หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 002 6 ต.ค. 2559 09.00-11.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 118 , 122 , 128 , ห้องศูนย์สื่อกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศูนย์กีฬา 50 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศูนย์กีฬา 50 ปี 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สนาม 2 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุมโรงเรียนเสลภูมิ 6 ต.ค. 2559 08.30-10.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ โรงอาหาร 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ โรงอาหาร 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หน้าอาคาร 2 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หน้าอาคาร 2 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ใต้ถุนอาคาร 3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ใต้ถุนอาคาร 3 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ สนามมวย 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ สนามมวย 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 2 ชั้น 3 อาคาร 3 ห้อง 3301 6 ต.ค. 2559 09.00-10.30
10 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 2 ชั้น 3 อาคาร 3 ห้อง 3301 6 ต.ค. 2559 10.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 6 ต.ค. 2559 09.00-13.00
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องสภานักเรียน 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องสภานักเรียน 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องสภานักเรียน 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 005 ห้องคอม 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 004 ห้องคอม 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 004 ห้องคอม 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 003 ห้องคอม 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 001 ห้องคอม 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 1 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ โรงอาหาร 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ โรงอาหาร 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
4 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
5 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
6 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
7 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
8 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
9 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 6 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900 Line : nookiikz
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]