สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายภูวนาท  หาญอาษา
 
1. นางสายสุดา  เบ้าไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาภรณ์  โมฆรัตน์
 
1. นางพูลทรัพย์  ศรีคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายพิทักษ์  ภาระพงษ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทวิไชย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายณัฐนชนพงศ์  คำบ่อ
 
1. นายสุรศักดิ์  ไกรเสน
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายสุทธิชาติ  ประทิเก
2. เด็กหญิงสุรวดี  ไชยศึก
3. นางสาวสุรีรัตน์  มุดสิงห์
 
1. นางนวะนิตย์  สร้อยบุดดา
2. นายนิธิธนนท์  มโนวิมลญาณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 8 1. นางสาวชลิตา  ปัญญะพิลา
2. นายณรงค์  ศรีโยธี
3. นางสาวทิพย์นารี  พวงพิลา
 
1. นายนิธิธนนท์  มโนวิมลญาณ์
2. นางนวะนิตย์  สร้อยบุดดา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยฮะนิจ
2. เด็กหญิงวิชชุรดา  พัฒนสาร
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  แสงสง่า
 
1. นางนวลจันทร์  เนตรวงษ์
2. นางปัทมพร  เวธน์สกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชพร  ผาลึพล
2. นางสาวปนิดา  โทพล
3. นางสาวเพ็ญนภา  นารถก้านตง
 
1. นายศักดิ์ระวี  พันสาย
2. นางนวลจันทร์  เนตรวงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชญาวรรณ  มะลิสา
 
1. นางรวงทอง  พรเพ็งรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 1. นายวชิระ  แสงวาโท
 
1. นางมาลี  บุญวิเศษ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กชายชวัลรัตน์  รัตนพรมรินทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนเสนยา
 
1. นางมาลี  บุญวิเศษ
2. นายวิชัย  ปีเถาะ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 1. นางสาวณัฐพร  มินยะกากี
2. นายอนุชิต  ทิพย์เนตร
 
1. นางพัชรินทร์  พันธุ์เลิศ
2. นางรวงทอง  พรเพ็งรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ธนพันธ์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคท้วม
3. เด็กหญิงกาญจนสุดา  สารมณี
4. เด็กชายขนิษฐา  โสคำแก้ว
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  นันทะเพรช
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  กุดหินนอก
7. เด็กหญิงปิยรัตน์  พิมเทศ
8. เด็กชายพชร  คงอริยะทรัพย์
9. เด็กหญิงมยุรี  จนุรัตน์
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปรีพูล
11. เด็กหญิงศศิธร  สุทธิ
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจภักดี
13. เด็กหญิงสาลิสา  จันทะมิตร
14. เด็กหญิงอภัสรา  สีสัจจา
15. เด็กหญิงเกวลิน  นาอุดม
 
1. นายมารุต  คุณารักษ์
2. นายชุมพร  แย้มโกสุมภ์
3. นางปิยะมาลย์  สุโนภักดิ์
4. นายวุฒิพงษ์  สิงห์ธวัช
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาดา  มาตชะรา
 
1. นายชำนาญ  วรนาม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงอารียา  ถิ่นคำเชิด
 
1. นายชาญวิทย์  สืบชมภู
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 10 1. นางสาวธัญญลักษณ์  สีดาเลิศ
 
1. นายชาญวิทย์  สืบชมภู
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 11 1. นางสาวกิตติยา  หมื่นหาวงศ์
2. นายทินกร  สุวรรณศรี
 
1. นายอนุวัฒน์  ชุ่มจิตต์
2. นายประภาส   ดิษฐ์เจริญ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัท  ภานุสรณ์
2. นางสาวพรชิตา  กาลอินทร์
3. นางสาวรัตน์ตะวัน  พลมงคล
4. นางสาววรรณรดา  สมชัยยา
5. นางสาวสุจิตรา  สังฆมณี
6. นางสาวสุพัตรา  ชลมงคล
 
1. นางประภัสสร  รถา
2. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
3. นางอริสา  คำมูลแสน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  แน่นอุดร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พวงพิลา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันคำหอม
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางอริสา  คำมูลแสน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดวงแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  พัฒนสาร
3. นางสาวสุมินตรา  แก้วกัญหา
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางประภัสสร  รถา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุติบุตร
2. เด็กหญิงชยาภา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงณิฐรุจา  หาญอาษา
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางปราณี  เจริญเขต
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชานนท์  กิจขยัน
2. นางสาวนริศรา  กาลอินทร์
3. นายพรชัย  บุญโส
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางประภัสสร  รถา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิริวรรณ  เนาะคำ
2. เด็กหญิงศศินา  โมครัตน์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ่อนสาคร
 
1. นางวรานิษฐ์  ภูริธนาสินศักดิ์
2. นางประภัสสร  รถา
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยากร  สิทธิการ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์โท
3. เด็กหญิงไพจิตรา  เทียบสี
 
1. นางนันทพร  ประเสริฐสังข์
2. นางปราณี  เจริญเขต