สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำป้อง
 
1. นายอรุณรัตน์  สาธารณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราภรณ์  เดชะ
 
1. นายอรุณรัตน์  สาธารณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพิยดา  คนหมั่น
 
1. นางพนิดา  โพธิสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายกิตติโชติ  ธรรมโหร
 
1. นางสาวพรทิพย์  หงส์คำภา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  งามแสง
 
1. นายประทุน  ดวงวิไล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณภา  อ่อนสีดา
 
1. นายประมวลศิลป์  วิทยา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤพร  สอนแสง
 
1. นางบุษบา  หวลคิด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวณีรนุช  วงศ์ก้อม
 
1. นางจันสี  สาธารณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงปณิตา  พลีใส
2. เด็กหญิงเกศฎาภรณ์  นงนวล
 
1. นางพรพิมล  เอื้อมสุวรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  คูเมือง
2. นายพุฒินันท์  อวยพร
 
1. นางสุขุมาลย์  อนุเวช
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอลงกรณ์  ดวนพล
 
1. นางวิชุตา  สงวนรัตน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  พันธ์สุภา
 
1. นางสาวมนัส  บุญลือชา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัต  ตันโห
2. นางสาวทิพเกสร   แทนหลาบ
3. นางสาวนุชิตา  กรมขันธ์
 
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. นายณัฐพงศ์  ศรแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พืชสิงห์
2. เด็กชายธีรโชติ  เพชรวิสัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  สมเพชร
 
1. นางอภิญญา  สิงห์เสนา
2. นางสาวปทุมวดี  พิมพ์วิชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราพรรณ  ฉันวิจิตร
2. นางสาวศศิธร  จันทร์หอม
3. นายอินทัชภูมิ  ดังชัยภูมิ
 
1. นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ
2. นางนุชริดา  เหรา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรปภัสร์  สิงห์อ้น
2. เด็กชายรัชชานนท์  สุริย์ทำนา
 
1. นางสมพิศ  มาตย์วิเศษ
2. นางสาคร  สียางนอก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลวดี  ปัญญาภักดี
2. นายศรัณ  ไวยศรีแสง
 
1. นายเวียงทอง  โคสินธุ์
2. นางสาคร  สียางนอก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  โงนมณี
 
1. นางสาวสุนันทา  มูลมาก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิวิมล  วรรณสิงห์
 
1. นางแพรวพรรณ  คู่กระสังข์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิดา  สมเพ็ชร
2. เด็กชายอนวัช  นาทันใจ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวละมูล  พันธุ์สุภา
2. นางกุสุมา  ชมกลาง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  วงเฟือง
2. นายศุภกรณ์  วัฒนศรี
3. นางสาวอรุณรัตน์  แก้วธานี
 
1. นางอุไลวรรณ  แสนทวีสุข
2. นางกฤษณา  ชุมภา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทะวะลัย
2. เด็กหญิงภัชชา  จำปาเกตุ
3. เด็กหญิงวิมลวัลล์  บุศเนตร
 
1. นางไพรินทร์  งามแสง
2. นางทิพากร  หอมไกล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิสา  วงศ์อามาตย์
2. นายอนันต์  กันหาจันทร์
3. นางสาวอัญมณี  ผำไชย
 
1. นางสาวเจนจิรา  ศรีสุธัญญาวงศ์
2. นางศิริพร  ข่าขันมะลี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติภรณ์  พิมพ์ศักดิ์
2. นางสาวพรนิภา  ชูตรี
3. นางสาววลัยลักษณ์  จันทะแสน
 
1. นายอนุชา  สิงห์พลทัน
2. นางปิยะวรรณ  ถูสินแก่น
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิษา  ศรีหงส์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เย็นใจ
3. เด็กหญิงพรรัตน์  ตรีสอน
4. เด็กหญิงฮอลลี่อารียา  สิงห์คะบูลย์
5. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ขันทับ
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์ดิษฐ์
2. นางปิยรัตน์  หวานใจ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรวดี  พรมแพน
2. นางสาวรักษยา  ตามไธสง
3. นายสราวุธ  วงศ์ภักดี
4. นางสาวสุภรณ์  สืบเมืองซ้าย
5. นายอธิป  สุภสร
 
1. นางธนรรณพร  พิบูลย์
2. นางยุวารินทร์  เฉนียง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ประสงค์ธรรม
2. เด็กหญิงธัญมน  แจ้งท้วม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ซาหว้า
4. เด็กหญิงสุพรรณี  บุญแสง
5. เด็กชายอนิวรรต  วงศ์อามาตย์
 
1. นางยุพาพร  ก้านจักร
2. นางสาวปณิดา  เหิมวัง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  ผายพิมาย
2. นางสาวนุสบา  ดาเดช
3. นางสาวปนิดา  ซาหว้า
4. นางสาวรัตนกานต์  สุริยินต์
5. นางสาวศศิธร  ดวนพล
 
1. นางยุวารินทร์  เฉนียง
2. นางณารีย์  วงษาสันต์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  หงส์ทองคำ
2. เด็กหญิงปณิตา  การประไพ
3. เด็กหญิงปิยมาศ  พันเชื้อ
4. เด็กหญิงพรทิพา  เพชรแสน
5. เด็กชายพิพัฒน์  บุญกลาง
 
1. นางสาวอรพรรณ  เหมสุวรรณ
2. นางปิยรัตน์  หวานใจ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีหงส์
2. นายปวิตร  อินทร์ไหว
3. นายวรัตน์  ศักดิ์สิทธานุภาพ
4. นางสาวสุภัชชา  หงส์พันธ์
5. นางสาวอุบลรัตน์  บุญหว่าน
 
1. นางสาวอรพรรณ  เหมสุวรรณ
2. นางจินดารัตน์  จันทร์ดิษฐ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  จันที
 
1. นางสาวอรพรรณ  เหมสุวรรณ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นายธีรพงษ์  เมืองนาม
 
1. นางสาวอรพรรณ  เหมสุวรรณ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกษมา  บุตรใส
2. เด็กชายพลาพล  สวัสดิ์ผล
 
1. นางสาววัฒนาภรณ์  ผือโย
2. นางยุวารินทร์  เฉนียง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราพร  ปัญยาง
2. นายชาญชัย  พลหว้า
 
1. นายสมสี  วงค์อินตา
2. นายสมศักดิ์  ตอเสนา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกริช  เคนสีแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  ไชยเศษ
3. นายพัลลภ  ประสพศิลป์
4. เด็กหญิงพิราวรรณ์  อินทะชัย
5. เด็กหญิงมยุริน  พรมภักดี
6. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  รัตนสมบัติ
7. นายวิญญู  ภาวุธ
8. นายสิริมงคล  ข่าขันมะลี
9. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุตรใส
10. เด็กชายเกรียงไกร  พรมมี
 
1. นางพรชนก  อุปดี
2. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
3. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินยา  แสนเสนา
2. เด็กหญิงอริยา  วิทยา
 
1. นางรัตนตระกูล  ศรีหาวัตร
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธณวุฒิ  มีเจริญ
2. นายธนกฤต  ฉิมราช
 
1. นายเสวก  หวานใจ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพร  วาริน
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัน์  เหลานาคำ
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัญญาเลิศ  คำตา
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศิลปะ  จันทะแสน
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  กิจจรัส
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  มะลาศรี
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อำโพธิ์
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวศลิษา  มาติยา
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวิยะดา  โพธิสาร
2. เด็กหญิงอทิตยา  มหาพินิจ
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
2. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลดา  ชิณศรี
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวศศิธร  คำประเวศ
 
1. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิศร  ขจรภพ
2. เด็กหญิงญาณิศา  โยธาช้าง
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สาระจันทร์
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
2. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  เพชรภักดี
2. นายคมชาญ  โยธาช้าง
3. นายอนุรักษ์  พิมทา
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
2. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกาญจนศักดิ์   จันทร์หา
2. นางสาวกิตติกานต์  โสภาคะยัง
3. นายกิตติพล  พัฒนิบูลย์
4. นายจิตรกร  อุดมอริยทรัพย์
5. นางสาวจิรภัทร  จตุรปา
6. นางสาวจิราพร  ปทุมทอง
7. นางสาวชนิดา  ยาหาญ
8. นางสาวชริดา  มาตย์สาลี
9. นายชาญชัย  บุญพา
10. เด็กชายชาญณรงค์  อุทัยแพน
11. นายณภัทร  พิมพ์โมรา
12. นางสาวดาราพร  บัวดี
13. นายทินกร  คู่กระสังข์
14. นายธนาธร  ปรึกษาชีพ
15. เด็กหญิงธัญญาธรณ์  วงค์อามาตย์
16. เด็กชายธีรวัต  จริงรักษ์
17. เด็กหญิงนันทิชา  ทองคำ
18. นางสาวนิตยาพร   พืชสิงห์
19. เด็กหญิงพิชยา  โพธิสาร
20. เด็กหญิงภัทรมัย  โสมาสุข
21. นางสาวภิญญดา  สุรีนาม
22. เด็กชายภูวดล  ชาวพงษ์
23. เด็กหญิงมัลลิษา   คอนมะลา
24. นางสาวรุจยา  ชานักดี
25. เด็กชายลิปกรณ์  พลภูเมือง
26. นายวัชรวิชช์  รัตนสังข์
27. เด็กชายวิรัช  สิงห์พละ
28. เด็กหญิงวิลาศินี  ปรินแคน
29. นางสาวศิรินันท์  ศรีบัณฑิต
30. นายศิวัตน์  จะรีศรี
31. นางสาวสิดาพร  ผลชู
32. นางสาวสิรินทิพย์  ติโนชัง
33. นางสาวสุกลกาญย์  ศรีปัญญา
34. นางสาวสุชิน  วงค์อามาตย์
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ละอองเอก
36. นางสาวสุดารัตน์  แสงหัวช้าง
37. เด็กหญิงสุภาพร  มูลมณี
38. เด็กชายสุระชัย   สีหานาม
39. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
40. นางสาวอมรรัตน์  อุปแก้ว
 
1. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
2. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดำ
3. นายลิขิต  สืบสำราญ
4. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
5. นายศุภชัย  แสงหัวช้าง
6. นางจรัลพงศ์  เสนบุญมี
7. นายสมดิจ  ถวิลมาตย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  กุมผัน
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทชัย  ทวินันท์
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ขันทับ
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.66 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
 
1. นางถนอมนวล  สายวิศษ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธณาธร  ปรึกษาชีพ
 
1. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติพล  พัฒนิบูลย์
 
1. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสกาวใจ  คัชเขียว
 
1. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดำ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาราพร  บัวดี
 
1. นางสาวระยูร  สิงห์ฉลาด
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชญานนท์  พันธุ์พาณิชย์
2. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
3. นายชัยพล  ทาหงส์
4. นายทิวากร  หงส์ชั้น
5. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
6. นายอลงกรณ์  ศรีหาบุตร
7. นางสาวเณศรา  ด่านวันดี
8. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหานาม
2. เด็กหญิงชลกานต์  จันทะรัตน์
3. เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนิตย์
4. เด็กหญิงนภาพร  บุตรสอน
5. เด็กหญิงนฤภร  ใสงาม
6. เด็กหญิงภัทรวริน  ผาดาบรรณ์
7. เด็กหญิงมุฑิตา  สมเพชร
8. เด็กหญิงยศวดี  โคตรทิพย์
9. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ปาปะกะ
10. เด็กหญิงวรรณภา  กันยาลัง
11. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตะระคร
12. เด็กหญิงอนิสรา  แก้วคล้าย
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหานาม
2. นายชญานนท์  พันธุ์พาณิชย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
6. นายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
7. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
8. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
9. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
10. นายอลงกรณ์  ศรีหาบุตร
11. นางสาวเณศรา  ด่านวันดี
12. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายนายอรรถการ  ยามโสภา
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลกานต์  จันทะรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนิตย์
3. เด็กหญิงนภาพร  บุตรสอน
4. เด็กหญิงนฤภร  ใสงาม
5. เด็กหญิงภัทรวริน  ผาดาบรรณ์
6. เด็กหญิงมุฑิตา  สมเพชร
7. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ปาปะกะ
8. เด็กหญิงรัตยาพร  พืชสิงห์
9. เด็กหญิงวรรณภา  กันยาลัง
10. เด็กหญิงวรินทร  คำรอด
11. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตะระคร
12. เด็กหญิงอนิสรา  แก้วคล้าย
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหานาม
2. นายชญานนท์  พันธุ์พาณิชย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นางสาวปทิตตา  บุตราช
6. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
7. นายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
8. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
9. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
10. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
11. นางสาวเณศรา  ด่านวันดี
12. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีหานาม
2. เด็กหญิงชลกานต์  จันทะรัตน์
3. เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนิตย์
4. เด็กหญิงนภาพร  บุตรสอน
5. เด็กหญิงนฤภร  ใสงาม
6. เด็กหญิงปทิตตรา  แสงหัวช้าง
7. เด็กหญิงประวิตรา  แสงหัวช้าง
8. เด็กหญิงภัทรวริน  ผาดาบรรณ์
9. เด็กหญิงมุฑิตา  สมเพชร
10. เด็กหญิงยศวดี  โคตรทิพย์
11. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ปาปะกะ
12. เด็กหญิงรัตยาพร  พืชสิงห์
13. เด็กหญิงวรรณภา  กันยาลัง
14. เด็กหญิงวรินทร  คำรอด
15. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตะระคร
16. เด็กหญิงอริสรา  แก้วคล้าย
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีหานาม
2. นายชญานนท์  พันธุ์พาณิชย์
3. นางสาวชลดา  บุญอรัญ
4. นายชัยพล  ทาหงส์
5. นายทินกร  คู่กระสังข์
6. นายทิวากร  หงส์ชั้น
7. นายนันทชัย  ทวินันท์
8. นางสาวปวีณา  สามพันธ์
9. นายพลณวัฒน์  ศรีละบุตร
10. นางสาวมนัญชยา  วรรณสินธ์
11. นางสาวยศวดี  โคตรทิพย์
12. นางสาวสุดารัตน์  แสงหัวช้าง
13. นางสาวอภิญญา  ศรีละบุตร
14. นายอลงกรณ์  ศรีหาบุตร
15. นางสาวเณศรา  ด่านวันดี
16. นางสาวเพชรไพลิน  คุ้มบุดดี
 
1. นางถนอมนวล  สายวิเศษ
2. นายอรรถการ  ยามโสภา
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรกมล  วงค์อามาตย์
 
1. นายประเสริฐ  บุญสม
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวสิริยากร  เนียมชมภู
 
1. นายประเสริฐ  บุญสม
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ชนะโยธา
 
1. นายประเสริฐ  บุญสม
 
70 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  เหรวัน
 
1. นายประเสริฐ  บุญสม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกัญจน์  ตั้งอารีอรุณ
2. เด็กชายชิโนทัย  ศรีคำภา
 
1. นางรัศมี  เจริญอินทร์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมนภา  สิงห์วิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอลิชา  จับตะเฑ้
 
1. นายรัศมี  พุดสีเสน
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นายธณพรต  หิตผล
2. นายพิเชฐ  โคตรทิพย์
 
1. นายรัศมี  พุดสีเสน
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายจิรศักดิ์  โบราณประสิทธิ์
2. เด็กชายทัฬหพงค์  ขันคำ
 
1. นายปกาสิต  อุ่นทรวง
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พืชสิงห์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  พิเนตร
 
1. นายจักรพงษ์  คัทธจันทร์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นายพูลทวี  หงส์ศรีจันทร์
2. นายวีรภาพ  ผดุงสมัย
 
1. นายรัศมี  พุดสีเสน
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายพงศ์ธร  พันธุ์พาณิชย์
2. นายพชร  พืชสิงห์
 
1. นายปิโยรส  ชมกลาง
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิติศักดิ์  ลือสุทธิ
2. นายวิทยา  แสนตอ
3. นายศรัณยภูมิ  ปินะโพธิ์
 
1. นายสำราญ  ปัญญา
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพล  นาสินพร้อม
2. เด็กชายอดิศร  แสงอีง่อง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลือจันดา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
2. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปริญญา  พลศิลา
2. นายอภินันท์  ไพวงค์
3. นายเกษดา  โหรี
 
1. นายนรินทร์โชติ  บุญยนันท์ศิริ
2. นายสำราญ  ปัญญา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนชัย  เมืองวงศ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  บุตราช
3. นายสุพจน์  วงศ์อามาตย์
 
1. นายภูษิต  ผสมศรี
2. นายไพโรจน์  แก้วคุณ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิรัชพร  บุญมี
2. เด็กหญิงนิศากร  บุญพันธ์
3. เด็กชายพลกันยา  ข่าขันมะลี
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตะระคร
5. เด็กหญิงเมษยา  ซาล่าม
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ลุนสูงยาง
 
1. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
2. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
3. นางกาญจนา  ศรีโคกล่าม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์  งามแสง
2. นายณัฐพงศ์  อุปแก้ว
3. นายธานากร  คุ้มแวง
4. นางสาวปิ่นนภา  ตรีบุญเมือง
5. นางสาวพวงผกา  อุปแก้ว
6. นางสาวสารินี  พืชสิง
 
1. นางกาญจนา  ศรีโคกล่าม
2. นางสุภาวดี  ศรีอาจ
3. นายจรัลพงศ์  เสนบุญมี
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กันหานุ
2. เด็กชายศิริกุล  หงส์สอ
3. เด็กชายสกิดใจ  พันธ์พรหม
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
2. นางสาวพจนา   โพธิสาร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวช่อผกา  สีหานาม
2. นางสาวนฤมล  พรรควิสโส
3. นายภานุวัฒน์  วงค์อามาตย์
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  คุ้มบุดดี
2. นางสาวพจนา  โพธิสาร
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  สนั่นเอื้อ
 
1. นายคนอง  ปาหาวงค์
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  แสงภารา
2. เด็กหญิงพัชรพร  เครื่องพาที
3. เด็กหญิงโนราภา  ดาราจร
 
1. นางบุษบา  หวลคิด
2. นายคนอง  ปาหาวงค์
 
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายพนมฤทธิ์  อุปยะโส
 
1. นายคนอง  ปาหาวงค์
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศราวุฒิ  บุตรราช
 
1. นายคนอง  ปาหาวงค์
 
90 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุริยัญย์  พันธุ์พาณิชย์
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
91 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฤทธิ์ศักดิ์  บางวิเศษ
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร
 
92 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทริ  มาตย์สาลี
 
1. นายหนูคาร  เวียงสมุทร