้วโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
6. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเพิ่ม นาก้อนทองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธก์ แสนศักดิ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายประภาส โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
4. นายโกมล วรามิตรโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายภูวไนย ไชยฮะนิจโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอมตะ คำสิงห์ชัยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
7. นายเศรษฐ์ เหลาทองโรงเรียนเสลภูมิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
7. นางปนิตา วรรณพฤติโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
6. นางรัตนา กุลธนพัฒน์โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นายวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายทิวา วรโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางนริศรา ไชยกันยาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
6. นางยุพยงค์ พัฒนิบูลย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางเรืองชัย ประทุมอ่อนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
8. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิคะเนตร พิลาสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางวีระวรรณ นาควันโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางราตรี โพธิสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิคะเนตร พิลาสอนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางบังอร ปิติสิวะพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
7. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี จำปาทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ สระเกษโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายวันที บุญพรมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
5. นางดวงเดือน พิศพารโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ลาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุภานัน เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ แก่นมณีโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายธนวัฒน์ ลาคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นางสุภานัน เดชโยธินโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งเรือง ศรีวะลาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี คลังบุญวาสน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวลำพู ตาลอัมพรโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรติกาน สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. MissWu danfengโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี คลังบุญวาสน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอ้อยใจ ไชยวงค์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรติกาน สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. MissWu danfengโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางพวงประภา เหมราโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทสุเทพ ทองจำรูญผู้อำนวยการโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางสาวกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
6. นางพวงประภา เหมราโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายรัฐพล นามคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เครือแตงโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. Mr.Kiwan Kilโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอุดมลักษณ์ ทองภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล นามคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี คลังบุญวาสน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ประมาคะตังโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวศิรติกาน สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายรัฐพล นามคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี คลังบุญวาสน์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ประมาคะตังโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางสาวศิรติกาน สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายรัฐพล นามคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางพวงประภา เหมราโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายรัฐพล นามคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกรัญยวันณ์ ใค่นุ่นสิงห์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
6. นางพวงประภา เหมราโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายรัฐพล นามคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Kiwan Kilโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. Missminae jangโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ทัยสีรักโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวศิรติกาน สุมมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิณทนุช ศรีสว่างโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนอนุบาลจารุณีกรรมการ
5. นางสาวสุมารี นนท์นภาโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เครือแตงโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. Mr.Kiwan Kilโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอุดมลักษณ์ ทองภูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. Missminae jangโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ศาลารัตน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวศิรติกาน สุ่มมาตรโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง โพธิ์ศรีหาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายสังเวช จอมคำสิงห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Kiwan Kilโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
3. Missminae jangโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย รถาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางอำพร ทิพจรูญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
4. นายสุรชัย เงินมีศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย รถาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายชำนาญพงษ์ โชติรัตน์โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นางอำพร ทิพจรูญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายสุรชัย เงินมีศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสิทธิชัย รถาโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางอำพร ทิพจรูญโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุรชัย เงินมีศรีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ จันทร์หอมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรา สุริโยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางภัคจิรา สุภศรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุมิตรา สุวรรณกูฏโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ชินคำโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางทรงศรี ภักดีวุฒิโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ จันทร์หอมรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุทัย วิลัยหอมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนิดาภรณ์ บุญประจักษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางเทพเทวรรณ อุดคำโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวชนกวรัญชน์ โชฑิรัชต์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจริญญา ไชยมาตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจักษณาพัต พาราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ ไชยผาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวประภัสสร ปัญญะพงษ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ ดอกรักกลางโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจริญญา ไชยมาตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ ไชยผาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจักษณาพัต พาราโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายวีระพงษ์ ดอกรักกลางโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท คำพมัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางศิริจรรยา ศิวิรัตน์โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชลยา เมาะราษีโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสุนทร โวหารลึกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ คามวัลย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ คามวัลย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพยงค์ นาก้อนทองโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ ฉัตรเฉลิมโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท คำพมัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ สิงหาทิพโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายภูวนาท คำพมัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ สิงหาทิพโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนาโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ศรีเรืองโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุรวุฒิ แน่นพิมายโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ พลมงคลโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นายบุญประกอบ กัสนุกาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
5. นางวชิรมน ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา เมืองแวงโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวจิตราภรณ์ ทอดภักดีโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ศิลแสนโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายสุนทร โวหารลึกโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกวินลดา ปากวิเศษโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
3. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรายุทธ พลเยี่ยมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ สุขใสผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ พันธ์สุภาโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวีระชัย เลี้ยงวณิชย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวกวินลดา ปากวิเศษโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นายอัษฎาวุฒิ นาเมืองรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายภูวนาท คำพมัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย เลี้ยงวณิชย์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายจตุรภัทร ประทุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤติยา พลหาญโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ คามวัลย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายธนาคร ศรีแนนโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิ่นชนก น่าบัณฑิตโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ คามวัลย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ พ้องเสียงโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ คามวัลย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉลอง มีเนียมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายภูวนาท คำพมัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายประภาส ยศปิยะโชติโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพร บุญถ่านโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา อายุพัฒน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุระ เพชรโรจน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุระ เพชรโรจน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ บัวลอยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ วรรณจรูญโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุระ เพชรโรจน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุระ เพชรโรจน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางชณิตา พันทิวารองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พันธ์ภูมิโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษม ฉายวิไชยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
4. นายเสถียร สุกรรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางชณิตา พันทิวาโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พันธ์ภูมิโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกษม ฉายวิไชยโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายเสถียร สุกรรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชอบ ธาระมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายเสถียร สุกรรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชอบ ธาระมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุนารถ หอระพร้อมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางพจนีย์ ศรีชนะโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายเสถียร สุกรรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายชอบ ธาระมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางศิริบูรณ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีประธานกรรมการ
2. นางลออ แร่ทองโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางกลิ่นบุปผา โสธรชัยวิทย์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นางสุบิน โพธิสาขาโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางศิริบูรณ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา สุ่มมาตร์โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นายระดมพล พลซื่อโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายภูมิสุวรรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ ดาหลวงมาตรโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายประวัติ บุตรภักดีโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายธิติรัตน์ พรหมรัตน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายภูมิสุวรรณ์ บริบูรณ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีประธานกรรมการ
2. นายธาดา ภักดีพงษ์โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยากรรมการ
3. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพัฒน์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศรีเกื้อกูลโรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางจารุณี สารจูมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจารุณีประธานกรรมการ
2. นางชญานิน สร้อยสุวรรณโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายพนม ปวงสุขโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ สุนทรารักษ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชูศรี กุลสุวรรณโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
3. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกิตติพร พลเยีี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
5. นางวนิดา ไชยแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
6. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ กรรมการ
7. นายคำนึง ศิริสารโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบังอร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางชูศรี กุลสุวรรณโรงเรียนขวาววิทยาคารกรรมการ
4. นางกมลพร เฉลียวโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวกิตติพร พลเยีี่ยมโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
6. นางวนิดา ไชยแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม กรรมการ
7. นายคำนึง ศิริสารโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสุุภาพร ส่งศรีโรจน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นายเพียงเพ็ญ เพ็งประพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางขำจิตร มณีนิลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายมงคล จันทรประทักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเรียงไร คำหอมโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางประยงค์ ขันเงินโรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นางสุุภาพร ส่งศรีโรจน์โรงเรียนเสลภูมิกรรมการ
5. นางเพียงเพ็ญ เพ็งประพันธ์โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
6. นางขำจิตร มณีนิลโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางรุ่งฤดี แสนพยุห์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
4. นายถาวร คมพยัคฆ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี แสนพยุห์โรงเรียนโพนทองวิทยายนกรรมการ
3. นายอรรถพร สุนทรพงศ์โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายถาวร คมพยัคฆ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางอมรา ไชยดำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายอนุรัฐ รีรมย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี สูตรขวัญโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางอมรา ไชยดำโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอุรพงษ์ โงชาฤทธิ์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ มูลศรีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพเรศ ผันอากาศโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ พลวงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรัตน์ สุขแสงโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ พลวงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจำรัส ยาศรีโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ คำจุมจังผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมนัส โพธิจักรรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายมนัส โพธิจักรรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายมนัส โพธิจักรรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวยุพารักษ์ วีระสอนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุชลิตา สืบชมภูโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปทุมวดี พานทองโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ คุ้มยาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางนิรมล ทิพชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นางบิรมล ทิพชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ไชยธงรัตน์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางสาวกชพรรณ นาเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ สุทธิจันทร์โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900 Line : nookiikz
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]