หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายทองฉัตร บุญยะรัตน์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมพร ศรีสนไชยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพูลสิน เทียมตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางวัลภา สุขเจริญโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นางนรินทร์ บุตรโทโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางวีรนันท์ เทียนธนาทิพย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวรากร ไกรขุนทดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายทองฉัตร บุญยะรัตน์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ โพธิ์แสงโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองม้วน สิงห์ทองห้าวโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางอรัญยายี กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางรัศมี นตะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวณปภัช กำเนิดขอนแก่นโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเกษสุดา พิมพ์พาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายทองฉัตร บุญยะรัตน์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ชินหัวดงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภัค เทพสิงห์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ทองดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นางสาวนฤมล เภาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางนวิยา พวงพี่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายทองฉัตร บุญยะรัตน์โรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางปาริชาต สาลีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายสนอง นามมูลตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ ธรศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายพีรพัฒน์ เมธีจริยาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสุภาพร แพร่งนครโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
9. นางศิริพร ถวิลผลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวากร เกณฑ์สาคูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละครโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพวัลย์ สระคำจันทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางศศิยาพร วิพากย์เดชาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายคมกริช มิรัตนไพรโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กรรมการ
7. นางสาวสุจินดา ป้องเขตโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวากร เกณฑ์สาคูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางกัลยาณี ถาวะโรโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นางยุพาวดี เสนาภักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางเอี่ยมจิต ชนะชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางปิยวรรณ อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสุภาวดี ธาตุคำภูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สุดา สุรเสนโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทรา คำอินทร์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสาคร ทุมพรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. นางวรพันธุ์ บุตรนาแพงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวณัฏฐนิชา แก้วศรีเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางปราณี เวชกามาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวศิริรัตน์ มูลรัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายกำพล แสนบุญเรืองโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริญญา เนตรวงษ์โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์กรรมการ
3. นางทักษิณา ใจกล้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิรภา วิชพลโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางชมนารถ ผดุงรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ อิงค์ประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางประกอบ สิงห์โตทองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางวิไลพร เหมือนทองโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางณัจฉรีย์ญา นุริตมนต์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นางกาญจนา อโนนามโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ เทศสนั่นโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสฤษฎ์พงศ์ วงษ์พลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายศุภชัย เบญจมาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นางสาววินิดา คามจังหารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางภานิดา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางสาวพูลสิน เทียมตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนิตยา พูลลาภโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
8. นางศิริพร ถวิลผลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ เทศสนั่นโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญจพล ธิดาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุกันญา อรังศรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางรองรัตน์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางวิไลพร เหมือนทองโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางสมาพร ผันผายโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยากรรมการ
8. นางนวิยา พวงพี่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธิ์โรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ศรีหนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิณณภัทร์ อินทะชุบโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์กรรมการ
4. นายบดินทร์ ศรีธัมมาโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางจุไรรัตน์ ประวันนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายเรืองศักดิ์ โชติขันธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวฐาปณิตา สว่างศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวสุดารัตน์ พระสุรัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางนวพร ทองนาเมืองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายพูลสิทธิ์ สิงห์พันธิ์โรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา ศรีหนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางเกษกิตติ ปัญญาไวย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ศรีนิลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวเข็มพร พุดมีโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นางเอื้อมพร วงษ์ไกรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ พรมพิลาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ดีหนองแวงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวรัญศยา เสนาในโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายจักรทิพย์ ก้านจักรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดม อวนศรีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อิงค์ประเสริฐโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางอรวริญญ์ จันทะคัดโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุเทพ ชมหมื่นโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวอาภรณ์ สุขประเสริฐโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นางอมรรัตน์ นานวนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
11. นายพงษ์พันธ์ ศรีสุมิ่งโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุดมศักดิ์ พรมพิลาโรงเรียนหินกองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง ศรีส่องโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายประเศียร เมืองวงษ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปภาดา จันทะคามโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางสาวนิตญา ราโชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางณิชา อาจเดชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายวัฒนพล เจริญเขตโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นายทรัพย์ทวี รัตนศรีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
10. นางดารุณี พนมจันทร์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา กิ่งแก้วโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางภคพร ไชยสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางรัชนี สืบพานิชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางณัฐรินทร์ คำภักดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวพัชนิดากร ลาโพธิ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายเสถียร นามชารีโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวสิริยากรณ์ ศิลานนท์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิสิฏฐ์ กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ศรี ขันอาษาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
3. นางศรีลักษณ์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางทิฐากานต์ ฉิมบ้านไร่โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางพรสุดา พาลเหนือโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางชลธิชา กลางบุรัมย์โรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
7. นายธีรพัฒน์ เสมังโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวุธ บุญชูศรีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรัศนีย์ แก้วแกมเกษโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวรมณียา เสมาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายพยุงค์ ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวมาวดี วิชัยโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางอภิชญา ชนะบุญโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายจำนงค์ จิตฤทธิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางอรุณรัศมี สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางดรินกรณ์ รัตนศรีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
10. นางขวัญสุดา รัญระนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวุธ บุญชูศรีโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชารี เพชรภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวไพรจิตร อักษรโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางอรสา จันทะชาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุภาพ คำหาญพลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางกานดา ศิริเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พลเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุพรรณ สดสาโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
9. นางสาวนพรัตน์ คำสุทธีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
10. นายสายธาร มากงลาศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประภาส ศรีทองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ยอดดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพุธนาฏ คำมณีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ จันทร์หนองสรวงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางณิรดา ขาวผ่องโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายประภาส ศรีทองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายมานะ ทีคลังโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเตชิตา อรรคฮาคโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายอำนวย หกพันนาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนันทพงศ์ นานวนโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นายบงกาล จันทร์หัวโทนโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นายเอกชัย กมลเลิศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ มุลาลีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสถียร นามชารีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพัชรี มูลมิรัตน์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรสุดา พาลเหนือโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาครรัตน์ กล้าหาญโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสิริกัลยา สิงธิมาตรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นายชิรพล เวียงสมุทรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
8. นายอาทิตย์ จันทร์ภูงาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
9. นายธีรศักดิ์ เนื้อทองโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นางกัญญารัตน์ โทดาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
11. นางสาวนิภาพร ทีน้ำคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
12. นางสาวอันติกา ศรีอภิชาตโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
13. นางปริณี ตระกูลไพบูลย์กิจโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
14. นางพรนิภา ดีพลงามโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
15. นางชลธิชา กลางบุรัมย์โรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
16. นางพรพนา สำราญรื่นโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ มุลาลีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ยอดดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางชื่นจิตร บุตรมาลาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรี มะเสนะโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยณัฐ กุสุมาลย์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. ดร.จุฑามาศ มนตรีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายสุุนทร บุญถ่านโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางทิฐากานต์ ฉิมบ้านไร่โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางสุมาลี บุญมีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นายนรินทร์ น้อมระวีโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
11. นายนาวา แก้วกัญญาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางช่องมาตร จันทาเทพโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางคมคาย สุขเกษมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโชติพร เมฆสุวรรณโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางจุลจิรา ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายปฏิมา พันธุโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางอรนุช สุวรรณโทโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
9. ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
10. นายชัยพร พิสาภโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวอารีย์ เผือกไธสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ เปรมปรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ ทองตันโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นางสาวเบญจภรณ์ สีดามาตย์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
5. นายวิโรจน์ กองมายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเด่น อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวกรรณิกา หนูน้ำคำโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายณรงค์รัตน์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
9. ดร.ศิมาวรรณ โฮมแพนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
10. นางสุนจรี ศรีบุตตะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายสนั่น จันทะริมาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบุญญาพร สีลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางปิลันธนา กิตติวงศ์ตระกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางดาว จันทร์หนองสรวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี กมลภพโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา ยมรัตน์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางมนิดา ลาดนาเลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สาระพลโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวเยาวรัตน์ วงศ์โพนสูงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา จิตจำนงค์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางนิตินุช เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอภัย ปาสาในโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพัชรา โสดาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายปรมินทร์ พิมพ์พันธ์ุโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นายสมัย นามชารีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์พิษณุ สล้างสิงห์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายกาญจนะ นามสิมมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนภัสกรณ์ สองสีโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นายภานุพงษ์ พิมพ์เขตโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นายอรรถกร ภูพวกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจตุพล ไกรยบุตรโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไสว วีระพันธ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางพนิดา เย็นเพชรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายนวพล ผาบุญมาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายนายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายสุทธวิทย์ ศรีบุตตะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นายปิติพงษ์ ธาระมนต์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สุขุมพันธ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร จารย์รัตน์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นางสาวจักรีวรรณ พัฒนวิบูลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางรัตนา ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกาญจนาวรรณ มรรคนันท์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางนางมัทนา ทีคลังโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวพิชามญชุ์ พงษ์รัตนนันท์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา ขุนเพชรวรรณโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางบัวไลย์ สิมงามโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภกาญจน์ บุญพาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวลำพูน สิงห์ขาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอำพร วิชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางสาวสิริมา ไชยสิทธิ์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางปราณี สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทสุเขตร์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชนะดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นางเยาวเรศ ไรข้าวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นายคมกริช มูลน้ำเที่ยงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายอนุกรณ์ ประสงค์สุขโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางอิสรา ภูพวกโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประไพ ส่งเสริมสกุลโรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำรวย วาเหลาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทัศเทพ หฤทัยถาวรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ เสนาวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ไขแสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายอิทธิชัย อุปริวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด รมเพ็งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายธนาพนธ์ ภูมิลาโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ศรีแก่นจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ ศรีประสารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเด่น อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเดชา คาระมาตย์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายสมพร เอี่ยมภูงาโรงเรียนหินกองวิทยาคารกรรมการ
9. นายสุพัฒน์ กองวงษาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
10. นายวิรัตน์ ใจเสือโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
11. นายธนกร อัฒจักรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทองคำ ผูกจันทร์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายพลอย เชิงโกรยโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
4. นายเกรียงไกร ทานะเวชโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ศรีแก่นจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นายประชา โสภัณนาโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นายพงศกร โสรถาวรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นายเด่น อุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นายสุทิม ภูมาศโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นายสุพัฒน์ กองวงษาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
11. นายบุญมา ศิริโสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
12. นายการ คำรัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญน์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ศรีวิไลโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวศิรลักษณ์เบญญา มาแสวงโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นายภควัต โอวาทโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นายพัฒนชัย บุญขันธ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปวีณา ลิ้มสำราญโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายพงษ์เทพ วงศ์ทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธีราวุฒิ พวงศรีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางเจียมจิต จันทราชโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางภัทรานันท์ โสรถาวรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางจันทร์เพ็ญ กุดหอมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรี ชนะภัยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางไพบูลย์ พรหมทาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพิกุลทอง สิงห์ทองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายประภากร กลางคารโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางอัมพร ปานจันดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสฎฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางปรีดาพร แก้วโสภาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา โอชาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สังมาตรโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายบุญเลิศ ขนานแข็งโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางมะณีวรรณ์ เสมียนพิมพ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางอัมพร ปานจันดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสฎฐวุฒิ จัดสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี นามตาแสงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สีหานามโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางละมัย บุญภิมลโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุภาวดี ไชยโยโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายวัชระ เข็มแก้วโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพวงเพชร ภาสว่างโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายพิภพ สินธุพงษ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวสราลี สุขประเสริตโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญล้อม ไชยสิงห์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา วงค์เสนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ ทุมแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรีภูมิ วงศ์หนองหว้าโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายสุพจน์ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายบุญล้อม ไชยสิงห์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรุนนี งอยภูธรโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายศรายุทธ ขาวสวยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายคุณาวุฒิ เฉลาชัยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ภูวพันธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวธนิตา สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นายสุพจน์ สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายนเรศ ศรีหนาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางชญานิศ ตาลกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเชษฐ์ จันทรสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายชัยณรค์ วงศ์ขุมเงินโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภาวดี ไชยโยโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
8. นางอุดมพร ปรีชาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางพัชนี ถวิลไพรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายชูศักดิ์ ประราศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ กุดหอมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย อ่อนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายกอบเกียรติ โคมารัมย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางนันทนาตรี เผ่าศิริโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเด่นชัย เผ่าศิริโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสำราญชัย ไกรเสนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวอำไพ นามวงศ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางอาภรณ์ แสวงโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายวินัย สิมสีแก้วโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมสมัย อ่อนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ เครื่องพาทีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมจิตร์ ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางยิ้ม ศรีรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายสมเกียรติ นตะโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ โกกะพันธ์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายวินัย สิมสีแก้วโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมสมัย อ่อนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอมร เอกปริญญาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางปราณีต อุดมพันธ์โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจิรา มะลิรัตน์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวเปรมจิต สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์คำโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
7. นางสาวประภาพร ชัยป่ายางโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีทศพล ศิริสิงห์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
9. นางอุดมพร ปรีชาโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นางนุธชรีภรณ์ จันทวารีย์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางทองลิ้ม กองอุดมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
12. นางวรางคณา บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสมสมัย อ่อนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ประชานันท์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปราณี ปกติโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเชียร ไชยยงค์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุริยา สาลีโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นางอาทิตยา สุรวาทกุลโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีทศพล ศิริสิงห์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
8. นางขนิษฐา สวัสดิ์พาณิชย์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางยุพาพิน พวงศรีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นายอนิรุต แสงสุรินทร์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
11. นางศิริพร วรรณภพโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายบุญล้อม ไชยสิงห์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยาประธานกรรมการ
2. ดร.พระมหาณรงค์ พลญาโณ/พร้อมบัวป่าโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือกรรมการ
3. นางวิภาพรรณ ชินเพ็งโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายมิตรชัย บุญมาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศ์พันธ์ เพชรไพรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
6. พระกิติญาณพัฒน์ ทีปงฺกโรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
7. นางสาวกาญจน์สมิดา วิชาสวัสดิ์โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
8. นางระนอง สีพลีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชุมศักดิ์ ศรีส่องโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมัย สมภูงาโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ สุภศรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายกำพล นามเพ็งโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายอภิชาติ ดอนกลางโรงเรียนหนองฮีเจริญวิกรรมการ
6. นางปรกช จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชุมศักดิ์ ศรีส่องโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายถนอม อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรีญานุช สุดชารีโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายพีรวิชญ์ ชอบขายโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางพนิตนันท์ บุตรหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางนุชนภา คำศิริรักษ์โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีชิราวุฒิ วงศ์จำปาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นายผาย เวียงสิมาโรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
9. นายอดิศักดิ์ โพธิสาขาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเสาวนีย์ บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายชุมศักดิ์ ศรีส่องโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท เรืองศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายอินทศักดิ์ เสนาในโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ มั่นคงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสกุณา พรมเกตุโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นายสายัณห์ ขุนาพรมโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายภาราดร จันทพันธ์โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเสาวณี ขำจิตร โรงเรียนสามขาท่าหาดยาวกรรมการ
9. นายนรินทร์ ประวันนาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
10. นายพิทักษ์ชัย บรรณาลัยโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกมล อุทกโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา วิไลลักษณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นายเรศ แสงทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกมล อุทกโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยา วิไลลักษณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นายเรศ แสงทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกมล อุทกโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทศนาฏ ยอดเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ ศิลปักษาโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
8. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกมล อุทกโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ มาบอบุตรโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
4. นายทศนาฏ ยอดเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
8. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอุดมศิลป์ สุระเสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทศนาฏ ยอดเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอุดมศิลป์ สุระเสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ศิรินันติกุลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดมศิลป์ สุระเสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทศนาฏ ยอดเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
6. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุดมศิลป์ สุระเสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ขาวสวยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายทศนาฏ ยอดเสนาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
8. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเดช อันทะชัยโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประทุมวรรณ อินธิสารโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสมร อิสิสิงห์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นายเรศ แสงทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเดช อันทะชัยโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ขาวสวยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายสุริยา วิไลลักษณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
9. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเดช อันทะชัยโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ขาวสวยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายสุริยา วิไลลักษณ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวเดือนฉาย สิงห์เขาภูโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
9. นายอัศวราช วรนามโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเดช อันทะชัยโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สีดาพาลีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ขาวสวยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายจักรี เชิงหอมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นายเรศ แสงทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเดช อันทะชัยโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย ชินพรโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ใจเมืองโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางภคมน บุญหินกองโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายศรีธาตุ ดีสินโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นายเรศ แสงทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางรัชตพร จารย์รัตน์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางกฤษณา บุญแสนวิทยากรกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ จารย์รัตน์โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการ
6. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางกฤษณา บุญแสนวิทยาลัยภายนอกกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายเทพรังสรรค์ สุวรรณโทโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูษิต สอนสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา บุญแสนกรรมการ
6. นางรัชตพร จารย์รัตน์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ เจริญแก้วทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางชญานิศ โนมะยา ฟอร์สซี่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางทิวาพร อรรคอำนวยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายโกศล เจนสระครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายราชันย์ เจริญแก้วทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางทิวาพร อรรคอำนวยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางชญานิศ โนมะยา ฟอร์สซี่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ
7. นายโกศล เจนสระครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ถนัดค้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นางทิวาพร อรรคอำนวยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางชญานิศ โนมะยา ฟอร์สซี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
7. นายโกศล เจนสระครูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปิยะ ผลวาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางทิวาพร อรรคอำนวยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางชญานิศ โนมะยา ฟอร์สซี่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายโกศล เจนสระคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวนจิต ชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภัสสร ศรีแสงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวนจิต ชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภัสสร ศรีแสงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัสสร ศรีแสงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
3. นางสาวนวนจิต ชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสันติภาพ สิทธิหาโคตรโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนวนจิต ชินหงส์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุภัสสร ศรีแสงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทินกร โสรถาวรโรงเรียนอาจสามารถวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขนบ เที่ยงผดุงโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
4. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิริ ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสำเนียง สุริยาประภาโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางภัทรานิษฐ์ สินธุ์พรมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางวลัยพร พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายมนเดช จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศิริ ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ สินธุ์พรมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสำเนียง สุริยาประภาโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางวลัยพร พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายมนเดช จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิริ ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัทรานิษฐ์ สินธุ์พรมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสำเนียง สุริยาประภาโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางวลัยพร พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายมนเดช จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศิริ ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ สร้อยสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสำเนียง สุริยาประภาโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางวลัยพร พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรานิษฐ์ สินธุ์พรมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นายพยุงศักดิ์ นามเสนาะโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
7. นายมนเดช จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศิริ ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายชินภัทร วิจารณ์โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพัชรี สอแองโรงเรียนกรรมการ
5. นายวะรัฐ ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศิริ ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายอานนท์ คนขยันโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
4. นายปรัชญาภรณ์ สุกัญญาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวะรัฐ ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศิริ ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรี สอแองโรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือกรรมการ
4. นายชินภัทร วิจารณ์โรงเรียนเชื้อจริญวิทย์กรรมการ
5. นายวะรัฐ ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศิริ ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย แก้วงามโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวะรัฐ ทุมลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสาธิต เสวตบงกชโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สร้อยสระคูโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นายราชันย์ เจริญแก่นทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายชัชวาล สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชญานิศ โนมะยา ฟอร์สซี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เสวตบงกชโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองไพร เปรมปรีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางชญานิศ โนมะยา ฟอร์สซี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายราชันย์ เจริญแก่นทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชัชวาล สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายนิรันดร์ ศรีวรรณาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต เศวตบงกชโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองไพร เปรมปรีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายชญานิศ โนมะยา ฟอร์สซี่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ วาโยพัดโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุเพียบ สอนใจโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ฝางเสนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นายสมพร ยิ่งโสภาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางบุสรินทร์ พาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุเพียบ สอนใจโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ฝางเสนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายสมพร ยิ่งโสภาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ไชยศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุเพียบ สอนใจโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพร ยิ่งโสภาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร ไชยศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
6. นางจารุวรรณ ฝางเสนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
8. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางบุสรินทร์ ภาระแพนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุเพียบ สอนใจโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพร ยิ่งโสภาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ไชยศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ฝางแสนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางบุสรินทร์ นาถแมนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
10. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
11. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสุบิน แสงสระคูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ฝางเสนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสุบิน แสงสระคูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ฝางเสนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร ไชยศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
7. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุบิน แสงสระคูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวประภัสสร ไชยศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
8. นางจารุวรรณ ฝางเสนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
9. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
10. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสุบิน แสงสระคูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ฝางเสนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
7. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวประภัสสร ไชยศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นางพัชรินทร์ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจักรวาล เจริญทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางบังอร แสนหลาบคำโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางสาวพนมพร ชินชนะโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ไชยศรีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ฝางเสนโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
8. นางสาวจิราภรณ์ ผ่านจังหารโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
9. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายจักรวาล เจริญทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฉัตรดาว ทาสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางเจนลี่ สีดาวโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมพร ยิ่งโสภาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายสุรเชษฐ สังสนาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. Mr.Tang Yujiโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. MissWang Sitaoโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. Mr.Lou Bingโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา มณีกัณโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเมธา ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นายธนพัฒน์ คำหารโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
10. นางสาวอิสรา เดชเดิมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวนัตติยา ทองลือโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนิภาพร น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. Mr.Tang Yujiโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นายเมธา ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. Mr.Wang Sitaoโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. MissLou Bingโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นางสาววิชุดา มณีกัญโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวนิภาพร น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวอิสรา เดชเดิมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวนัตติยา ทองลือโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ จันทริมาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. MissKae Kishabaโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพิศมัย วงษ์ละครโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางวราภรณ์ ศิลารัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายสันติชา มานูเอล เลโอนาร์ดโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ทับพิลาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ สุภาพสุนทรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. MissLuo Rongโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางสาววิชชุดา มณีกัญโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Tang Yujiโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. Mr.Wang Sitaoโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. MissLou Bingโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
8. นายเมธา ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
10. นายชนพัฒน์ คำหวลโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
11. นางสาวอิสรา เดชเดิมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนัตติยา ทองลือโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวนิภาพร น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. MissWang Sitaoโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นายเมธา ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. Mr.Tang Yujiโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. Mr.Lou Bingโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา มณีกัญโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
9. นายธนพัฒน์ คำหวลโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
10. นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวอิสรา เดชเดิมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนัตติยา ทองลือโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวนิภาพร น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. MissKae Kishabaโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ จันทริมาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพิศมัย วงษ์ละครโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางวราภรณ์ ศิลารัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นายสันติชา มาดูเอล เลโอนาร์ดโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอิสรา เดชเดิมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. MissLou Bingโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. Mr.Tang Yujiโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. Mr.Wang Sitaoโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายธนะรัช นพรัตน์โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นางสาววิชชุดา มณีกัญโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นายเมธา ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
10. นางสาวนัตติยา ทองลือโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอิสรา เดชเดิมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวนิภาพร น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. Mr.Tang Yujiโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางสาวปิ่นมณี พันหนองแสงโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. MissWang Sitaoโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. Mr.Lou Bingโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเมธา ธนะมูลโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธนพัฒน์ คำหวลโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
8. นางสาวภัทรลดา ปิ่นเจริญโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวนิภาพร น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวอิสรา เดชเดิมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวนัตติยา ทองลือโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวัลย์ จันทริมาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. MissKae Kishabaโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา บุญเสริมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพิศมัย วงษ์ละครโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางวราภรณ์ ศิลารัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคู โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ปรักมาศโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวละมุล เสนามาตย์โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์กรรมการ
4. นายสมจิตร์ ประทุมทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ ทองดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเอนก อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายวุฑฒิพงษ์ หมื่นหาวงศ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
8. นายนิติพงศ์ จันทะไพรโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
9. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
10. นายคมกริช มิรัตนไพรโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการและเลขานุการ
11. นายเอกชัย กมลเลิศโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ ทาสระคู โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จันทร์เพ็งโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มพูน พลศิริโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร สาระวิถีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
5. นายชอบ เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเอนก อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายมนตรี เกษีสังข์โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการและเลขานุการ
8. นายทูล วงษ์ไกรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ สมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงษ์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายจำรัส แสนศรีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ สมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรัช เพชรดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางพัชรา ศักดิ์แสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุกานดา ภาระเวชโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเจริญพร มูลภักดีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ สมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรัช เพชรดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
3. นางพัชรา ศักดิ์แสงโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุกานดา ภาระเวชโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเจริญพร มูลภักดีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.ศศินันท์ พูลลาภโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพัทรศยา เขาน้อยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายศุภชัย เบญจมาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายพรชัย น่าบัณฑิตโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นายสนอง นามมูลตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเกษสุดา พิมพาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ดร.ศศินันท์ พูลลาภโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางวาสนา พิเนตรโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนิติยา แสนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายธวัชชัย บวรโมทย์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละครโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัศมี มีพรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. ดร.ศศินันท์ พูลลาภโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี โยธาขันธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุนีรัตน์ ห้วยจันทร์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางดวงกมล ศรีหะบุตรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. ดร.ศศินันท์ พูลลาภโรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พิเนตรโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพรรณี โยธาขันธ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสุนีรัตน์ ห้วยจันทร์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวดวงกมล ศรีหะบุตรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สวนงามโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกังศฎา อำภาพันธ์โรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
4. นายนรินทร์ บุญศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา คำสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางกัลยา สุเมตรโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเรืองกิตต์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา มหาพานต์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางอาริศปรียา วรวงษ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายพรชัย ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางวรลักษณ์ ภาคมฤคโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเรืองกิตต์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติรัฐ ไชยโยโรงเรียนหัวโทนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ชนะดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงษ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชญาภา ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นางวรลักษณ์ ภาคมฤคโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเรืองกิตต์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทองคำ เพ็ชรหงษ์โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นายณัฏฐพงษ์ สุดาเดชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายวิระ โกสุมาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางณัฏฐิกา สิทธจันทร์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
7. นายเรืองกิตต์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สวนงามโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายเพิ่มพูน พลศิริโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฏฐพงษ์ สุดาเดชโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
6. นายเรืองกิตต์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา มหาพานต์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุมาพร สมนึกโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางประวิณา ทองวิเศษโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นางสาวสุภิญญา พันธ์ยางน้อยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
8. นางพิสมัย ปรินทองโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวปทิตตา มะโนราโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
10. นางยุภารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ ศรีส่องโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คำสนามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางสาวศศิธร เดชภูมี่โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายประดิษ ทองเกตุโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย เหราโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษฎา สุดหนองบัวโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางอาริศปรียา วรวงษ์โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสุกัญญา สัมฤทธิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายกิตติ ทวยสอนโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวชิรวิชญ์ จิรโชติราวัตน์โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นางสุภาวดี อนุไพรววรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย เหราโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเธียรไท ไชยาโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสุกัญญา สัมฤทธิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางสาวศศิธร เดชภูมี่โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นายภูมิพัฒน์ นามศักดิ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภิญญา พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
7. นางพนมวัลย์ นาวารีโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
8. นางสุภาวดี อนุไพรววรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย เหราโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมเด็จ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายชนินทร์ ศรีส่องโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นายพีรยุทธ แสงฟ้าโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจักรภัทร กุดทองดีโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ โสชะราโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางกิจติพร นาทามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายวิระ โกสุมาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ โสชะราโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางกิจติพร นาทามโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นายวิระ โกสุมาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรากานต์ สมศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพงศ์อินทร์ สงเคราะห์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระยุทธ บุญรักษาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายนิมิตย์ การะดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวศิน พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายสัญญา วินทะไชยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
8. นายวีรยุทธ หยุดยั้งโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์กรรมการ
9. นายมนเดช จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรากานต์ สมศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวชุติมา พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวรากานต์ สมศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นางสาวชุติมา พาโคกทมโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐธรรมนูญ น้อยวงศ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรากานต์ สมศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวรากานต์ สมศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายวรวิทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวรากานต์ สมศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายจิรพิพัฒน์ ลินทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ เนียรประดิิษฐโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ชาวไร่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวรากานต์ สมศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยกรรมการ
3. นายจิรพิพัฒน์ ลินทองโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ เนียรประดิษฐโรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ชาวไร่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรากานต์ สมศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอุดม อวนศรีโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย ชาวไร่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวรากานต์ สมศิริโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ชาวไร่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ธรรมราษฎร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขวัญชัย วิชพลโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสิริกร ชาชิโยโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
5. นางสมร อิสิสิงห์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
6. นายประยงค์ คมขำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ธรรมราษฎร์โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายขวัญชัย วิชพลโรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายณรงค์ วินทะไชยโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ผดุงรัฐโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสุดหล้า เวียงใต้โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายประยงค์ คมขำโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจันทร์ศิริ แก้วกัญญาโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางสมร อิสิสิงห์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นายสุรพล พุทธคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญชนะ พันธุ์ยางน้อยโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ง จำปานวนโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐกรรมการ
3. นายปรมัตถ์ บุญโพธิ์โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสมพร เขียวสระคูโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสุรพล พุทธคูโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพิสดา รัตนโกสุมภ์โรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นางปราณี เมืองหนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นายอาคม ยะหัตถะวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
6. นางกิ่งแก้ว สายเชื้อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพิสดา รัตนโกสุมภ์โรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ชนะดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางพินนะรัตน์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางสรานันท์ นามหาไชยโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
6. นายอาคม ยะหัตถะวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
7. นางปราณี เมืองหนองหว้าโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
8. นางกิ่งแก้ว สายเชื้อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุธิชัย ด่านกลางโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภากรณ์ อนันเต่าโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจินดารัตน์ วุฒิรัญญกูลโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางสาวศิราวรรณ บุตรลุนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายจำรัส แสนศรีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุธิชัย ด่านกลางโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ศรีจันลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายทรงศิลป์ รักษาภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์กรรมการ
4. นางพานทอง โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
5. นายนิมิตย์ การะดีโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวศิราวรรณ บุตรลุนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นายจำรัส แสนศรีโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ หงส์มาลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรคพล บุญชำโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ชีวาจรโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพล โพธิคลังโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกเสริมจิตร ธนะชัยโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
7. นายประจงศักดิ์ ภาสว่างโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
8. นายตุรัตน์ คนหาญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ หงส์มาลาโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ เพชรภักดีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ อ่อนสองชั้นโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางอนัญญา พิสุทธิเมธาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายประจงศักดิ์ ภาสว่างโรงเรียนอาจสามารถวิทยากรรมการ
6. นายเชิดชัย สายเชื้อโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ชาวงษ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ดวงเกตุโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางพรพิมพ์ กิริยะโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ไชยมหาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณ ถาพรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
4. นางพรพิมพ์ กิริยะโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ประกอบเลิศโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการ
3. นางบัวเรียน สุดาปันโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นางนันทิญา อัฒจักรโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางสาวชมนาท พรหมโคตรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลภรณ์ เตชะโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภา วิชพลโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
3. นางนิตยา ผลสุขโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางสาวชมนาท พรหมโคตรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางวรพันธุ์ บุตรนาแพงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบัวเรียน สุดาปันโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
6. นางสาวพวงชมภู สาระโภคโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ แก้วตาแสงโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
3. นางวรพันธุ์ บุตรนาแพงโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางบัวเรียน สุดาปันโรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
5. นางทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยากรรมการ
6. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
7. นางสาวพวงชมภู สาระโภคโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพนาวัน สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายธวัฒน์ชัย สายวิเศษโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพนาวัน สงครินทร์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
3. นางลำปรางค์ พรมสำโรงโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางสุปราณี พลพันธ์งามโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ทองดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
3. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางกานต์รวิดา ผิวใสโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ทองดีโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
5. นางนวิยา พวงพี่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางพัทรศยา เขาน้อยโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายศุภชัย เบญจมาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุกรรมการ
6. นายพรชัย น่าบัณฑิตโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
7. นายสนอง นามมูลตรีโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเกษสุดา พิมพาโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางประภากร จันทมัตตุการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
5. นายวาสนา พิเนตรโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนิติยา แสนคำโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลกรรมการ
7. นายธวัชชัย บวรโมทย์โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละครโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวรัศมี มีพรโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายนางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายเรศ แสงทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายเรศ แสงทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายเรศ แสงทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุเทียบ แพงโพนทองโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา เตโชโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายถนัด พรสงวนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงทิพย์ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางยุภารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์ภักดีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายถนัด พรสงวนโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยากรรมการ
4. นางดวงทิพย์ ศรีใสโรงเรียนน้ำใสวรวิทย์กรรมการ
5. นางยุภารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเอนก อุดมวงษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชัชวาล สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายคมศักดิ์ จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายเอนก อุดมวงษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชัชวาล สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายคมศักดิ์ จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเอนก อุดมวงษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
2. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์กรรมการ
5. นายคมศักดิ์ จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายเอนก อุดมวงษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
4. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชัชวาล สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายคมศักดิ์ จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเอนก อุดมวงษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชัชวาล สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายคมศักดิ์ จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเอนก อุดมวงษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชัชวาล สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นางกฤษณา วรรณสุทธ์กรรมการ
7. นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์วิทยากรกรรมการ
8. นายคมศักดิ์ จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเอนก อุดมวงษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชัชวาล สร้อยกุดเรือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายคมศักดิ์ จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายเอนก อุดมวงษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
2. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายราชันย์ เจริญแก่นทรายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
5. นายชัชวาล สร้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
6. นายคมศักดิ์ จันทรักษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเอนก อุดมวงษ์โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์โรงเรียนเมืองสรวงวิทยากรรมการ
3. นายทินกร สุดชารีโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ประทุมศิลป์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านกรรมการ
5. นางกฤษณา บุญแสนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านขับร้องเพลงพื้นบ้านกรรมการ
6. นางทิวาพร อรรคอำนวยอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
7. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]