สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 17 1. นางสาวธิดารัตน์  เวียงอินทร์
 
1. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นางสาวพิชญ์สินี  อินทร์ปัญญา
 
1. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 55.83 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกมลพรรณ  ปัดทะยักษ์
2. นางสาวอรอนงค์  ยุขรัง
3. นางสาวอัญชลิกา  วงศ์ปัญญา
 
1. นางไพวัน  ปาโส
2. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54.49 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกุลณัฐ  ดาระพัฒน์
2. นางสาวปานฤทัย  เอื้อทัดทาน
3. นางสาวมลทิรา  ยุบลไสย
 
1. นางไพวัน  ปาโส
2. นางถาวร  ศรีมุงคุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจิตตา  แมดคำ
2. นายอธิเชษฐ์  วิชาชัย
 
1. นายธานุษิต  นิวาสวงษ์
2. นางไพวัน  ปาโส
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายณัฐพล  หระดี
2. นางสาวดรุณี  เปล่าโต
3. นางสาวรัตนพร  สวัสดิ๋เอื้อ
4. นายราชัน  จันทะคัด
5. นางสาวสุพัตรา  เจริญเขต
6. นายอภิสิทธิ์  อุดม
 
1. นายกิตติศักดิ์  นาคฤทธิ์
2. นางศรีสง่า  พิพัฒนมงคล