สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวมินทรา  วรสุทธิ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทวิไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วิสูงเร
2. เด็กหญิงสุวิตา  ทิณรัตน์
 
1. นางสายสุดา  เบ้าไธสง
2. นางพูลทรัพย์  ศรีคุณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายตะวัน  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายวิทวัส  สูตรไชย
 
1. นางสาวหัทยา  ทรายทอง
2. นายปัญญา  วิฉันเภท
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายกมล  ธรรมบุตร
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อุ่นจังหาร
 
1. นายปัญญา  วิฉันเภท
2. นางสาวหัทยา  ทรายทอง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายธนภัทร  ปิติแก่นทราย
2. เด็กชายธนัชชา  แสนเสนยา
 
1. นายชุมพร  แย้มโกสุมภ์
2. นายมารุต  คุณารักษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ชนะพล
 
1. นางสาวนุชาดา  ผดุงกิจ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 9 1. นางสาวขุติมา  จันทะดวง
2. นางสาวอารยา  แสนเสนยา
3. นายอิสรา  ยุ้กคะลัง
 
1. นางอริสา  คำมูลแสน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นายสรวิส  กฤตยาวรกุล
2. นายอัครเดช  ทิวะไพร
 
1. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ
2. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายจักรชัย  ยุคะลัง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีบัณฑิต
 
1. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
2. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายฐานันดร  ศรอาภรณ์
2. นางสาวศศิธร  ผลาผล
 
1. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
2. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ