รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  อินทมนต์
 
1. นายสมศักดิ์  ปานเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาววราภรณ์  เดชะ
 
1. นายอรุณรัตน์  สาธารณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงวรินธาร  จำปาจันทร์
 
1. นางสนิดาภรณ์  พันธ์หนองหว้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวดารารัตน์  สีนวนจันทร์
 
1. นางนำพา  เกษตรสินธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรัชยา  ตรีทศ
 
1. นางศุภชาดา  ฌานทิพยดำรง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาววรรณภา  อ่อนสีดา
 
1. นายประมวลศิลป์  วิทยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพนธ์  พานาสันต์
 
1. นางยุพเรศ  แหล่งสะท้าน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายอลงกรณ์  โลเกต
 
1. นางสาววีรนุช  วรามิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  เตชาเถียร
2. เด็กหญิงวิภานี  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงศิรประภา  อุทัยพรหม
 
1. นางธัญพร  นามไพร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวศิริลักษณ์  เชื้อลิ้นฟ้า
2. นางสาวสุทธิดา  นิลผาย
3. นางสาวสุธีร์วรา  สาลำ
 
1. นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูมิเขต
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ทุมแสน
 
1. นายชาตรี  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางพูลทรัพย์  ชาปะวัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวรุ่งนภา  หวานอารมณ์
2. นางสาวสุดารัตน์  นามไพร
 
1. นายนิพนธ์  พลเยี่ยม
2. นางพิมพา  จันทร์อยู่
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายเชื้อพงศ์  วชิรเมธารัชต์
 
1. นางวารีย์  รัตนภักดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธนาพงศ์  เสรีรัตน์
 
1. นายวรศักดิ์  โพธิสาขา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงธีราลักษณ์  หวานใจ
2. เด็กหญิงพรหมพรทอง  จงกลรัตน์
3. เด็กหญิงสิริกร  แสงใส
 
1. นางรุ่งทิพย์  ทองอินทร์
2. นางอนงค์  บัวพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชนาธิป  เภาเจริญ
2. นายธนทัต   การิสุข
3. นายพลากร  ผ่านสำแดง
 
1. นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
2. นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พืชสิงห์
2. เด็กชายธีรโชติ  เพชรวิสัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  สมเพชร
 
1. นางอภิญญา  สิงห์เสนา
2. นางสาวปทุมวดี  พิมพ์วิชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวภัทราพรรณ  ฉันวิจิตร
2. นางสาวศศิธร  จันทร์หอม
3. นายอินทัชภูมิ  ดังชัยภูมิ
 
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. นางนุชริดา  เหรา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ไชยรักษ์
2. นายนครินทร์  เหล่าน้ำใส
 
1. นายอาคม  สุทธิประภา
2. นางวัทธนา  เทียนทองดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกุลวดี  ปัญญาภักดี
2. นายศรัณ  ไวยศรีแสง
 
1. นายเวียงทอง  โคสินธุ์
2. นางสาคร  สียางนอก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย
 
1. นางพิชดา  รจนัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวศิวิมล  วรรณสิงห์
 
1. นางแพรวพรรณ  คู่กระสังข์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  จันสำโรง
2. เด็กชายพลรัตน์  ไชยศิริ
3. เด็กชายเกริกพล  โกวิทางกูร
 
1. นางวลักษวรรณ  วาเหลา
2. นางธิดารัตน์  ประเสริฐสังข์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวนภสร  บุญมีเย็น
2. นายปณิธาณ  จิรสุวรรณกุล
3. นายพงศ์ภัค  จุรีมาศ
 
1. นายประจักษ์  วิเชียรศรี
2. นางสัมฤทธิ์  บุญยะโพธิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แถวพินิจ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  กมลสัตย์
3. เด็กหญิงอรปรียา  กันหาเล่ห์
 
1. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
2. นางสาวลลิตา  ราชวงษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. นางสาวธนัชพร  ผาลึพล
2. นางสาวปนิดา  โทพล
3. นางสาวเพ็ญนภา  นารถก้านตง
 
1. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
2. นางนวลจันทร์  เนตรวงษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. เด็กชายนลธวัช  ธรรมโร
2. เด็กชายวัชระเทพ  ศรีสมบัติ
3. เด็กชายศุภณัฐ  สาระพันธ์
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายอุเทน  วิระทูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ศรีทอง
2. นายวระพนธ์  เอื้อทัดทาน
3. นายอนุวัฒน์  น้อยก้อม
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นางศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังฆะบาลี
3. เด็กชายอรรถกร  นุ้ยจุ้ย
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายชัยอนันต์  สัจจาวาท
2. นายวิวัฒน์  ศิริภูธร
3. นางสาวไพลิน  เสนารัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวอุบลรัตน์  สุ่มมาตย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายศักดา  ดีแสง
2. เด็กชายสัจจา  ชัยนามล
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นายชัชพล  บุญพันธ์
2. นายนรวิชญ์  ประมงมุข
 
1. นายศิริชัย  แสงปลาด
2. นายศุภมิต  ศิริโสภณภิวัฒน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กชายจตุรวิทย์  สพลาภ
2. เด็กชายณัฐชนน  ทิพยโสต
 
1. นายดนัยศักดิ์  เจริญเขต
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  แสนมนตรี
2. เด็กชายอนุศักดิ์  สังสนั่น
 
1. นายอุเทน  วิระทูล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุทธิ
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ฉาย
3. นางสาวบัณฑิตา  นัดที
4. นางสาวศุกลภัทร  พรมโสภา
5. นางสาวอภิญญา  นันทิพย์
 
1. นางสาวโศรญา  สารบรรณ
2. นางบุญชนก  ศรีสารคาม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนภสร  ธรรมวงศ์
2. นางสาวนริศรา  ไชยจักร
3. นางสาววันวิสา  นันโท
4. นางสาวศิมาพร  ณรงค์ไชย
5. นางสาวสราลี  ศรีสุโน
 
1. นางรุจี  ปุยฝ้าย
2. นางวิวัฒนา  บุดดาเพ็ง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงทักษิณาธรณ์  ขุลัง
2. เด็กหญิงนุรนาตาชา  นิลแสง
3. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์อาษา
4. เด็กหญิงวรรณิศา  จิตพรมมา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศุภฤกษ์
 
1. นางสุมาลี  กำเนิดแวงควง
2. นางสุปราณี  หอมไกล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัชชลิดา  โมครัตน์
2. นางสาวร่มพิว  มั่นคง
3. นางสาววิลาวัณย์  ละม้ายศรี
4. นางสาวสุพัชชา  วงค์จันทร์
5. นางสาวสุภาวดี  คำมะฤทธิ์
 
1. นางอาทิตยา  วงสมศรี
2. นางสวาท  พิมพิลา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงทานตะวัน  หงส์ทองคำ
2. เด็กหญิงปณิตา  การประไพ
3. เด็กหญิงปิยมาศ  พันเชื้อ
4. เด็กหญิงพรทิพา  เพชรแสน
5. เด็กชายพิพัฒน์  บุญกลาง
 
1. นางสาวอรพรรณ  เหมสุวรรณ
2. นางปิยรัตน์  หวานใจ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นางสาวจิรัชญา  คชสิทธิ์
2. นางสาวณัฐสุดา  สันโสภา
3. นางสาวธัญยธรณ์  แสงเสนา
4. นางสาวสุรีพร  วัยวัฒน์
5. นายอรรถพล  พรมทอง
 
1. นายปริญญา  เกษมสุข
2. นางสาวมัชยา  เนตรหาญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกมลกาญจน์  ถวิลผล
2. นางสาวกมลชนก  ศรีสมบัติ
3. นางสาวกอบทอง  รัตนมณีรัศมี
4. นางสาวขวัญนภา  ดงสงคราม
5. นายจตุพล  ภักดีรัตน์
6. นายชณากาล  แพ่งสภา
7. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีษะเนตร
8. นางสาวพรรณิภา  ศิริภักดิ์
9. นายพสธร  เชิดสันเทียะ
10. นางสาวพัชราภรณ์  ยิ้มถนอม
11. นางสาวฟ้ารุ่ง  สิงห์นันท์
12. นายวุฒธิพงษ์  ภู่พานิชย์
13. นายสหัสวรรษ  โชติขันธ์
14. นางสาวสุขศิริ  ไชยศิรินทร์
15. นางสาวสุภัสสรา  ไพศาล
16. นางสาวอารดา  ค้าชัยภูมิ
17. นางสาวเจษฎาภรณ์  ฉลาดเอื้อ
18. นางสาวเบจมาภรณ์  มาลยานนท์
19. นางสาวเสาวลักษณ์  หนองเหล็ก
20. นายเอกชนิทร์  เดชจร
 
1. นางสุพัตรา  กิตติโฆษณ์
2. นางวรรณา  ประชานันท์
3. นางฐิติรัตน์  พูลลาภ
4. นางจงจิต  ถนัดค้า
5. นางสุวจี  รัศมี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวิมลชัยกุล
 
1. นายสุชัย  ยุซิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวเบญจมาศ  หินไชยศรี
 
1. นางสาวฐัติมา  บุรีนอก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐฐพร  มียา
2. เด็กชายนรารักษ์  พลซื่อ
 
1. นางประกาย  แก้วกาหลง
2. นางพิศสวาท  ศรีสะอาด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายชรินทร์  บุพโชค
2. นางสาวณิศาชล  ข่อยแก้ว
 
1. นางเพชรรัตน์  เสริฐสนิท
2. นางสาววัลภา  พลเวียงธรรม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญรินทร์
2. เด็กหญิงจันทนารัชน์  รุ่งศรี
3. เด็กหญิงบุญญรัตน์  กัญญพันธ์
4. เด็กหญิงปิยนุช  นาเมือง
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนคำ
6. เด็กหญิงมุนินทร์  จำลองเพ็ง
7. เด็กหญิงวริศรา  พันหล้อ
8. เด็กหญิงศิริมาดา  พรมมา
9. เด็กหญิงอนันยตา  วังม่วย
10. เด็กหญิงแพรวา  ชมภูบุตร
 
1. นางเพียรลัดดา  นิลผาย
2. นางรัชฎาพร  สู่สุข
3. นางศิริพร  สิงห์เสนา
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  วงศ์สมศรี
2. เด็กชายจักรชัย  ชินสมบัติ
3. นางสาวชื่นกมล  ณ นิยม
4. นางสาวณัฐธิดา  อินทร์สุข
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นภักดี
6. นายธนภัทร  ศรีทอง
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พันธุ์โม้
8. เด็กชายบุรินทร์  ยิ่งงาม
9. นางสาวประภาภรณ์  ฉลาดเอื้อ
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุวรรณ
11. นางสาวพิมพ์ชนก  สินธุศิริ
12. เด็กหญิงศิรประภา  เอี่ยมภูงา
13. เด็กหญิงอาภา  ชูชื่น
14. เด็กชายเจษฎา  เวียงนนท์
15. เด็กหญิงโสภิตสุดา  กาฬสุวรรณ
 
1. นายบุญส่ง  จอมหงษ์
2. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
3. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
4. นางดาวเรือง  รัตนพล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงอภิญญา  พรมวิเศษ
2. เด็กหญิงอลิษา  ทองน้อย
 
1. นางถนอม  จันทร์หยวก
2. นายสหนันท์  จันทร์หยวก
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวศศิชา  แน่นอุดร
2. นางสาวอนงนาฎ  ทองดี
 
1. นางสมาส  เหิรเมฆ
2. นางถนอม  จันทร์หยวก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิตรดา  ไกยสวน
 
1. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายบูรพัฒน์  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายปัญญาเลิศ  คำตา
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายทิชานนท์  ขจรสมบัติ
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายภาชิณ  บัวพันธุ์
 
1. นายนายยม  ดำรงเชื้อ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นายอภิรักษ์์  พระสว่าง
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  อนันตา
 
1. นางจิรพร  หงส์วิลัย
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นางสาวอริศรา  ไชยพิศ
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพันชรี  สุระพินิจ
2. เด็กหญิงมาริษา  วงศ์สมศรี
 
1. นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร
2. นายสุทธิศักดิ์  คุณทรัพย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงวนัชพร  มรกตกาล
 
1. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธวัชชัย  หงษ์ทอง
 
1. นายยม  ดำรงเชื้อ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายชัยธวัช  ปราณีราษฎร์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ไชยสุระ
3. นายธีระยุทธ  มัตตาริ
 
1. นางฉวี  สุ่มมาตย์
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวณัฐวดี  นามอาษา
2. นายภานุพงค์  สาริโน
3. นางสาววชิรญา  ท้าวพรหม
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
2. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชลดา  บุญย้อย
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  กรมขันธ์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิราภา  ผาสุข
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รัักการ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวนิภามาศ  สุไชยชิด
 
1. นางกนกวรรณ  นิโรคะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายจุมพล  รัตตะเนตร
2. เด็กชายณัฐวัตร์  นัลศรี
3. เด็กชายตุลยวัต  ราชมูล
4. เด็กชายธีรภัทร  ไปพบ
5. เด็กชายศรัณย์  ประภากรพิไล
6. เด็กชายสุทัศน์  อาจสด
 
1. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
2. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
3. นายณฐพล  วิศาล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. นายจาตุรพงศ์  สุพรรณ์
2. นายธนบดี  ประสานเกษม
3. นายพงษธร  บุตรดี
4. นายรวิภาส  อ่อนโพธา
5. นายอดิศร  บุดดา
 
1. นายสมถวิล  จุ่นหัวโทน
2. นางพิศมัย  หลวงสนาม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกชพรรณ  พวงเพ็ชร
2. เด็กหญิงกนกพร  วิชัยรัตน์
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุ่นเจริญ
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ขจรภพ
5. นางสาวคณิตรา   ทองอินทร์
6. เด็กหญิงจงกลพรรณ  สวัสดิ์เอื้อ
7. นายชนินทร์  โฉมยงค์
8. นางสาวณัฐธิดา  ไชยวงศ์คต
9. นายธนเกียรติ  โกตระกูล
10. เด็กหญิงธรรมมิกา  สุรีอาจ
11. นางสาวธารีรัตน์  ร่วมธรรม
12. เด็กหญิงนวรัตน์  สีใสคำ
13. เด็กหญิงนิรุชา  นวลกูล
14. นางสาวบุญสิตา  นิมิตพงษ์
15. นางสาวบุญสิตา  นิมิตพงษ์
16. นางสาวปราถนา  มีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงปริชมล  ภักดีล้น
18. เด็กหญิงปัทมาวดี  นิลผาย
19. นางสาวปิยรัตน์  สุนทรารักษ์
20. นางสาวปิยวดี  กองมงคล
21. เด็กหญิงพัชรจิมาพร  เพ็งนาม
22. นายภูเบศวร์  โคหนองบัว
23. นางสาวมัณฑนา  รัตนเวฬุ
24. นางสาวมุทิตรา  วิชิตโพธิ์กลาง
25. นางสาววรรณวิสา  อุทโท
26. เด็กหญิงวรรณษา  เสือสุข
27. เด็กหญิงวรัญชลี  ยินดี
28. นางสาวสุจิตรา  อาจพงษา
29. นางสาวสุจิตรา  อาจพงษา
30. นายสุทธิพร  แดงอินทวัฒน์
31. เด็กหญิงสุรภา  ทินรัตน์
32. นางสาวสุรินธร  มันตาพันธ์ุ
33. นางสาวหยกไพลิน  โอวาทกานนท์
34. นางสาวอรพิน  พิมเภา
35. นางสาวอังสุมาลิน  รักษาภักดี
36. เด็กหญิงอัจฉรา  นันทดิลก
37. นางสาวอัญชลี  สวนมอญ
38. นายเอกชนินทร์  เดขจร
39. เด็กหญิงแพรวนภา  ที่สำราญ
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
2. นายไกรวิทย์  ปะกิริโย
3. นายศราวุธ  อำนาเรือง
4. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
5. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
6. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
7. นางอินทิรา  พัฒนเศรษฐดิลก
8. นางิพิมลพรรณ  อนันเอื้อ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายณัฐวุฒิ  กุมผัน
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายนันทชัย  ทวินันท์
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงสุรางคนา  กัลยา
 
1. นายศุภชัย  เม้าศรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  บารัน
 
1. นายนพดล  เทียมเมืองแพน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเกรียงไกร  มหาพานต์
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นายเดชาธร  สิทธิชัย
 
1. นายเอกรัฐ  พิศดู
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปานชนก  ขามรัตน์
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ประจงจิตร
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายบดินทร  นารถน้ำพอง
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 1. นายปรัชญา   ขวัญกิจบรรจง
 
1. นายธีระพงษ์  บุญเข็ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสกาวใจ  คัชเขียว
 
1. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวดาราพร  บัวดี
 
1. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภูรินทร์  วินทะไชย
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นายสหรัฐ  บัวพิมพ์
 
1. นายเอกรัฐ  พิศดู
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิพิศพร  จันทรา
 
1. นายสุเทพ  สายโสภา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. นางสาวทักศิณา  สุขใส
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  เมาะราษี
2. เด็กชายชาญวิทย์  แก่นนาคำ
3. เด็กชายณัฐกฤต  นรสิงห์
4. เด็กชายธนพล  สมนา
5. นายประภาน  ภูมิแสนโคตร
6. เด็กชายรหัท  ทองนาเมือง
7. นายราเชนทร์  ปัญญา
8. นายศุภกิตติ์  ธรรมวิเศษ
9. นายอิงควัต  วรวงศ์
10. เด็กชายเฟรม  พิชัย
 
1. นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
2. นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
3. นายวัชรพงษ์  สังวิบุตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวกฤติยากร  โภคาเทพ
2. นางสาวกัญญาพัชร  ชลไพร
3. นางสาวกาญจนา  ศิริเวช
4. นางสาวจิราภรณ์  พรมมา
5. นางสาวชญานิศ  ศรีวงค์
6. นางสาวชลธิดา  เพียงตา
7. นางสาวชลิตา  ศิริอรรถ
8. นางสาวญาราภรณ์  เกติจักร์
9. นางสาวณินชีรา  ทุมแสน
10. นางสาวณิลลดา  เหราวรรณ์
11. นางสาวดวงฤดี  กรวดนอก
12. นางสาวธันยพร  นัลศรี
13. นางสาวนภัสสร  แซ่ลิ้ม
14. นางสาวนันทพร  ชาญสมร
15. นางสาวนาตารี  อรุณพาส
16. นางสาวนิติพร  ไชยพฤกษ์
17. นางสาวบุญธิชา  สีลำดวน
18. นางสาวปาริชาติ  แน่นอุดร
19. นางสาวปิยพัชร  รวยสันเทียะ
20. นางสาวปิยวรรณ  ใจเมือง
21. นางสาวพจมาน  หรพริ้ง
22. นางสาวภัคจิรา  สัตนาโค
23. นางสาวภัทริตา  มูลมาก
24. นางสาวมัทนา  ชาทองยศ
25. นางสาวยอดนภา  แสงตาบัน
26. นางสาวรพีพรรณ  จุทะนันท์
27. นางสาวรมิดา  ผลาผล
28. นางสาวรินลณีย์  โชกะตะ
29. นางสาววัทนวิภา  สายเนตร
30. นางสาววิไลวรรณ  ปรีคง
31. นางสาวศักดินี  นินชา
32. นางสาวศิริลักษณ์  จตุเทน
33. นางสาวศุภาภรณ์  สวัสดิ์แวงควง
34. นางสาวสมฤทัย  แต้ลำพัว
35. นางสาวสุดารัตน์  ชูเกียรติ
36. นางสาวหทัยวรรณ  สิทธิโคตร
37. นางสาวอรจิรา  ศรีลาพัฒน์
38. นางสาวอาภากร  นรสิงห์
39. นางสาวเกศกาญจน์  ศรีนุเสน
40. นางสาวเกศราภรณ์  แก้วร่องคำ
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
2. นายไกรวิทย์  ปะกิริโย
3. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
4. นายศราวุธ  อำนาเรือง
5. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
6. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
7. นางอินทิรา  พัฒนเศรษฐดิลก
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นายชญานนท์  พันธุ์พาณิชย์
2. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
3. นายชัยพล  ทาหงส์
4. นายทิวากร  หงส์ชั้น
5. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
6. นายอลงกรณ์  ศรีหาบุตร
7. นางสาวเณศรา  ด่านวันดี
8. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวนภัสวรรณ  พิมพิมล
2. เด็กหญิงนริศรา  ทองเกษม
3. เด็กหญิงนุชจรี  กรมภักดี
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุวรรณศรี
5. เด็กหญิงสุมินตรา  โคกัต
6. เด็กหญิงสโรธิน  จิตราช
7. เด็กหญิงอภัสรา  พันอะนุ
8. เด็กหญิงอาริสา  เจริญมาตร
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
2. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
3. นางพิมลพรรณ  อนันเอื้อ
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหานาม
2. นายชญานนท์  พันธุ์พาณิชย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
6. นายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
7. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
8. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
9. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
10. นายอลงกรณ์  ศรีหาบุตร
11. นางสาวเณศรา  ด่านวันดี
12. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายนายอรรถการ  ยามโสภา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงชลกานต์  จันทะรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนิตย์
3. เด็กหญิงนภาพร  บุตรสอน
4. เด็กหญิงนฤภร  ใสงาม
5. เด็กหญิงภัทรวริน  ผาดาบรรณ์
6. เด็กหญิงมุฑิตา  สมเพชร
7. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ปาปะกะ
8. เด็กหญิงรัตยาพร  พืชสิงห์
9. เด็กหญิงวรรณภา  กันยาลัง
10. เด็กหญิงวรินทร  คำรอด
11. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตะระคร
12. เด็กหญิงอนิสรา  แก้วคล้าย
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหานาม
2. นายชญานนท์  พันธุ์พาณิชย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นางสาวปทิตตา  บุตราช
6. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
7. นายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
8. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
9. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
10. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
11. นางสาวเณศรา  ด่านวันดี
12. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิสุวรรณ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กระจ่างกลาง
3. เด็กหญิงจตุพร  กุดโอกาส
4. เด็กชายชินวัตร  ผันอากาศ
5. เด็กหญิงนันทพร  จันทมลตรี
6. เด็กหญิงปริมประภา  ทุ่งลาด
7. เด็กหญิงปิ่นไพร  แก้วกาหลง
8. เด็กหญิงภัทรชา  ไชยสงค์
9. เด็กหญิงลดาร์  ชานุชิต
10. เด็กหญิงศิวพร  สาลีกิจ
11. เด็กหญิงสรารัตน์  อาวรณ์
12. เด็กหญิงสลิตา  สารเป็น
13. เด็กหญิงสุพรรณษา  สีทนษา
14. เด็กหญิงสุภัทรา  ลดาบุตร
15. เด็กหญิงหทัยภัทร  มูลศรีนวล
16. เด็กหญิงอริสรา  แฝงสาเคน
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
3. นายมงคล  นาวัลย์
4. นางกมลวรรณ  สืบกินร
5. นางฉวี  สุ่มมาตย์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสีลา
3. นางสาวจันทิวา  ปิยนารถ
4. นางสาวจิระภา  ซามงค์
5. นางสาวจิราวรรณ  จงกลรัตน์
6. นางสาวจุฑามาศ  พันสาย
7. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
8. นางสาวธิดา  แก้วกาหลง
9. นางสาวนวพร  สีหาเสนา
10. นางสาวน้ำฝน  วันประภา
11. นายพรพจน์  วัฒโน
12. นายมงคล  คูเมือง
13. นางสาวศิริมา  ผลาจันทร์
14. นางสาวสุภาพร  ศิริโท
15. นางสาวอทิตยา  สีทัพไทย
16. นางสาวแพรวมณี  ผานาค
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นายบุดดี  สุริโย
3. นายมงคล  นาวัลย์
4. นางฉวี  สุ่มมาตย์
5. นางกมลวรรณ  สืบกินร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นายจักรภัทร  บุตะเขียว
2. เด็กชายชวนันท์  ชัยแก้ว
3. นายนัฐวัฒน์  คะเณย์
4. นางสาวปริสา  แก้วละมุน
5. นายอภิวัฒน์  คันทะภูมิ
 
1. นายสุนทร  พุดมี
2. นายบุญภพ  จันทมัตตุการ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิสรา  หลวงสนาม
 
1. Ms.Qiu  ping
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวอติกานต์  วันนา
 
1. นางสาวธิราภรณ์  สุทธศรี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คงภิรมย์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  แสงงาม
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวศรุตรา  เขวาลำธาร
 
1. นางสาววชิราพร   ภูริพันธุ์ภิญโญ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงเทพธิดา  วินทะไชย
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  ต้องเดช
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวนภาวรรณ  บุญเพ็ง
 
1. MissXIAO  YUANYUAN
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบุญญิศา  อรรถสมุทร์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  บุญเสริม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 1. นางสาวบุษราคัม  คำภักดี
 
1. นางสาวประภัสสร  บุญไชย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวเฟื่องลดา  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นางสาวมนษญา  ฉอสุวรรณชาติ
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  วิชพล
2. นางสาวมนรดา  ชวลิตนิธิกุล
3. นางสาววนิสรา  แก้วศิริ
4. นางสาวเบญจกัลยาณี  สีเสนพิลา
5. นายเศรษฐกิจ  ธรรมสมบัติ
 
1. MissLIANG  ZHEN
 
106 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายชนะพง  วิเศษวิสัย
2. นางสาวเกณิกา  เยี่ยมชัยภูมิ
 
1. นางสาวภัทรลดา  ปิ่นเจริญ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายกฤษณะ  กระลาม
2. เด็กชายจักรินทร์  นกเนื้อทอง
3. เด็กชายจารีวัฒน์  พันวัน
4. เด็กชายธรรมสรณ์  ประดับสิน
5. เด็กชายธีรภัทร  บัวแดง
6. เด็กชายพันธกานต์  ไชยจิตร
7. เด็กชายพีรพัฒน์  รักความซื่อ
8. เด็กชายภากร  แจ้งโห
 
1. นายชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข
2. นายชัยโย  มังคะวัฒน์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายคริสมาสต์  อานไมล์
2. นายณัฐพล  ไกรพินิจ
3. นายตระกูลทอง  ทองผดุง
4. นายพุฒินันท์  ไชยเกษร
5. นายอนันตชัย  ลาวัลย์
6. นายอภิชาติ  ละอองศรี
 
1. นางสมร  ต้องโพนทอง
2. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
3. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ดาราศร
2. เด็กหญิงชวนี  สุทธิโสกเชือก
3. เด็กหญิงนันธินี  สมทรัพย์
 
1. นางกมลภัทร  ประเทพา
2. นางสาวกมลพร  สาศิริ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นางสาวขวัญจิรา  อุตรมาตย์
2. นางสาวธันยกานต์  ประทุมมา
3. นายเอกรัฐ  พิมภู
 
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  วรฉัตร
2. นางสาววันวิสา  ทิพวัตร
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิราพัชร  เปี่ยมเพ็ชร์
2. เด็กหญิงดรุณภรณ์  จอมคำสิงห์
3. นางสาวศิริธิดา  แก้วมัจฉา
 
1. นายพรชัย  ธรรมโร
2. นายธีรพงษ์  จตุรพาณิชย์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชาลิตา  ภูมิภาค
2. นางสาวณัฐนันท์  พลหาญ
3. นางสาวปิยธิดา  บุญศิลป์
 
1. นางพิมพลักษณ์  ไสยสุภีย์
2. นางขนิษฐา  สิทธิศักดิ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงรจนา  วันทายุทธ์
2. เด็กชายเชษฐพล  มาตวังแสง
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทวินันท์
2. เด็กชายพลภูมิ  ก้านจันทร์
 
1. นายปริญญา  เกษมสุข
2. นายชัยมงคล  ภูโกสัย
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกรรณิกา  โพธิ์สุวรรณ
2. นางสาวจันทวรรณ  กรมน้อย
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นายภีศเดช  วิชัด
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพงศ์ทอง  วังหอม
2. นายมัชพล  ม้าวทอง
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายฐานันดร์   มะโนแจ่ม
2. นายภูบดินทร์  วรขันธ์
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายปุญญฤทธิ์   วิทยอุดม
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรกฏ  นุ่นสีดา
2. เด็กหญิงชุตาภา  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
2. นางสาววิรัลพัชร  นารี
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงญาณิศา   จันทร์วิภาค
2. เด็กหญิงวรนิชชา  มโนรัตน์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  มาติยา
2. นายชินวุฒิ  คำดี
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปรัชญา  บุตรอำคา
2. เด็กชายปิยพัทธ์  โพธิกะ
 
1. นางสาววิรัลพัชร  นารี
2. นางสาวหฤทัย  คำสุเรส
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายวรรณภิชัย  ประจงค์
2. นายสมาธิ   โสภัณนา
 
1. นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
2. นายปุญญฤทธิ์   วิทยอุดม
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  กรมรินทร์
2. นางสาวศิริรัตน์  พุดสีเสน
 
1. นายคำสัน  แน่นอุดร
2. นายณรงฤทธิ์  ม่วงมนตรี
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรญานิศ  เชิงสะอาด
2. นายวรเมธ  ชูศรีทอง
 
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายอนุสรณ์  พัดไธสง
 
124 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 2 1. เด็กชายจิระเดช  เหล่าอาจ
2. เด็กหญิงภัทธราวรรณ  พลปฐม
3. เด็กหญิงสุระวดี  วรแก่นทราย
 
1. นางพิสะชา  มิตรอุดม
2. นายหัสดี  อินทชัย
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวปิย์รดา  แก้วไพฑูรย์
2. นางสาวพีรยา  คล่องขยัน
3. นางสาวสุริตา  คุณวิบูลย์
 
1. นายวิชยะ  บุญยะโพธิ์
2. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์   จำปาขาว
2. นายพสธร   ทรงเย็น
 
1. นายเจตวัตร  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายอนุสรณ์  พัดไธสง
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายวราพล  จิตสุข
2. เด็กชายสุทธิชัย  แก่งอินทร์
3. เด็กชายเจษฎา  นุริตมนต์
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นายตนุภัทร  สิทธิวงศ์
2. นายภูวนัย  สิงห์สนั่น
3. นายราชัน  ลาคูบอน
 
1. นายเด่นศักดิ์  สุทธิบาก
2. นายยืนยง  จันทนาม
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายธนาธิป  ทองบุ
2. เด็กชายปุญญวัต  ศรีชุติโยทัย
3. เด็กชายอัครชา  มนต์ปราณีต
 
1. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
2. นายไพฑูลย์  แสนเสนา
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นายญาณากร  ผลเรือง
2. นายธนดล  สุพรรณโน
3. นายมนพัทธ์  อินธิสาร
 
1. นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
2. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายธนานันท์  สีดวง
2. เด็กชายวศิล  นิลผาย
3. เด็กชายเจษฏา  พงษ์จิตภักดิ์
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นาย ภัทรดล   แสงกุล
2. นายฐาปกรณ์  ไชยประเสริฐ
3. นายรมย์ธีรา  โพธิ์หล้า
 
1. นายชัยมงคล  ภูโกสัย
2. นายปริญญา  เกษมสุข
 
133 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กชายปุณณรัตน์  วรรรณวงษ์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชาอามาตย์
3. เด็กหญิงอรนันท์  ตริมหา
 
1. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
2. นางวิราวัลย์  ดวงวิไล
 
134 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายนัฐพล  เขจรสิทธิ์
2. นางสาวปราชญา  ตาลสาร
3. นายปัญญา  นัดทะยาย
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางสาวฐิติมา  ผ่องแผ้ว
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยิ่งรักศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รัตนจันทร์
3. เด็กหญิงศุภนุช  แก่นนาคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางสาวกรรวี  ณ.เมืองสอง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นางสาวปฐมาวดี  ศรีพุทธา
2. นางสาวพรรณิภา  วรรณสิงห์
3. นางสาวรุจิรา  พรหมาวัฒน์
 
1. นางสาวเตือนใจ  ผลจันทร์
2. นางชนากานต์  อินทะวัน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงอรทัย  สิมวิลา
2. เด็กหญิงอัญชลิตา  สมสะกีสิทธิ์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สิมวิลา
 
1. นางสาวนิตยา  ศิริวารินทร์
2. นางอรัญญา  ตะคอนรัมย์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  ขันชะพัฒน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  งอยภูธรณ์
3. นางสาวอุษา  สระอาวาส
 
1. นางสมนึก  ยิ่งกำแหง
2. นางสุมาลัย  ศุภดล
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. เด็กหญิงณิชากร  มนตรีโพธิ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  วิศาสตร์
3. เด็กชายบุรัสกร  ฤทธิ์มนตรี
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  พระไชยบุญ
5. เด็กหญิงวราพร  บุญแสน
6. เด็กชายวาสุเทพ  ศกุนะสิงห์
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
2. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงธานี 1. นางสาวจริญา  สุนทรา
2. นางสาวชฎาพร  พลเยี่ยม
3. นางสาวพนัฐดา  โสภาพล
4. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณปักษ์
5. นายอนุสิษฐ์  มุขสาร
6. นายเอกสิทธิ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
2. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  อรุณไพร
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีเวียง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุ่มมาตย์
 
1. นางกรรณิการ์  สุมารินทร์
2. นางรัตนพร  ยอดยิ่ง
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  สุระพินิจ
2. นางสาวศิริญาพร  อุดมศรี
3. นางสาวสุพรรษา  สิตวงศ์
 
1. นางสาววรวาส  หาญอาษา
2. นางสุกัญญา  บุณยทัต
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กหญิงตติยา  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ชมภูวิเศษ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  กุลมอญ
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นายปพิชญา  พัฒนจักร
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นางสาวกชกร  ปานสารี
2. นางสาวกัลญาณี  ทอนจรุง
3. นางสาวปวีณา  ชาดี
 
1. นายปพิชญา  พัฒนจักร
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พวงพิลา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันคำหอม
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางอริสา  คำมูลแสน
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. นางสาวกฤษณา  ไวยกรรณ์
2. นางสาวฐานิดา  บุญจันทร์
3. นายภูมินทร์  หาสีสุข
 
1. นายนิวัฒน์  อาจนิยม
2. นางสุดาพรรณ  อรุณจิรโชค
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ปิยะนารถ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภูแม่นเขียน
3. เด็กหญิงวิไลไลักษณ์  มูลศรี
 
1. นางสมพร  ตันโตพฤกษ์
2. นางสาวกรรณิการ์  ท่าบ่อ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรชยา  กงละวัล
2. นางสาวปภัสสร  เนื่องภักดิ์
3. นางสาวอัญมณี  กอผจญ
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิริวรรณ  เนาะคำ
2. เด็กหญิงศศินา  โมครัตน์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ่อนสาคร
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางประภัสสร  รถา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยากร  นนอาษา
2. นางสาวมนัสสวีร์  สิงห์ป้อง
3. นางสาวอรอนงค์  ศรีถนัด
 
1. นางกาญจนา  แสงวิเศษ
2. นายวิธวัฒน์  นิยมวัน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยากร  สิทธิการ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์โท
3. เด็กหญิงไพจิตรา  เทียบสี
 
1. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์
2. นางปราณี  เจริญเขต
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวชุติมาพร  สีจันลา
2. นางสาวรัตยาภรณ์  สมบูรณ์พันธ์
3. นางสาวอัญมณี  เหลืองวิเศษ
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางสาววรวาส  หาญอาษา
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายสันติพงษ์  ตัวงาม
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวดอกแก้ว  มโนมัย
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนพล  สนั่นเอื้อ
 
1. นายคนอง  ปาหาวงค์
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดาวุธ
2. เด็กชายปฏิวัติ  ปัญจขัน
3. เด็กชายสิทธิกร  วงศ์งาม
 
1. นางจิราภรณ์  มุริกา
2. นายธนรัชต์  ไชยเวศ
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. นางสาวรัชรินทร์  เวียงนนท์
2. นายสมหมาย  อุระนันท์
3. นางสาวอรุณรัตน์  สีชำนาจ
 
1. นางมณฑิรา  ทักขินัย
2. นางสาวสุภลักษณ์  เสนาลัย
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายกล้าวิชญ์   ชูแก้ว
 
1. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  อัญญโพธิ์
 
1. นางบุปผา  จตุเทน
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายประสิทธิ์  หงษ์ทอง
 
1. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายจงมี  ภูตาบนาค
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สนคงนอก
 
1. นางศรีสุดา  ใจหาญ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวปรางสุดา  บุญแสน
 
1. นางสมบัติ  คำภาบุตร
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายอัครเดช  โคตนายูง
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  สุภะษร
 
1. นางบุปผา  จตุเทน
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ตุลากัลป์
2. นายเกษฎา  ปิ่นโสภา
 
1. นายคมกริช  บุตรอุดม
2. นางชนกนันท์   แสงกุดเรือ
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โพธิ์อัมพล
2. เด็กชายศุภชัย  อันทะชัย
 
1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์
2. นางสาวทิวาพร  คำลือ
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเฉลิมชนม์  พลรักษา
 
1. นายเอกรัฐ  พิศดู
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายอนุชิต  ศรีวิหยัด
 
1. นายมงคล  นาวัลย์
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 1. เด็กชายสรวิศ  สีลาเกตุ
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายกฤษธร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นายธนพร  โพธิจักร
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 1. นายนนทวัฒน์  ไชยพันโท
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิริโย
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายวิเศษ  มาตย์วิเศษ
 
1. นายเอกรัฐ  พิศดู
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 1. นายธีระพงษ์  จันทะบุตร
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  พลธิแสง
2. นางสาวกริชนภา  เสียสีลา
3. นางสาวจันทิวา  ปิยนารถ
4. นางสาวจิระภา  ซามงค์
5. นางสาวจิราวรรณ  จงกลรัตน์
6. นางสาวจุฑามาศ  พันสาย
7. นางสาวชลธิชา  ภานุรักษ์
8. นายชัยนาท  สุทธิประภา
9. นายชินวัตร  ผันอากาศ
10. นายถิรวัฒน์  ไม้เกตุ
11. นายธนพร  โพธิจักร
12. นางสาวธิดา  แก้วกาหลง
13. นางสาวนวพร  สีหาเสนา
14. นายนัฐพล  สุรีอาจ
15. นายนัฐวุฒิ  สุรีอาจ
16. นางสาวน้ำฝน  วันประภา
17. เด็กหญิงปิ่นไพร  แก้วกาหลง
18. นายพิศิษฐ์  แดนเจริญ
19. นายพีระพล  ขจรชน
20. นายมงคล  คูเมือง
21. เด็กหญิงมยุรี  แก่นนาคำ
22. นางสาวศิริมา  ผลาจันทร์
23. เด็กหญิงสรารัตน์  อาวรณ์
24. เด็กหญิงสลิตา  สารเป็น
25. นางสาวสุภาพร  ศิริโท
26. นางสาวอทิตยา  ลีทัพไทย
27. นายอนุชิต  ศรีวิหยัด
28. เด็กชายเจนวิทย์  เณรคล้าย
29. นายเสถียรอาจ  สุ่มมาตย์
30. นางสาวแพรวมณี  ผานาค
 
1. นายวัฒนา  น้อยวิบล
2. นางฉวี  สุ่มมาตย์
3. นายบุดดี  สุริโย
4. นายมงคล  นาวัลย์
5. นางกมลวรรณ  สืบกินร
6. นางสาวทัศนีย์  กุละสีโท
7. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี