สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พนมไพรวิทยาคาร 41 30 24 95 115 18 1 1 134
2 ปทุมรัตต์พิทยาคม 30 25 14 69 106 3 0 2 109
3 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 30 25 14 69 84 5 1 0 90
4 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 21 16 11 48 84 7 1 1 92
5 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 12 9 6 27 58 7 4 2 69
6 หนองหมื่นถ่านวิทยา 9 6 7 22 46 11 3 1 60
7 เมืองสรวงวิทยา 8 11 5 24 45 14 2 0 61
8 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 6 3 3 12 34 9 10 0 53
9 สามขาท่าหาดยาววิทยา 4 4 4 12 28 9 4 1 41
10 หนองฮีเจริญวิทย์ 4 0 3 7 38 12 5 1 55
11 ช้างเผือกวิทยาคม 3 5 2 10 23 6 2 1 31
12 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 3 3 2 8 29 8 6 1 43
13 ทรายทองวิทยา 2 8 13 23 47 13 1 0 61
14 โพนเมืองประชารัฐ 2 5 7 14 32 13 2 1 47
15 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 2 2 5 9 37 10 6 2 53
16 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 2 1 0 3 19 3 2 1 24
17 น้ำใสวรวิทย์ 2 0 5 7 20 14 5 1 39
18 หนองผึ้งวิทยาคาร 1 7 6 14 32 9 2 2 43
19 โพนสูงประชาสรรค์ 1 3 1 5 22 13 5 2 40
20 อาจสามารถวิทยา 1 1 4 6 28 12 2 1 42
21 หัวโทนวิทยา 1 1 3 5 29 9 3 2 41
22 มัธยมวัดธาตุ 1 1 2 4 24 10 8 2 42
23 หินกองวิทยาคาร 1 0 1 2 17 4 1 1 22
24 มัธยมวัดกลาง 1 0 0 1 3 2 1 0 6
25 เชื้อจรูญวิทย์ 0 3 2 5 23 13 4 2 40
26 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 0 0 1 1 14 7 4 0 25
27 ทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 0 0 0 0 8 1 2 0 11
28 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 7 6 1 1 14
29 โพธิ์ทองพิทยาคม 0 0 0 0 6 4 3 0 13
รวม 188 169 145 502 1,058 252 91 29 1,401