หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 ต.ค. 2559   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5402 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5403 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5404 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5405 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5406 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5407 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5401 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5408 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
9 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5301 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
10 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5308 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1304-1305 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1306-1307 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
4 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
5 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 ทิศตะวันตก 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
6 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 ทิศตะวันออก 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
7 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
8 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 5 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
9 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 2 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
10 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 2 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
11 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 2 6 ต.ค. 2559 8.30-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2304 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2207 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่างอาคาร 4 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2306 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร หอประชุมพละศึกษา ชั้น 1 6 ต.ค. 2559 08.30-11.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร หอประชุมพละศึกษา ชั้น 1 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2203 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2308 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 3 ห้อง 2202 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2205 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2204 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3101 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3105 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 3202 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 3305 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 3306 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 3302 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ลานหน้าอาคาร3 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3201 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
25 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 46 ปี พนมไพรวิทยาคาร (โดม) ห้อง เวทีกลาง 6 ต.ค. 2559 13.00-15.00
26 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 46 ปี พนมไพรวิทยาคาร (โดม) ห้อง เวทีกลาง 6 ต.ค. 2559 15.00-16.30
27 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบูรณาการณ์ พนมไพรวิทยาคาร 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
28 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบูรณาการณ์ พนมไพรวิทยาคาร 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
29 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีโรงอาหาร 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
30 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีโรงอาหาร 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
31 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีเจ้าพ่อชัยมงคล 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
32 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีเจ้าพ่อชัยมงคล 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
33 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ไทย บริสโตน 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
34 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เวทีหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ไทย บริสโตน 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองเเสนล้านช้าง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองเเสนล้านช้าง 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองเเสนล้านช้าง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองเเสนล้านช้าง 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองเเสนล้านช้าง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองเเสนล้านช้าง 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองเเสนล้านช้าง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เมืองเเสนล้านช้าง 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4202 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4202 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
3 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4203 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
4 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4206 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
5 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4207 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
6 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4202 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
7 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4202 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
8 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4203 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
9 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4206 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00
10 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4202 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
11 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4205 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
12 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4203 6 ต.ค. 2559 08.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 5303 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 5306 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 5305 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม2 1204 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 3 1208 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 3 1208 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม2 1204 6 ต.ค. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3105 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3105 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3105 6 ต.ค. 2559 08.00 -09.00
4 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบูรณาการณ์ 6 ต.ค. 2559 08.00 -09.00
5 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคารบูรณาการณ์ 6 ต.ค. 2559 08.00 -09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 1204 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 1204 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 1204 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวงโยธวาทิต 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวงโยธวาทิต 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวงโยธวาทิต 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวงโยธวาทิต 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวงโยธวาทิต 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
6 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวงโยธวาทิต 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวงโยธวาทิต 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
8 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง ห้องวงโยธวาทิต 6 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อาคาร 46 ปี พนมไพรวิทยาคาร (โดม) ห้อง เวทีกลาง 6 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]