รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เป็นไทย
 
1. นางวีรนันท์  เทียนธนาทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวปาณิสรา  ปาปะไพ
 
1. นางอรัญยายี  กลางคาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทุมจาน
 
1. นางสาวนฤมล  เภาสระคู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาววิภาภรณ์  จันทร์ทะ
 
1. นางประภากร  จันทมัตตุการ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงมินทา  สูงหนองนก
 
1. นางสาวไพวัลย์  สระคำจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอธิติยา  ลาน้ำเที่ยง
 
1. นางเอี่ยมจิต  ชนะชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงปวีณา  วรวงษ์
 
1. นางณัฏฐนิชา  แก้วศรีเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1. นายพฤทธิ์  สอนโพนงาม
 
1. นางณัจฉรีย์ญา  นุริตมนต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสสินี  โยธานันท์
2. เด็กหญิงวณิชยาภรณ์  พันธุ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  นพเก้า
 
1. นางภานิดา  สิทธิหาโคตร
2. นางวิไลพร  เหมือนทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกมนพร  ยวนใจ
2. นางสาวรัชดาพร  ประสาร
3. นางสาวสกุณี  สัทธศรี
 
1. นางรัชนีวรรณ  ใจเมือง
2. นางรองรัตน์  จันทรสนาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชะเนียน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีหล้า
 
1. นางสุวรรณี  วงศ์ขุมเงิน
2. นางสาวณปภัช  กำเนิดขอนแก่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวชนรดี  อาจหาญ
2. นางสาวอิสริยา  กะตะโท
 
1. นางสาวนิภา  ศรีหนา
2. นายปัญจพล  ธิดา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวสุคนทิพย์  ผาชา
 
1. นางพรพนา  สำราญรื่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจิตตมาส  นามบุดดี
 
1. นางน้ำผึ้ง  ศรีส่อง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงมลธิชา  เมยมงคล
3. เด็กหญิงอังคณา  ทองใบ
 
1. นายเจริญสุข  แสวง
2. นางรัชนี  สืบพานิช
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกอบกาญจน์  กุลวงศ์
2. นางสาววริศรา  วะสูงเนิน
3. นางสาวสิรินันท์  ดวงโสภา
 
1. นางสาวสิริยากรณ์  ศิลานนท์
2. นายสายธาร  มากงลาศ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไกรสินธ์
2. เด็กหญิงอารีญา  มูลลือ
3. เด็กหญิงอารีญา  พูลชัย
 
1. นางสาวอาภรณ์  สุขประเสริฐ
2. นางอรุณรัศมี  สร้อยสระคู
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐวดี  ชีนับถือ
2. นางสาวอนัญญา  กุมภาษี
3. นางสาวอารญา  โทปัญจ่า
 
1. นางมณฑณ์ญภัฏ  อรรคฮาด
2. นางขวัญสุดา  รัญระนา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนเสน่ห์
2. นางสาววชิราภรณ์  กมลเลิศ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ศาลกลาง
2. นางสาวลาดาวัลย์  ศาลกลาง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ศรีศิลา
2. นางสาวปนัดดา  เปรียญ
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงศรีเคน
2. นายศุภชัย  ศรีจานเหนือ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุจิกา  ไชยมาตย์
 
1. นายเสถียร  นามชารี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวปนัดดา  ลาวรรณ
 
1. นางสาวนภาพร  ภูขุมดิน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวชญาดา  ไชยศรีสุข
2. นางสาวศิริญญา  ตลาศาสตร์
3. นายสิทธิชัย  วงษณรัตน์
 
1. นางสาวอารีย์  เผือกไธสง
2. นางปราณี  สวัสดิ์พาณิชย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวลลิดา  มะโนมัย
2. นายสุริยันต์  ถวิลไพร
3. นายเมธัส  แพงโพนทอง
 
1. นายสนั่น  จันทะริมา
2. นางวีณา  จันทะริมา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกลิกา  แสนบุญมี
2. เด็กหญิงชนิกานต์   อำมะเหียะ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  จิตโชติ
 
1. นางปิลันธนา  กิตติวงศ์ตระกูล
2. นางสาวยุพิณ  พาราศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวขวัญศุภมณี  ทีบุญมา
2. นางสาวนันทิยา  สีคราม
3. นายสุรศักดิ์  จันทะชา
 
1. นางสาวทิพารัตน์  ขันแก้ว
2. นางนิตินุช  เสนาวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  อาหาสิเม
2. นายธนพล  โทบุดดี
3. นางสาวสุคนธา  คำชมภู
 
1. นางอิสรา  ภูพวก
2. นายอรรถกร  ภูพวก
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายกฤษดา  สาสุข
2. นายสฤษฏ์  วรรณชนะ
3. นายอภินันท์  ศรีแก้ว
 
1. นายสุทธวิทย์  ศรีบุตตะ
2. นางสุนจรี  ศรีบุตตะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายก้องรุจน์   สีดาว
2. เด็กหญิงยุวธิดา   แสนคำ
3. เด็กหญิงรุจิกานต์  ใจเมือง
 
1. นางสาวพัชนี  หงษ์ศรี
2. นางสาวจักรีวรรณ  พัฒนวิบูลย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอภิญญา  บุญชม
2. นางสาวอรอนงค์  ดงเย็น
3. นางสาวเมวารินทร์  แสนคาน
 
1. นางศุภกาญจน์  บุญพา
2. นางจินตนา  จิตจำนงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงสุรินทร์
2. นางสาวปภัสสร  น้อยมาลา
 
1. นายอรรถกร  ภูพวก
2. นายอิทธิชัย  อุปริวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายวิศวกร  ทศแก้ว
2. นางสาวสายสมร  มณีวรรณ
 
1. นายกาญจนะ  นามสิมมา
2. นายเด่น  อุดม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. เด็กชายบดินทร์  หริคำภา
2. เด็กชายอภินันท์  อินทร์ทอง
 
1. นายสุพรรณ  วิรุณพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายอนุชิต  บุญชม
2. นายไกรศิษฎ์  จักรไกรฤทัย
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายสิทธิชัย  สุทธสิทธิ์
2. นายอนุรักษ์  ชูศรี
3. นายเกียรติศักดิ์  จันหนองแห้ว
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
2. นายวิทยา  สมผล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาดาวรรณ  คุณะ
2. เด็กหญิงสิริยากร  ทวีกัลป์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนอุดม
4. เด็กหญิงอริสา  ดำงาม
5. เด็กหญิงอินทิรา  ตะสน
 
1. นางปวีณา  ลิ้มสำราญ
2. นายจักรี  ชนะภัย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจันทร์เกษม  เศษโถ
2. นางสาวทานตะวัน  อินทรมณี
3. นางสาวนิสาชล  พลพิมพ์
4. นางสาวภัสสร  แรกนา
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  เจนสระคู
 
1. นางยุพาพิน  พวงศรี
2. นางพิกุลทอง  สิงห์ทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  ปิตุรงคพิทักษ์
2. เด็กหญิงขวัญนรัตน์  ประวันนา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจภักดี
4. เด็กชายพุทธินัทธ์  โยหาเคน
5. เด็กชายศิริชัย  ประภาวะนัง
 
1. นายบุญเลิศ  ขนานแข็ง
2. นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวณัชชา  สิงหาทอ
2. นางสาวรจวรรณ  กันตา
3. นางสาวอรอุมา  นามมนตรี
4. นางสาวอริศรา  บุญพิมพ์
5. นางสาวเสาวภา  ตุละวิภาค
 
1. นางสาวสราลี  สุขประเสริฐ
2. นางพัชนี  ถวิลไพร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายชัยอนันต์  ช่างถม
2. เด็กชายชินดนัย  ประทุมษา
3. เด็กชายปวริศ  โต่นวุธ
4. เด็กชายรชฏ  ประโกสันตัง
5. เด็กชายอติยะ  อนุศรี
 
1. นายบัญชา  วงค์เสนา
2. นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  ลีทองหลาง
2. นายชัยวัฒิ  พันวิลัย
3. นางสาวณัฐมล  โนนโพธิ์
4. นางสาวอภิชญา  คำยืน
5. นางสาวเสาวณีย์  ภูมิศรี
 
1. นายสุพจน์  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ศึกนอก
2. นางสาวกัญญารัตน์  เพิ่มพูน
3. นางสาวกัลยา  โต่นวุธ
4. นางสาวจันทนิภา  หลักบึง
5. นางสาวจารุนันท์  แก้วลาย
6. นางสาวจิระนันท์  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวชมัยพร  จานมีชัย
8. นายชิตวัฒน์  ภารมาตย์
9. นางสาวธัญญลักษณ์  พวงศรีเคน
10. นางสาวนริศรา  ดงษา
11. นายพลชนะ  วงศ์ทอง
12. นางสาวมุฑิตา  โจมเสนาะ
13. นายรัชชานนท์  พนาจารย์
14. นายวิทยา  แก้วพันจันทร์
15. นายวิษณุ  เลิศศรีดา
16. นางสาวศศิประภา  วงทองทิพย์
17. นางสาวศิริวรรณ  บุญละคร
18. นางสาวสกุลแก้ว  แก้วล้วน
19. นายอนุชิต  พวงภู่
20. นางสาวเบญจมาศ  ชุนสาย
 
1. นายบัญชา  วงค์เสนา
2. นางชญานิศ  ตาลกุล
3. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
4. นายวัชระ  เข็มแก้ว
5. นายบุญเลิศ  ขนานแข็ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  วงษา
2. นางสาวขวัญนภา  วรรณศรี
3. นายคณากร  ลือจันดา
4. นางสาวจันทิมา  สหะไชย
5. นางสาวฐิฏิยา  คณะโท
6. นายตรีทเศศ  จ่าภา
7. นายธีรวัต  พินิจลำ
8. นางสาวนภัสสร  จำปานวน
9. นางสาวปวีณา  พาลาด
10. นายปิยพันธ์  ทองชนะ
11. นายพงศกร  เตียงพลกรัง
12. นายภูธเนตร  รัตนเทพ
13. นางสาวมุทิตา  เพิ่มพูน
14. นายวัชรินทร์  ออมอด
15. นายวิทยากร  แถวถิ่น
16. นางสาวศุภาพิชญ์  บุญค่ำ
17. นางสาวสุวีรญา  มุลริยะ
18. นายอภิชิต  พรมสิงห์
19. นายอิสระ  แดงสีดา
20. นางสาวไอลดา  ชัยดี
 
1. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
2. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
3. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
4. นายพงษ์เทพ  วงศ์ทอง
5. นายมิตรชัย  บุญมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมผกา  โคตุทา
 
1. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นางสาวบุษญานันท์  จันทร์ใหม่
 
1. นางสาวพิชชาภา  อ่างสุวรรณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินี  มีสนาม
2. นายพงศกร  แสงอรุณ
 
1. นางธนาวดี  โชคกลางเดือน
2. นางปราณีต  อุดมพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวพรนภา  นามสิมมา
2. นายวัชระ  สมภูงา
 
1. นายอนิรุต  แสงสุรินทร์
2. นางทองลิ้ม  กองอุดม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  เชื้อหลง
2. นางสาวจิราพร  พนมโชติ
3. นางสาวญาตาวี  ดาบเงิน
4. นางสาวปรารถนา  สุภาศร
5. นางสาวมุกดา  สำเภา
6. นางสาวรัตนาพร  เสาะสมบูรณ์
7. นายวงศธร  บัวหอม
8. นางสาวสไบทอง  หันตุลา
9. นางสาวอรอนงค์  ศรีฉายา
10. นางสาวเบญญาภา  ชูเสน
 
1. นางระนอง  สีพลี
2. นางพิศมัย  วงษ์ละคร
3. นางสาวพณิดา  น้อยจันทร์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงคณิศร  นนทะคำจันทร์
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ทศรวิน
3. นางสาวณัฐธิดา  สุดพันยาง
4. เด็กหญิงนฤมล  อ้วนสูงยาง
5. เด็กหญิงปรารถนา  นะราวัง
6. เด็กหญิงปาริชาต  นาเมืองรักษ์
7. เด็กหญิงพรรธิภา  จำปาหอม
8. เด็กหญิงภัชริดา  โพธิ์แก้ว
9. นายมนตรี  ทอนศรี
10. เด็กหญิงศิริพรรณ  ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงสุภัสสร  แน่นอุดร
12. นางสาวอรวรรณ  เพ็ญจันทร์
13. นางสาวอาทิตยา  ดวงสวัสดิ์
14. นางสาวอารยา  ศรศรี
15. เด็กหญิงเพชรรัชฏา  เศษวงศ์
 
1. นายสายัณห์  ขุนาพรม
2. นายอนุพงศ์  อนุพันธ์
3. นางสาวภรณ์ทิพย์  สมภักดี
4. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสุพิชฌาย์  แสงสระคู
2. นายอดิศร  พิมพ์จันทร์
 
1. นายอนุพงศ์  อนุพันธ์
2. นางพนิตนันท์  บุตรหินกอง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวสุมิตตา  หมี้แสน
2. นางสาวอินทราณี  เอกวงษา
 
1. นายนรินทร์  ประวันนา
2. นายวีระพงษ์  ลครรำ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอังคณา  ยศปัญญา
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายศรัญญู  หลวงสนาม
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เจริญพันธ์
 
1. นายทศนาฏ  ยอดเสนา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายปริญญา  แสนคาน
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงเกศดาพร  ศรีสนาม
 
1. นางสาวรำไพ  กองพลี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายอภิชาติ  สงครินทร์
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สีเที่ยง
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  กงทัพ
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  นามวงค์
2. เด็กชายศาสตราวุธ  รังกา
 
1. นางประทุมวรรณ  อินธิสาร
2. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงจุรีพร  ใจนันท์ตา
 
1. นายสุริยา  วิไลลักษณ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวสุพัตรา  นาสถิตย์
 
1. นายทศนาฏ  ยอดเสนา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฝ่ายเทศ
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิเศษศรี
3. นายมินทดา  ดวงมาลา
 
1. นายปกรณ์  สีดาพาลี
2. นายเฉลิมชัย  ชินพร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายทักษิณ  อะทะโส
2. นายพีรศิลป์  สุริยมาตร
3. นายศิริชัย  ดีพลงาม
 
1. นายสุพจน์  ศิรินันติกุล
2. นายทศนาฏ  ยอดเสนา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอรทัย  อาจสุโพธิ์
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวพรชิตา  โชคโสด
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สืบบุญ
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อุ่นคำ
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเบญญาภา  กลางเมือง
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิตา  สะหุนันต์
 
1. นางสำเนียง  สุริยาประภา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวจิราวัลย์  วงค์วังจันทร์
 
1. นางรัชตพร  จารย์รัตน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวณิชกานต์  สีเคลือบ
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จันทะวี
3. เด็กหญิงธัญสินี  จ่าแก้ว
4. นางสาวนัฐริกา  มหาสาโร
5. เด็กชายนันทวัฒน์  อินทร์โฮง
6. เด็กหญิงพัชรพร  สายสังข์
7. นางสาวศิวพร   ไชยราช
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีคำผ่อง
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
2. นางสาวอัญชิกา  จันทร์สูง
3. นายณัฐพงษ์  ใจดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  พาพานต์
2. นางสาวณิชกานต์  สีเคลือบ
3. นางสาวธวัลหทัย  อ่อนปุย
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่างถม
5. เด็กหญิงธัญสินี  จ่าแก้ว
6. เด็กชายธีรวุฒิ  ศรีศิลป์
7. เด็กหญิงนัญทิชา  ไชยอุดม
8. นางสาวนัฐริกา  มหาสาโร
9. เด็กหญิงพรพรรณ  เหิมหอม
10. เด็กหญิงพัชรพร  สายสังข์
11. นางสาวรุจิรา  สีดำ
12. เด็กชายวุฒิชัย  ดำดี
13. เด็กหญิงอริศรา  แสงคุณ
14. นางสาวอริสราภรณ์  วิบูลย์ศิลป์
 
1. นายธิบดี  เพชรสม
2. นางสาวอัญชิกา  จันทร์สูง
3. นายอิศรฉัตร  พันธ์ไชย
4. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐฌา  คัชรินทร์
2. เด็กชายพงศธร  จันทพาล
3. เด็กชายรัชชัย  จำปายศ
4. นายสันติสุข  เจนสระคู
5. นางสาวอินทิรา  พงษ์พวน
6. เด็กชายเจษฏากรณ์  เหลืองทองคำ
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
2. นายทูล  วงศ์ไกร
3. นายวะรัฐ  ทุมลา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  แก้วขำ
2. นายทศพร  ทอนศรี
3. นายปฎิภาณ  ลำเกาะกลาง
4. นายวชิรวุธ  โสดารัตน์
5. นายวิศวกร  ทศแก้ว
6. นายสัตยา  เชิงหอม
 
1. นายรัตติกรณ์  ทัศนภักดิ์
2. นางปิยวรรณ  อุดม
3. นางทองไพร  เปรมปรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำยางจ้อง
2. เด็กหญิงกรวไล  บุตรนันท์
3. เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ดอกรัก
4. เด็กหญิงกุลพร  ซอหนองบัว
5. นายจิระพงษ์  ดำลี
6. นางสาวจิราภร  ศรวิชชุมาลี
7. นางสาวจิราภรณ์  พานมี
8. เด็กหญิงจิราภรณ์  รักแก้ว
9. นางสาวจิราวัลย์  วงค์วังจันทร์
10. นางสาวจุฑามาศ  ชาชำนาญ
11. นายชนาธรณ์  วงนาแค
12. นางสาวฐิติมา  ผลค้ำ
13. เด็กชายณัฐกานต์  มะโรงมืด
14. นายดนุพล  มามี
15. นางสาวธิดารัตน์  ทุมจีน
16. นายนรินทร์  พาโคกทม
17. นายนัฐกณฑ์  วิชัยวงศ์
18. นางสาวบุญธิตา  เถาวัลย์
19. เด็กหญิงปทุมรัตต์  พาโคกทม
20. เด็กชายประกาศิต  สินจักรี
21. นายปัณณวัฒน์  หนองหลวง
22. นางสาวปารินี  จรลี
23. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วสังข์
24. นางสาวปิยะพร  สีลำเนาว์
25. เด็กชายพิสิฐกร  พุธอุดร
26. เด็กชายรชฏ  ประโกสันตัง
27. เด็กชายวงศพัทธ์  บุญญะรัง
28. นายวรวุฒิ  เริญไธสง
29. เด็กหญิงศิรดา  หลวงสี
30. นางสาวศิริพรรณ  ชินหนองแปน
31. เด็กชายสหพล  คำอ่อน
32. เด็กชายสหพันธ์  พลหนองหลวง
33. นางสาวสิรินาถ  หนูแสน
34. นางสาวสิรีธร  สาจันทร์
35. เด็กหญิงสุนิสา  คณาพันธ์
36. นายอัจฉยะ  ไทยสงคราม
37. เด็กหญิงอาทิตยา  บูชาธรรม
38. เด็กหญิงเกศสิรินทร์  เนตะคำ
39. นางสาวเนตรชนก  นันตา
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  นาคส่องแสง
 
1. นายวุฒิชัย  สีสมพาน
2. นางรัชตพร  จารย์รัตน์
3. นางอรพรรณ  สีสมพาน
4. นายอุทัย  จ่าภา
5. นายสุขสันต์  จันทะเกิด
6. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายกฤษฏากร  อ่อนคำ
2. นายกัมพล  กุชโร
3. นายกิตติศักดิ์  ปีชาล
4. นางสาวขนิษฐา  พันธุมัย
5. นายจตุรพร  วงษ์ภักดี
6. เด็กหญิงจิราพร   สีกาขาว
7. เด็กชายชนะภัย  ขอมภักดี
8. นางสาวชนิดา  วงษ์แสงประทีป
9. นางสาวฐิตินันท์  โพธิ์ดวง
10. นายทนงวิทย์  พิมสาร
11. เด็กชายนิติพรม   ศรีวิเศษ
12. นางสาวนิภา  วงศ์วิลา
13. นายบัญญวัต  พิมดี
14. นางสาวปาริชาติ  โอชาสี
15. นางสาวผกาวดี  ศรีอ้น
16. นางสาวพรทิพย์  วันศรีสุข
17. เด็กชายรัฐพงษ์   เนตรวงษ์
18. นายวรพจน์  จันทยา
19. นางสาววรรทิกา  จันทร์พันธิ์
20. เด็กหญิงวรรวรี   ชมพูทอง
21. เด็กชายวีรศักดิ์   ระโยธี์
22. เด็กชายศรินทร์   อาจหาญ
23. นางสาวศิรินยา  ผุยชาคำ
24. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันทะเสนีย์
25. เด็กหญิงศิริวิมล   สุทาดา
26. เด็กชายสันติสุข   เจนสระคู
27. นางสาวสุนิสา  เสนารักษ์
28. เด็กหญิงสุภาวดี  สมมาตร
29. นางสาวสุมิตรา  ฉัตรดร
30. นายสุรเชษฐ์  ศรีพลัง
31. เด็กชายสุเชษฐ์  ศรีพลัง
32. เด็กชายอนันทวรรษ  ไชยสิงห์
33. นายอภิวัฒน์  ศรีฉายา
34. นางสาวอัมรินทร์  โคต่อเนตร
35. นางสาวอารียา  ยินดี
36. นางสาวเจตปียา  บัวศิริ
37. เด็กชายเดชฐพัชร์  โชติแสง
 
1. นายโกศล  เจนสระคู
2. นายทูล  วงศ์ไกร
3. นางลัดดา  ล้อจรัญศรีกุล
4. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
5. นายณัฐวุฒิ  วาโยพัด
6. นางพัชรินทร์  สังสนา
7. นายวะรัฐ  ทุมลา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายอานนท์  งามดั่งนาค
 
1. นายสุรพงษ์  ไขแสง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวรพจน์  จันทยา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  นาคส่องแสง
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยกา
 
1. นายทินกร  สุดชารี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวรพจน์  จันทยา
 
1. นายจำนาญ  บุญเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  โพธิวรรณา
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. เด็กชายสรทัศน์  พาหา
 
1. นางสาววงเดือน  สมภูงา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายชัยชนะ  บัววัตถุ
 
1. นางยุภาพร  รัตนศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  โพธิวรรณา
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายศรัญญู  โต๊ะไธสง
 
1. นางวาสนา  มณีพงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายสหพัฒน์  โชติขันธ์
 
1. นายขนบ  เที่ยงผดุง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองวิทยา 1. นายคุณานนท์  ภาวัง
2. นางสาวจนิสตา  สุวรรณสา
3. นางสาวณัฏฐ์ชญา  สิงห์ศรี
4. นางสาวธิดา  รัตนเถลา
5. นางสาวนัฐพร  พิศมัย
6. นางสาวพัชริดา  ชินวงค์
7. นายวรชัย  สระบัวทอง
8. นางสาววิชญาพร   ปาหลา
9. เด็กหญิงสุกัญญา  พงจันทร์
10. เด็กชายอภินันท์  สุระพาล
 
1. นางสาวบุศรินทร์  สุพรรณกลาง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีแพ่ง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทักขินัย
3. เด็กหญิงกุสุมาวดี  สระน้ำอ้อม
4. เด็กหญิงจริญาพร  สีสินธุ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  โยชาลี
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนปรีเปรม
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีประเสริฐ
8. เด็กหญิงดาริกา  วรรณวิจิตร
9. เด็กชายธนาวัฒน์  กวดไธสงค์
10. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ลูกจันทร์
11. เด็กชายธีรพงษ์  โพนศรีษะ
12. เด็กชายนทีกานต์  ทับมะโรง
13. เด็กชายบูรพา  โยชาลี
14. เด็กหญิงปริมประภา  หาญเสนา
15. เด็กชายปุณยวีร์  แสนสีจันทร์
16. เด็กชายพีรณัฐ  โถชาลี
17. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ทองเขียว
18. นายยุทธภูมิ  ไพรโสภา
19. เด็กชายรัชพงษ์  ใจหาญ
20. เด็กชายรุจดนัย  ทองเจริญ
21. เด็กหญิงลลิตา  บางวิเศษ
22. เด็กหญิงวรรณพร  ศรีกลับ
23. เด็กหญิงวิชุดา  รั่งจันทึก
24. เด็กหญิงวิภาภรณ์  นามไธสง
25. เด็กหญิงอทิตยา  ลือจันดา
26. เด็กหญิงอภิญญา  โพธิ์หมุด
27. เด็กชายอานนท์  งามดังนาค
28. เด็กหญิงเกตน์นิภา  จังวิภา
29. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  พะโส
30. เด็กชายเจษฏา  สมพงษ์ผึ้ง
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
2. นายณัฐพงษ์  ใจดี
3. นายอิศรฉัตร  พันธ์ไชย
4. นายพายุพงษ์  พายุหะ
5. นางกิตติมา  ทองเจริญ
6. นางสาวกาญจนา  ลาดศิลา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  ภูล้นแก้ว
2. นายจิตรชนะ  คำรัตน์
3. นางสาวจุฑารัตน์  ลีทองหลาง
4. นางสาวชลธิชา  มีสุข
5. นางสาวชลิตา  วรรณวงษ์
6. นางสาวณัฐชนก  กมลเลิศ
7. นางสาวณัฐมล  โนนโพธิ์
8. นางสาวธัญชนก  พุทธเผือก
9. นางสาวน้ำฝน  กาติ๊บ
10. นางสาวปทุมรัตน์  แถวนาชม
11. นางสาวปาริฉัตร  ขันแข็ง
12. นายปิติพันธ์  สร้างพล
13. นายพงศธร  สอนลิลา
14. นางสาวพูลศรี  ชาคำไฮ
15. นายวรพงษ์  ขุนไชย
16. นายวรวิทย์  แสนสุโพธิ์
17. นางสาววาสนา  โพลังกา
18. นายวิชชากร  สอนจำปา
19. นายวีระศักดิ์  สุริยอาจ
20. นางสาวศรุตา  แสนยันต์
21. นายศุภชาติ  พนมศร
22. นางสาวสรัญญา  นันตะเคน
23. นางสาวสวิตรี  ดัชถุยาวัตร
24. นางสาวสิริญากร  ชาวไร่
25. นางสาวสิริมนต์ญา  คังคา
26. นางสาวสุนิษา  ไพรสุวรรณ์
27. นางสาวสุนิสา  เสนารักษ์
28. นางสาวสุภัสสร  วันหนา
29. นางสาวหยาดพิรุณ  เกาะน้ำใส
30. นางสาวหัฎฐาภรณ์  รอดโฉม
31. นางสาวหัทยา  หงษ์จันทร์
32. นายอธิชาติ  หนองหาร
33. นางสาวอนิศรา  สาระบุตร
34. นางสาวอภิชญา  คำยืน
35. นายอาลันดา  ขุนไชย
36. นายเขมชาติ  นามโคตร
37. นางสาวเบญจมาส  หงส์คำมี
38. นางสาวเพชรรัตน์  นิจำปา
39. นางสาวเสาวนีย์  ภูมิศรี
40. นายเอกอมร  นันตะเคน
 
1. นายณัฐวุฒิ  วาโยพัด
2. นายวะรัฐ  ทุมลา
3. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
4. นายโกศล  เจนสระคู
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  สีดามาตย์
2. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญครัน
3. เด็กชายนพรุจ  ศรีภู
4. เด็กชายนาวิน  สีสุนนท์
5. เด็กหญิงนิภาพร  จันทร์เพชร
6. เด็กชายปฏิพล  กองแก้ว
7. เด็กหญิงปภัทศร  ศรีทรัพย์
8. เด็กหญิงปาณิสรา  พรมเสนา
9. เด็กหญิงรจนา  หล้าโพนทัน
10. เด็กหญิงอัมพวรรณ  คำแพง
 
1. นางสาวประภัสสร  ไชยศรี
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นางสาวชลดา  มนตรี
2. นางสาวนรศรา  ชุมเนตร
3. นายนันทกร  ศรีตะวัน
4. นางสาวน้ำเพชร  วงศ์ศรี
5. นางสาวปาริฉัตร  ชินพรม
6. นางสาวปิยนัฐ  จูน้อย
7. นายพงศธร  แก่นภักดี
8. นายสตางค์  สุนา
9. นายสุรศักดิ์  กองซะ
10. นายเอกลักษณ์  โจรสา
 
1. นางสาวอรินรัตน์  วงค์ไพร
2. นางสาวจิราภรณ์  ผ่านจังหาร
3. นายจิรวัฒน์  พรหมพิทักษ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐิณี  สิมงาม
2. เด็กชายนายอรรถพร  นาวะลี
3. เด็กหญิงบุษยา  ตาไธสง
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาแซง
5. เด็กหญิงมธุริน  หอมเนียน
6. เด็กหญิงศศิธร  เสริมแสง
7. เด็กหญิงสุจิตรตา  กาสิงห์
8. เด็กชายสุริโย  มังศรี
9. เด็กหญิงอติพร  ศรีเจียม
10. เด็กหญิงอัญญดา  ปาเส
11. เด็กหญิงอารียา  คณะหาญ
12. เด็กหญิงเดือนนภา  หงทะนี
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายปัญจพล  ธิดา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจิรสุดา  แก้วขาว
2. นางสาวจุฬามณี  นามทะจันทร์
3. นายณรงค์  สุทธพินทุ
4. นายณัฐพล  หนูเพชร
5. นางสาวนรินทร์  วงศ์คำสิทธิ์
6. นางสาวปวีณา  บุดดา
7. นายวีรวัฒน์  จันดำ
8. นายสหภพ  บุญเทพ
9. นายอธิวัตร  เงินยวง
10. นายอนันท์  คิดค้า
11. นางสาวอักษรานันท์  เผ่าภูธร
12. นายอุดมศักดิ์  ไชยราช
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายปัญจพล  ธิดา
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ศรีรังกุล
2. เด็กหญิงณัฐฐิณี  สิมงาม
3. เด็กหญิงบุษยา  ตาไธสง
4. เด็กชายพงศกร  นะราวัง
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาแซง
6. เด็กชายศรายุทธ  ศรีนิลทา
7. เด็กชายสุริโย  มังศรี
8. เด็กชายอดิศร  หาญเสนา
9. เด็กชายอรรพร  ดอนเกิด
10. เด็กชายอรรพร  นาวะลี
11. เด็กหญิงอัญญดา  ปาเส
12. เด็กหญิงอารียา  คณะหาญ
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายปัญจพล  ธิดา
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวจิรสุดา  แก้วขาว
2. นางสาวจุฬามณี  นามทะจันทร์
3. นายณรงค์  สุทธพินทุ
4. นายณัฐพล  หนูเพชร
5. นางสาวนรินทร์  วงศ์คำสิทธิ์
6. นางสาวปวีณา  บุดดา
7. นายวีรวัฒน์  จันดำ
8. นายสหภพ  บุญเทพ
9. นายอธิวัตร  เงินยวง
10. นายอนันท์  คิดค้า
11. นางสาวอักษรานันท์  เผ่าภูธร
12. นายอุดมศักดิ์  ไชยราช
 
1. นางสาวพนมพร  ชินชนะ
2. นางสาวนิภา  ศรีหนา
3. นายปัญจพล  ธิดา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรวิทยาคุณ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  นามคำ
3. เด็กหญิงจีราพร  ทองดอนดู่
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์มี
5. เด็กหญิงญานิศา  เรียงพร
6. เด็กหญิงนาตาลีย์  วัฒนานุกูล
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  บัวลอย
8. เด็กหญิงปารถนา  อำมะเหียะ
9. เด็กหญิงพุทธิชา  พาราศรี
10. เด็กหญิงยุวดี  นามโคตร
11. เด็กหญิงรจรินทร์  เสโพธิ์
12. เด็กหญิงลัดดา   พาดพิมพ์
13. เด็กหญิงวริศรา  เรียงพร
14. เด็กชายอนุวัฒน์  พันลำภักดิ์
 
1. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
2. นางบุสรินทร์  พาระแพน
3. นายสมพร  ยิ่งโสภา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวกนกกร  ป้องสนาม
2. นายจิระวัฒน์  ปะกิเนสัง
3. นางสาวนรีกานต์  คำชมพู
4. นางสาวนาตาลีย์  วัฒนานุกุล
5. นางสาวนารถชนก  เจริญศรี
6. นางสาวปริยาภัทร  โต๊ะสิงห์
7. นางสาวปัณฑารัตน์  แก้วสุข
8. นางสาวปาริฉัตร  บริบูรณ์พล
9. นางสาวปิ่นอนงค์  บ่อชน
10. นางสาวภรณ์พิชา  ลีลา
11. เด็กหญิงยุวดี  นามโครต
12. นางสาวศศิมาพร  สิงห์แก้ว
13. นายอภิลักษณ์  มะณีคำ
14. นางสาวแพรวนภา  กันทิยะ
 
1. นางฉัตรดาว  ทาสระคู
2. นางบุสรินทร์  พาระแพน
3. นายสมพร  ยิ่งโสภา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุ  ลาพานิช
2. นางสาวพรสุดา  รามฤทธิ์
3. เด็กชายภัทรเชษฐ  สังสนา
4. นายวิทวัส  เทียมจันสร
5. นายสุริยา  โพธ์นอก
 
1. นายสุรเชษฐ์  สังสนา
2. นายธีรพัฒน์  เสมัง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐกานต์   พิมเภา
2. นางสาวพรทิพย์   แก้วอุทัศน์
 
1. นางนิศานาถ  โกฏแสน
2. นางจตุพร  ไขแสง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรดาว  จำปาทอง
 
1. MissTian   Xiao Han
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวเหมวดี  บุดดีคง
 
1. นางกมลพรรณ  สามาลา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวนัฐพร  วุฒิสาร
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายอนุชา  พงษ์ประดิษฐ์
 
1. นายสันติชา  มานูเอล เลโอนาร์ด
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจริยา  สุวรรณจันลา
 
1. MissJoong  Juhyoon
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงดุจเดือน  ศรีตะวัน
 
1. นางสาววราภรณ์  จันดำ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวพิชญานันต์  เจริญเขต
 
1. นายวิเชียร  กำลา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวอารียา  ลาโนนงิ้ว
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวภัชราภรณ์  ไหมน้ำคำ
 
1. นายสันติชา  มานูเอล เลโอนาร์ด
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวธนิตา  อาจจุฬา
2. นางสาวปิยะธิดา  แสนตลาด
3. นางสาวฟาริฎา  หงษาวงค์
4. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีหา
5. นางสาวศุภนิดา  จิตลม
 
1. นางสาววงค์เดือน  สีลำเนาว์
2. นางสาวจินตนา  แสงโสภา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจุฑามาศ  หลอดหลง
2. นางสาวนฤมล  สอนศรี
 
1. นางสาวปิ่นมณี  พันหนองแสง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจารียาน์  วงศ์สระคู
2. นายศุภฤกษ์  อะทาโส
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จันทริมา
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นายจิระวุฒิ  โชติปัญญา
2. นายชิตณุชา  ไหมคำมูล
3. นายณัฐพงษ์  บุญแจก
4. นายทวียะพงษ์  อินทร์อุ่นโชติ
5. นายธวัฒน์  จำปาทิพย์
6. นายรพีพงษ์  บุญตอบ
7. นายอภิสิทธิ์  มังศรี
8. นายเกียรติศักดิ์  นามวงษ์
 
1. นายมนต์ชัย  ลิ้มสำราญ
2. นายพิทักษ์  ปรักมาศ
3. นายวิศรุต  สุ่มมาตย์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลาน้ำเที่ยง
2. นายจิรายุทธ  รื่นเริง
3. นายพุตฒิเมต  อูปแก้ว
4. นายวีรวัฒน์  อยู่คง
5. นายสุทธิรักษ์  เกษรจันทร์
6. นายอภิสิทธิ์  พิลาจันทร์
 
1. นายเจริญพร  มูลภักดี
2. นายจำรัส  แสนศรี
3. นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ปราณีวงศ์
2. นางสาวนภาพร   ผามอินทร์
3. นางสาวนวลนภา  ใคร่นุ่นภา
4. นางสาวปรียพร   สีหาฤทธิ์
5. นางสาวพจนี   ทวีสุข
6. นางสาววราภรณ์  ดีปัญญา
7. นางสาวอุมาลัย   ผิวจันทรา
8. นางสาวแพรวนภา  เมืองพรม
 
1. นางสาวกษิรา  จิตประเสริฐพงศ์
2. นางสาวสุภาพร  ก้านจักร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายธนพงษ์  บุดดี
2. เด็กชายศตวรรษ์  นาเมือง
3. เด็กหญิงอนันทิตา  ปะกิระคะ
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จุลวงษ์
5. นางสาวโชติรส  สงครินทร์
 
1. นายบวร  ใยคำโพด
2. นางรัตนา  จันสว่าง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  แย้มขยาย
2. นางสาวพิศมัย  กุชโร
3. นางสาวสุดารัตน์  นันทะมา
4. นายอนุชา  ราชสมัคร
5. นางสาวอรพันธ์  หันตุลา
 
1. นางพิศมัย  วงษ์ละคร
2. นางสุภาวดี  อนุไพรวรรณ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  โคภูมี
2. เด็กหญิงปริมประภา  หาญเสนา
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  นามไธสง
 
1. นางพัทรศยา  เขาน้อย
2. นางดวงจันทร์  รัตนอุดม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายจักรภัทร  มงคลอุทก
2. นางสาวผกากลอง  ราชสมบัติ
3. นายภูริ  หงษ์ศรี
 
1. นางจุไรรัตน์  ประวันนา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พลละคร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวนิษาชล  โยธานันท์
2. นางสาวพลอยปภัส  นิธิศิริกุลภัทธ์
3. นางสาวพีรยา  เสาโมก
 
1. นางสาวดวงกลมล  ศรีหะบุตร
2. นายธีรพัฒน์  เสมัย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายผดุงเกียรติ  บุญวิเศษ
2. นายวีรภัทร  มูลเซอร์
3. นายอำนาจ  สองวงศ์
 
1. นางสมจิตร  อุทก
2. นางสาวปภัสราภรณ์  ดีพลงาม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายชินวุฒิ  เจริญสุข
2. เด็กชายธราดล  พลภูงา
 
1. นายวิระ  โกสุมาลย์
2. นางกัลยา  สุเมตร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จันปัดถา
2. เด็กชายศุภฤกษ์  ประสงใด
 
1. นางกมลศรี  ศุภตรัยวรพงศ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. นางสาวตรีรัตน์  เหล่าศรีพล
2. นายวราเทพ  กลองชัย
 
1. นางสาวกฤษฎา  สุดหนองบัว
2. นางสุมาลี  ชนะดี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  ปินตา
2. เด็กชายทศทิตย์  อัตฤทธิ์
 
1. นายชูศักดิ์  โสชะรา
2. นายอุดม  อวนศรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. นายกฤษฎา  กุลรักษา
2. นายวัชระ  กุลสุวรรณ
 
1. นายชูศักดิ์  โสชะรา
2. นายณัฏฐพงษ์  สุดาเดช
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายปัทวี  วิชัย
2. เด็กชายอาทิตย์  สูงสนิท
 
1. นางสาวสุภิญญา  พันธุ์ยางน้อย
2. นางวรลักษณ์  ภาคมฤค
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  คำอินทร์
2. เด็กชายเชิดชัย  แก้วสิงห์
 
1. นายสมเด็จ  ศรีใส
2. นางดวงทิพย์  ศรีใส
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. เด็กชายชินวัตร  โพนเมืองหล้า
2. เด็กหญิงวิชุดา  โพนเมืองหล้า
 
1. นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
2. นางพนมวัลย์  นาวารี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  ปะทัง
2. นายเอกพล  ยอดสะเทิน
 
1. นายภูมิพัฒน์  นามศักดิ์
2. นายพีรยุทธ  แสงฟ้า
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นายณัฐพงษ์  แก้ววัน
2. นางสาวสุนิสา  ยมรัตน์
 
1. นายวีระยุทธ  บุญรักษา
2. นายวิทยา  พุฒมี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายชินวัฒน์  เหลืองเจริญ
2. นายดวงสมพงษ์  มะณีสาร
 
1. นายพีรยุทธ  แสงฟ้า
2. นายเพิ่มพูน  พลศิริ
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงกิติยา  แก้วโยธา
2. นางสาวชลธิชา  สมสอาด
3. นายปราการ  ทิพาศรี
 
1. นายชูศักดิ์  โสชะรา
2. นายณัฏฐพงษ์  สุดาเดช
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาววิภาดา  จ่าหล้า
2. นางสาวศศิธร  ไตยะมะณี
3. นางสาวอภิญญา  ไตยะมะณี
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
2. นางยุภารัตน์  พลเยี่ยม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุดตา
2. นางสาวเกตน์สิริ  ต้นทัพไทย
 
1. นายเรืองกิตต์  เอราวรรณ
2. นายมนเดช  จันทรักษ์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  ด่านชัยภูมิพัฒน์
2. เด็กชายทีฆายุ  ทองจันทร์
3. เด็กชายสรวิชญ์  แสงหงษ์
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
2. นายจิรพิพัฒน์  ลินทอง
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายณฐปกรณ์  พลหนองหลวง
2. นายดวงสมพงษ์  มะณีสาร
3. นายหลักนคร  เสงี่ยมทรัพย์
 
1. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
2. นายจิรพิพัฒน์  ลินทอง
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. เด็กชายธนพล  สุวรรณธาดา
2. เด็กชายธนาธิป  โชคแสน
3. เด็กชายวรเทพ  แจ่มใส
 
1. นายอภิวัฒน์  ภูระวงษ์
2. นางวิไลพร  เบ็ญจะขันธ์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1. นายธงภิวัชร์  มังดง
2. นายพุทธิพงศ์  เชิงโกรย
3. นายภานุวัฒน์  แข่งขัน
 
1. นายอภิวัฒน์  ภูระวงษ์
2. นายพิชิต  ศรีหาวัตร
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  รัตนสมัย
2. เด็กชายภูริภัทร  เกษกุ้มศรี
3. เด็กชายภูวดล  ภูถวิล
 
1. นายจิรพิพัฒน์  ลินทอง
2. นางสาวชุติมา  พาโคกทม
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายณรงค์วิทย์  ผาริการ
2. นายธีรวัฒน์  สิงหาทอ
3. นายสุภัทร  คำพฤกษ์
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
2. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายขุนพรม  กันตา
2. เด็กหญิงฑิคำพร  อินธิแสง
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  โทพิลา
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
2. นายวรวิทย์  พลเยี่ยม
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวธีรารัตน์  ปาทะหา
2. นางสาวสุรีรัตน์   วรโชติ
3. นางสาวสุวนันท์  เปิดโปง
 
1. นายฉัตรชัย  ชาวไร่
2. นายรัฐธรรมนูญ  น้อยวงศ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษณพล  เจริญสุข
2. เด็กชายธนบดี  ประชานันท์
3. เด็กชายศิริวัฒน์  แสนสนาม
 
1. นายอนุชิต  ธรรมราษฎร์
2. นายฐากูร  วงค์อามาตย์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  ศรีวงศ์
2. นายธนาธิป  ชิดหนองสรวง
3. นายอัตตพร  เสนกระจาย
 
1. นายนิมิตต์  การะดี
2. นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กชายศักรินทร์  ทองสังวรณ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สีหานาม
 
1. นายอภิชาติ  เจริญ
2. นายปฐวี  อ่ำศรี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 1. นางสาววรรณิภา  ชดสร้อย
2. นางสาววาริดา  กุลโพนเมือง
3. นายอุกฤษฎ์  วิเศษโวหาร
 
1. นายบุญเพ็ง  จำปานวน
2. นางปภารินทร์  อินทร์ทอง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริยา  ป้องเรือ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สังการี
3. นายธรรมรัตน์  สีละทา
4. นายนันท์มนัส  น้อยวงศ์
5. นางสาวพรดาว  สร้อยสองชั้น
6. เด็กชายอนุรักษ์  นิรันต์ราย
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
3. นายสุรพล  พุทธคู
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  อธิมัง
2. นางสาวปวีณา  แก้วหาวงษ์
3. นางสาววิภาวี  รหัทพฤฒิวงศ์
4. นางสาววิไลรัตน์  พงษ์จันโอ
5. นางสาวอรอนงค์  สกลบรรพ์
6. นางสาวอุลัยพร  แสงวันดี
 
1. นางกิ่งแก้ว  สายเชื้อ
2. นางสาวพวงชมภู  สาระโภค
3. นางพรพิมพ์  กิริยะ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงประภาสรณ์  บุญไทย
2. เด็กหญิงสุนิตา  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงอรัญญา  ธรรมโหร
 
1. นางสุภาภรณ์  อนันเต่า
2. นายภูมิชาติ  หินไชยศรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพร  เลไทสงค์
2. นางสาวณัฐณิชา  วงค์เสนา
3. นางสาวศรสวรรณ์  วรรณกิจ
 
1. นายนิมิตต์  การะดี
2. นางอมรรัตน์  ผดุงรัฐ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1. เด็กชายคณิศร  ลาวัลย์
2. เด็กชายธนโชค   สังเขต
3. เด็กหญิงศุภากร  ศรีสมุทร
 
1. นายสมพร  มาตย์คำจันทร์
2. นายณัฐพล  โพธิคลัง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 1. นางสาวปภัทตรา  ปะมาเถ
2. นางสาวอรวรรณ  ทุมประเสริฐ
3. นางสาวอารีย์  มาลาศิริ
 
1. นายประจงศักดิ์  ภาสว่าง
2. นางสาวร่วมจิตร  ศรีวงศ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ชากำนัน
2. นายสุประวีห์  โพธิ์ชัย
3. นางสาวเบญจมาศ  คินันติ
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1. นางสาวจริยา  ศรีแสงสว่าง
2. นางสาวปิยะธิดา  ยะไวทย์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  มหาชัย
 
1. นางพานทอง  โพธิคลัง
2. นางสุวรรณ  ถาพร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายธนทัต  มีโหมด
2. นางสาวรัตติญาภรณ์  แสนโคตร
3. นางสาววริศรา  เจาจาฤก
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์  ไตรวงศ์ย้อย
2. นายวรวงษ์  ขุนไชย์
3. นางสาวเพชรรัตน์  นิจำปา
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กหญิงพันธ์ทิภา  ชนะพันธ์
2. เด็กหญิงรัชนิดา  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ปานทอง
 
1. นางสาวพิชญาภา  ยมรัตน์
2. นางบัวเรียน  สุดาปัน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราวรรณ  สายทอง
2. นางสาวสุกัญญา  ชัยดี
3. นางสาวเกตุวดี  ม่วงอร่าม
 
1. นายปรมัตถ์  บุญโพธิ์
2. นางวรพันธุ์  บุตรนาแพง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภสร  พนมศร
2. เด็กหญิงประภากร  สุดาเดช
3. เด็กหญิงภัทรวดี  นามมนตรี
 
1. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  แก้วพวน
2. นางสาวสาวดี  ธะนนไชย
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  สอนจันทร์
 
1. นางพนาวัน  สงครินทร์
2. นางสาววิภาพร  ศรีสุลัย
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1. เด็กหญิงรัศมี  มงคลศรี
 
1. นายศุภชัย  เบญจมาศ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กชายชัชวาลย์  เมรัตน์
 
1. นางสาวธนิตา  สิทธิหาโคตร
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงปวีณา  เสนารินทร
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ใจดำ
3. เด็กหญิงอริสา  กสิกรรม
 
1. นางนิตยา  เตโช
2. นางสาวดลฤดี  มยุรา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ช้อยชด
 
1. นางนิตยา  เตโช
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงอัญชลี  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสาวดลฤดี  มยุรา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญวิทย์  อยู่สำโรง
 
1. นายปิยะ  โกฎแสน
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นางสาวกัญญาพัส  ชาติขยัน
 
1. นางกัญญารัตน์  โทดา
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 1. นายนที  สิทธิสุงกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามโคตร
 
1. นายถนัด  พรสงวน
2. นางสาวเบญจภรณ์  สีดามาตย์
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1. นายทรัพย์ไพบูลย์  เสมียนกุล
2. นายพนม  สาลี
 
1. นายสมเด็จ  ศรีใส
2. นางดวงทิพย์  ศรีใส
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  ครูพิพรม
 
1. นายสันติพงศ์  ยมรัตน์
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตภาส  ปัตลา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1. นายสิทธิพงษ์  โพธิ์พรม
 
1. นางจินดา  ศรีเที่ยง
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำนาก่วม
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายจิรกฤต  อุดมวงค์
 
1. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 1. นายธนารักษ์  สิงห์นันท์
 
1. นายสำนอง  บุญภูงา
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันสีนะ
2. นางสาวกรกนก  ธาระพันธ์
3. เด็กชายกฤตภาส  ปัตลา
4. เด็กชายจักรพันธ์  ศรคูณ
5. นายจิรกฤต  อุดมวงค์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุภโส
7. นางสาวชญานิษฐ์  สีดาพันธ์
8. เด็กชายชวรัตน์  เนตแสง
9. เด็กชายธนวัฒน์  ทับพิลา
10. นางสาวธมลวรรณ  สุทาดา
11. เด็กชายธีรภัทธ์  รณขันธ์
12. นายนพพร  ฉ่ำเสนาะ
13. เด็กชายปรัตกร  จันลักษณ์
14. นางสาวปาริชาติ  โอชาสี
15. นายปิยศักดิ์  คัชรินทร์
16. นางสาวภัทรศยา  ตลาศาสตร์
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำนาก่วม
18. นายวรพจน์  จันทยา
19. นางสาววริศรา  บุญชม
20. นายวิทวัส  เทียมจันสร
21. นายวุฒิพงษ์  อดออม
22. นางสาวสิรินภา  แก้วภูมิแห่
23. นางสาวสุดารัตน์  สุขประเสริฐ
24. นางสาวสุพัตรา  มุงคุณ
25. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ประสมศรี
26. นางสาวอัจฉราภรณ์  นาศพัฒ์
27. เด็กหญิงอารยา  วงษ์มะณี
28. นายอิทธิพัฒน์  ศีลมัย
29. นางสาวเจตปรียา  บัวศิริ
30. นายเจษฎา  ถานัดดี
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
2. นางพัชรินทร์  สังสนา
3. นายสุรเชษฐ์  สังสนา
4. นายคมศักดิ์  จันทรักษ์
5. นางปรกช  จันทรักษ์
6. นายจำนาญ  บูรณ์เจริญ