หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และ โรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์สื่อ 427 (เก็บตัว ห้อง 436) 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์สื่อ 427 (เก็บตัว ห้อง 436) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 (เก็บตัว ห้อง 426) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 (เก็บตัว ห้อง 426) 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 5 ต.ค. 2559 09.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-222 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 002 5 ต.ค. 2559 09.00-11.30
8 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 , 122 , 123 , ห้องศูนย์สื่อกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 , 114 , 115 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 , 117 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศาลา 1 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศาลา 3 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องศูนย์สื่อโรงเรียน 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องศูนย์สื่อโรงเรียน 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศาลา 2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศาลา 2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 5 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 6 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 5-6 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 5 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 5 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 5 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 3 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 4 5 ต.ค. 2559 09.00-15.00
11 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 8 5 ต.ค. 2559 09.00-15.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศูนย์กีฬา 50 ปี 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314-315 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 1 5 ต.ค. 2559 09.00-10.30
2 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 1 5 ต.ค. 2559 10.30-12.00
3 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 1 5 ต.ค. 2559 13.00-15.30
4 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ โรงอาหาร 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หน้าอาคาร 2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หน้าอาคาร 2 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
10 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ใต้ถุนอาคาร 3 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ใต้ถุนอาคาร 3 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
12 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ สนามมวย 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ สนามมวย 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
14 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 2 ชั้น 3 อาคาร 3 ห้อง 3301 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
2 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักกสิลา 5 ต.ค. 2559 11.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 5 ต.ค. 2559 09.00-10.00
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 5 ต.ค. 2559 10.00-11.00
5 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 5 ต.ค. 2559 09.00-10.00
6 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 5 ต.ค. 2559 10.00-11.00
11 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 5 ต.ค. 2559 10.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารค่ายลูกเสือ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สนาม 2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ชั้น 3 ห้องสมุดกาญจนาภิเษก 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ชั้น 3 ห้องสมุดกาญจนาภิเษก 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 004 ห้องคอม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 004 ห้องคอม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 005 ห้องคอม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 003 ห้องคอม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 001 ห้องคอม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 001 ห้องคอม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ห้อง 003 ห้องคอม 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ชั้น 3 ห้อง ห้องสมุดกาญจนาภิเษก 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุด ชั้น 3 ห้อง ห้องสมุดกาญจนาภิเษก 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นหน้ากลุ่มสาระการงาน (เต้นท์ที่ 1,2) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นหน้ากลุ่มสาระการงาน (เต้นท์ที่ 1,2) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เต้นท์หน้าข้างหอสมุดทางทิศตะวันตก (เต้นท์ที่ 3) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นท์หน้าข้างหอสมุดทางทิศตะวันตก (เต้นท์ที่ 3) 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง 0212 ห้องประดิษฐ์ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง 0212 ห้องประดิษฐ์ 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ห้อง 0121 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ห้อง 0122 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม บริเวณสวนป่าหลังอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม บริเวณสวนป่าหลังอาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นหน้ากลุ่มสาระการงาน (เต้นท์ที่ 4) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เต้นหน้ากลุ่มสาระการงาน (เต้นท์ที่ 4) 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม บริเวณโรงรถ หน้าห้อง 0111 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม บริเวณโรงรถ หน้าห้อง 0111 5 ต.ค. 2559 13.00-16.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง ห้อง 0211 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง ห้อง 0211 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ อาคารศิลปะ(7) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ อาคารศิลปะ(7) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ อาคารศิลปะ(7) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ อาคารศิลปะ(7) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ อาคารศิลปะ(7) 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเสลภูมิ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2 5 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวกฤติยา พลหาญ ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โทร. 098-289-1900 Line : nookiikz
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]