สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายภูวนาท  หาญอาษา
 
1. นางสายสุดา  เบ้าไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาภรณ์  โมฆรัตน์
 
1. นางพูลทรัพย์  ศรีคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  ไชยประเสริฐ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทวิไชย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีบัณฑิต
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทวิไชย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายพิทักษ์  ภาระพงษ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทวิไชย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวมินทรา  วรสุทธิ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทวิไชย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายณัฐนชนพงศ์  คำบ่อ
 
1. นายสุรศักดิ์  ไกรเสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วิสูงเร
2. เด็กหญิงสุวิตา  ทิณรัตน์
 
1. นางสายสุดา  เบ้าไธสง
2. นางพูลทรัพย์  ศรีคุณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 15 1. นางสาวสุพรรณี  สืบเหล่างิ้ว
 
1. นายอาภา  จันทร์มณฑล
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายสุทธิชาติ  ประทิเก
2. เด็กหญิงสุรวดี  ไชยศึก
3. นางสาวสุรีรัตน์  มุดสิงห์
 
1. นางนวะนิตย์  สร้อยบุดดา
2. นายนิธิธนนท์  มโนวิมลญาณ์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 8 1. นางสาวชลิตา  ปัญญะพิลา
2. นายณรงค์  ศรีโยธี
3. นางสาวทิพย์นารี  พวงพิลา
 
1. นายนิธิธนนท์  มโนวิมลญาณ์
2. นางนวะนิตย์  สร้อยบุดดา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กชายอัมรินทร์  หาญอาษา
 
1. นางนวะนิตย์  สร้อยบุดดา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นางสาวชุติกาญจน์  จตุสอน
 
1. นายอาภา  จันทร์มณฑล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ท่าตะกั่ว
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ดวงจันทร์ทิพย์
3. เด็กหญิงไอรดา  ณะศรี
 
1. นางปัทมพร  เวธน์สกุล
2. นางนวลจันทร์  เนตรวงษ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภูรี  สาวิสิทธิ์
2. นางสาววิมลมณี  ชาวโพธิ์ทอง
3. นายวุฒิชัย  ขุนวิลัย
 
1. นายปัญญา  วิฉันเภท
2. นางปัทมพร  เวธน์สกุล
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยฮะนิจ
2. เด็กหญิงวิชชุรดา  พัฒนสาร
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  แสงสง่า
 
1. นางนวลจันทร์  เนตรวงษ์
2. นางปัทมพร  เวธน์สกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชพร  ผาลึพล
2. นางสาวปนิดา  โทพล
3. นางสาวเพ็ญนภา  นารถก้านตง
 
1. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
2. นางนวลจันทร์  เนตรวงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายตะวัน  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายวิทวัส  สูตรไชย
 
1. นางสาวหัทยา  ทรายทอง
2. นายปัญญา  วิฉันเภท
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายกมล  ธรรมบุตร
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นจังหาร
 
1. นายปัญญา  วิฉันเภท
2. นางสาวหัทยา  ทรายทอง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชญาวรรณ  มะลิสา
 
1. นางรวงทอง  พรเพ็งรัตน์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นายวชิระ  แสงวาโท
 
1. นางมาลี  บุญวิเศษ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายชวัลรัตน์  รัตนพรมรินทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนเสนยา
 
1. นางมาลี  บุญวิเศษ
2. นายวิชัย  ปีเถาะ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 1. นางสาวณัฐพร  มินยะกากี
2. นายอนุชิต  ทิพย์เนตร
 
1. นางพัชรินทร์  พันธุ์เลิศ
2. นางรวงทอง  พรเพ็งรัตน์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธนพันธ์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคท้วม
3. เด็กหญิงกาญจนสุดา  สารมณี
4. เด็กชายขนิษฐา  โสคำแก้ว
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  นันทะเพรช
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  กุดหินนอก
7. เด็กหญิงปิยรัตน์  พิมเทศ
8. เด็กชายพชร  คงอริยะทรัพย์
9. เด็กหญิงมยุรี  จนุรัตน์
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปรีพูล
11. เด็กหญิงศศิธร  สุทธิ
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจภักดี
13. เด็กหญิงสาลิสา  จันทะมิตร
14. เด็กหญิงอภัสรา  สีสัจจา
15. เด็กหญิงเกวลิน  นาอุดม
 
1. นายมารุต  คุณารักษ์
2. นายชุมพร  แย้มโกสุมภ์
3. นางปิยะมาลย์  สุโนภักดิ์
4. นายวุฒิพงษ์  สิงห์ธวัช
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายธนภัทร  ปิติแก่นทราย
2. เด็กชายธนัชชา  แสนเสนยา
 
1. นายชุมพร  แย้มโกสุมภ์
2. นายมารุต  คุณารักษ์
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 1. นางสาวชลธิชา  อันทะไชย
2. นางสาวดวงฤทัย  เคลือแสง
 
1. นายชุมพร  แย้มโกสุมภ์
2. นายมารุต  คุณารักษ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาดา  มาตชะรา
 
1. นายชำนาญ  วรนาม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงอารียา  ถิ่นคำเชิด
 
1. นายชาญวิทย์  สืบชมภู
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 10 1. นางสาวธัญญลักษณ์  สีดาเลิศ
 
1. นายชาญวิทย์  สืบชมภู
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 56.8 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจำนงค์  นารีจันทร์
 
1. นางสาวนุชาดา  ผดุงกิจ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ชนะพล
 
1. นางสาวนุชาดา  ผดุงกิจ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวขุติมา  จันทะดวง
2. นางสาวอารยา  แสนเสนยา
3. นายอิสรา  ยุ้กคะลัง
 
1. นางอริสา  คำมูลแสน
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษดา  เหล่าชะรา
2. เด็กชายธนากร  แน่นอุดร
 
1. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ
2. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายสรวิส  กฤตยาวรกุล
2. นายอัครเดช  ทิวะไพร
 
1. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ
2. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายจักรชัย  ยุคะลัง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีบัณฑิต
 
1. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
2. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาคริต  ทรงสว่าง
2. เด็กชายวิศวะ  สกุลรัตยา
 
1. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
2. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 11 1. นางสาวกิตติยา  หมื่นหาวงศ์
2. นายทินกร  สุวรรณศรี
 
1. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
2. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายฐานันดร  ศรอาภรณ์
2. นางสาวศศิธร  ผลาผล
 
1. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
2. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัท  ภานุสรณ์
2. นางสาวพรชิตา  กาลอินทร์
3. นางสาวรัตน์ตะวัน  พลมงคล
4. นางสาววรรณรดา  สมชัยยา
5. นางสาวสุจิตรา  สังฆมณี
6. นางสาวสุพัตรา  ชลมงคล
 
1. นางประภัสสร  รถา
2. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
3. นางอริสา  คำมูลแสน
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พวงพิลา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันคำหอม
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางอริสา  คำมูลแสน
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  พัฒนสาร
3. นางสาวสุมินตรา  แก้วกัญหา
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางประภัสสร  รถา
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุติบุตร
2. เด็กหญิงชยาภา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงณิฐรุจา  หาญอาษา
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางปราณี  เจริญเขต
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  กิจขยัน
2. นางสาวนริศรา  กาลอินทร์
3. นายพรชัย  บุญโส
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางประภัสสร  รถา
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิริวรรณ  เนาะคำ
2. เด็กหญิงศศินา  โมครัตน์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ่อนสาคร
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางประภัสสร  รถา
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยากร  สิทธิการ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์โท
3. เด็กหญิงไพจิตรา  เทียบสี
 
1. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์
2. นางปราณี  เจริญเขต