หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายบัณฑิต ศรีม่วง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายธนพัฒน์ โคสะสุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. 27 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายสะอาด ขันอาษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุพจน์ ซาเหลา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายชูศักดิ์ ประราศรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสมภักดิ์ สมภักดี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายศิริ ธนะมูล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายทินกร โสรถาวร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายกำพล แสนบุญเรือง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 ว่าที่ ร.ต.ธีรวุธ บุญชูศรี กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโท กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายจักรวาล เจริญทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสุนทร ขันธ์ดวง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายบุญชนะ พันธ์ุยางน้อย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุบิน แสงสระคู กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวสุนิษา บัวดง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสันติรัฐ ไชยโย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสุนทร สีหานาม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายอุดมศักดิ์ พรมพิลา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายจตุพล ไกรยบุตร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสายันห์ ศรีมงคล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
26 ว่าที่ ร.ต.มานะ สมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางปรีดา วรรณสีโรตม์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นายสมภพ ไชยสิทธางกูร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายทิวา แซ่โง้ว กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวสุภัสสร ศรีแสง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายชัยสมร ศิริกังวาน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
32 ดร.ศศินันท์ พูลลาภ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายอนุสรณ์ ทาสระคู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุพัฒน์ บรรณาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายสะอาด ขันอาษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
37 นายสมภักดิ์ สมภักดี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
38 นายชูศักดิ์ ประราศี กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
39 นายสุพจน์ ซาเหลา กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
40 นายทินกร โสรถาวร กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
41 นายบุญล้อม ไชยสิงห์ กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
42 ดร.ศศินันท์ พูลลาภ กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
43 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
44 นายสุพัฒน์ บรรณาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
45 นายสมเด็จ ศรีใส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาผลการตัดสิน
46 นายสะอาด ขันอาษา ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
47 นายอนุสรณ์ ทาสระคู รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
48 นางสาววิไลภรณ์ เตชะ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
49 นายเอนก อุดมวงค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
50 นายสนั่น จันทะริมา กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
51 นายตุรัตน์ คนหาญ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
52 นายสุรพล พุทธคู กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
53 นายเรศ แสงทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
54 นายจำนาญ บูรณ์เจริญ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
55 นายทริณทร์รัฐ อรรคฮาด กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
56 นายคมศักดิ์ จันทรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
57 นายฉัตรชัย ชาวไร่ กรรมการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
58 นายจำรัส แสนศรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
59 นายประยงค์ คมขำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
60 นายเจริญพร มูลภักดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
61 นายคำสุก ศิลาเหลือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
62 นางจิราภรณ์ เอราวรรณ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
63 นางนวพร ทองนาเมือง กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
64 นางลำพูล ธาระมนต์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
65 นางสาวเบญจวรรณ สุภาพสุนทร กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
66 นางเพียงฤทัย สายเชื้อ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
67 นางนวิยา พวงพี่ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
68 นางยุภารัตน์ พลเยี่ยม กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
69 นางวีณา จันทะริมา กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
70 นางพรพิมพ์ กิริยะ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
71 นางอิสรา ภูพวก กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
72 นางสุปราณี พลพันธ์งาม กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
73 นางสาวอารีย์ เผือกไธสง กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
74 นางสาวชมนาท พรหมโคตร กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
75 นางสุภาวดี อนุไพรวรรณ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
76 นางยุภารัตน์ พลเยี่ยม กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
77 นางสาวพิศมัย วงษ์ละคร กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
78 นางพัชรินทร์ สังสนา กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
79 นางสาวพัชรา โสดา กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
80 นางสาวรัศมี มีพร กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
81 นางสาวศิริรัตน์ มูลรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
82 นางสาวลดาวัลย์ ศาลกลาง กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
83 นางสาวนัตติยา ทองลือ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
84 นางสาวนิภาพร น้อยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
85 นางสาวอิสรา เดชเดิม กรรมการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
86 นางวราภรณ์ ศิลารัตน์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
87 นางสาวพวงชมภู สาระโภค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
88 นางศิริพร วรรณภพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการการเงินและฝ่ายปฏิคม
89 นายเอนก อุดมวงค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
90 นายเจริญพร มูลภักดี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
91 นางอรวรรณ พันพุ่ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
92 นายสุพจน์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
93 นายสนั่น จันทะริมา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
94 นายการ คำรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
95 นายนาวา แก้วกัญญา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
96 นางสุภาวดี อนุไพรวรรณ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
97 นางสาวชมนาท พรหมโคตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
98 นางสุปราณี พลพันธ์งาม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
99 นางระนอง สีพลี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
100 นายพิทักษ์ชัย บรรณาลัย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
101 นายจำนาญ บูรณ์เจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
102 นายทริณทร์รัฐ อรรคฮาด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
103 นายสุรเชษฐ์ สังสนา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
104 นายจำรัส แสนศรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
105 นางกิ่งแก้ว สายเชื้อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
106 นายประยงค์ คมขำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายดูแลรักษาความเรียบร้อยทั่วไป
107 นายสุพัตน์ บรรณาลัย ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
108 นายสมเด็จ ศรีใส รองประธาน คณะกรรมการประมวลผล
109 นายวีรยุทธ หยุดยั้ง กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
110 นายฉัตรมงคล พลภูงา กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
111 นางสาวจิราพร นามคำ กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
112 นายสุพรรณ วิรุณพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
113 นายณัฐวรรธน์ สาวิกันย์ กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
114 นางสาวจันทิมา จันทร์หนองฮี กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
115 นางมะรินดา ศรีสวาสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
116 นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
117 นายวรวิศย์ พลเยี่ยม กรรมการ คณะกรรมการประมวลผล
118 นายเรืองกิตต์ เอราวรรณ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล
119 นายวุฒิไกร คำแฝง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประมวลผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]