หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 5301 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 5308 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1304-1305 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1306-1307 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2306 7 ต.ค. 2559 08.30-12.00
2 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2203 7 ต.ค. 2559 08.30-12.00
3 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2202 7 ต.ค. 2559 08.30-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร หอประชุมพละศึกษา ชั้น 1 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3101 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3105 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3202 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 3305 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 3302 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ลานหน้าอาคาร3 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร46ปี พนมไพรวิทยาคาร ชั้น (โดม) ห้อง เวทีกลาง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร46ปี พนมไพรวิทยาคาร ชั้น (โดม) ห้อง เวทีกลาง 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบูรณาการณ์ พนมไพรวิทยาคาร 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบูรณาการณ์ พนมไพรวิทยาคาร 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีโรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีเจ้าพ่อชัยมงคล 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีเจ้าพ่อชัยมงคล 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ไทย บริสโตน 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
10 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ไทย บริสโตน 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบูรณาการณ์ 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
12 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบูรณาการณ์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบูรณาการณ์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารโรงพลศึกษา ชั้น 1 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร46ปี พนมไพรวิทยาคาร ชั้น เวทีกลาง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 7 ต.ค. 2559 09.00-14.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5201 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5208 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ห้องประชุมเมืองแสนล้านช้าง 7 ต.ค. 2559 13.10-16.10

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม3 1208 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม3 1208 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม2 1204 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบริสโตน ชั้น 1 ห้อง 1 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบริสโตน ชั้น 1 ห้อง 1 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบริสโตน ชั้น 1 ห้อง 2 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบริสโตน ชั้น 1 ห้อง 2 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบริสโตน ชั้น 1 ห้อง 3 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบริสโตน ชั้น 1 ห้อง 3 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
7 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
8 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ถนนข้างอาคาร 3 หลังเจ้าพ่อชัยมงคล 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ถนนข้างอาคาร 3 หลังเจ้าพ่อชัยมงคล 7 ต.ค. 2559 12.00-15.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ถนนข้างอาคาร 3 หลังเจ้าพ่อชัยมงคล 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ถนนข้างอาคาร 3 หลังเจ้าพ่อชัยมงคล 7 ต.ค. 2559 12.00-15.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง อาคาร5 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 7 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5204 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5204 7 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5201 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5208 7 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]