สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  สีดาคุณ
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  วิชาผง
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัชชา  แสงอรุณ
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายยิ่งศรัณย์  หรสิทธิ์
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวนัฐวรรณ  ม่วงมุลตรี
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พลทมิฬ
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฐาณมาศ  ชนโนราช
 
1. นางสุปราณี  พัฒนจักร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวบัว  เวียงสิมา
 
1. นางสาวจุฑามณี  นิลผาย
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนกร  เวียงธรรม
2. เด็กหญิงปริญา  จตุเทน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แน่นอุดร
 
1. นางนงนุช  อภิมติรัตน์
2. นางกัลยา  พรหมโคตร
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 8 1. นางสาวณัฐริกา  โสดา
2. นางสาวนรีกานต์  นิละพันธ์
3. เด็กชายปกรณ์  จันทคัต
 
1. นางสิริลักษณ์  กลางสุข
2. นางสุปราณี  พัฒนจักร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  หลอมทอง
 
1. นางกัลยา  พรหมโคตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายปกรณ์  กมลภพ
 
1. นางสาวจุฑามณี  นิลผาย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรางวรี  หรดี
2. เด็กหญิงมลฤดี  ยุรชัย
3. เด็กหญิงศศิธร  พลธิแสง
 
1. นายสุรสิทธิ์  จิตรเรณู
2. นางสาวรุ่งฤดี  แสงกุล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกุลนัฐ  วินธะไชย
2. นางสาวจำรัส  เสถียรเขต
3. นางสาวเจนจิรา  จันสระฮาง
 
1. นางสาวจิตรา  จริยมา
2. นายกฤษดา  ทินราด
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อารีเอื้อ
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  กลมเปลือย
3. เด็กหญิงวารุณี  อาจคำพันธ์ุ
 
1. นางสาวสุชาดา  อนุชน
2. นายวรางกูร  วัฒนานุสิทธิ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 1. นางสาวกมลทิพย์  สนั่นเอื้อ
2. นางสาวสุพัตรา  พลศรี
3. นางสาวอรญา  ศรีอุดร
 
1. นางพวงเพชร  นรทีทาน
2. นายรณชัย  ชัยบุพผา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  กลมเปลือย
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เทียมเก่า
 
1. นางบัวเรียน  ศรีพลัง
2. นางสาวทิพวรรณ  มูลศักดิ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 14 1. นายรัชชานนท์  สมสวัสดิ์
2. นางสาวศิริโสภา  สำแดงเดช
 
1. นางนันทิยา  อนันตา
2. นางสาวมณีเนตร  เกตุจังหาร
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายก่อเกียรติ  สืบนาวิน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พงษ์สมร
3. เด็กชายชัยมงคล  คำวังศรี
4. เด็กหญิงรัดเกล้า  ทวีสาร
5. เด็กหญิงลักษิกา  สองเป็ง
6. เด็กหญิงสุธิดา  สุขเฉลิม
7. นายสุภเวช  กรรไลย์
8. เด็กหญิงอมลรดา  แสนวัง
9. เด็กหญิงอรุโณทัย  วิชัยแสง
10. เด็กหญิงเยาวมาลย์  สร้อยเสนา
 
1. นางมัชฌิมา  โรแวน
2. นางสาวกรกมล  พลเยี่ยม
3. นางทิพย์  รุ่งบรรเทา
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีตะวัน
2. เด็กหญิงอภัสสร  หารไกร
 
1. นายชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข
2. นางถนอมสิน  พิมพิลา
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาววรรณนิภา  สารจันทร์
2. นางสาวสุนทราภรณ์  มะหันต์
 
1. นายสุรศักดิ์  ศรีลับซ้าย
2. นายสมคิด  เอื้อมสุวรรณ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงรัศม์กนก  วัฒนวันยู
 
1. นายชุติพนธ์  สูงสันเขต
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวพรชิตา  นามประเสริฐ
 
1. นางสาวนิสาชล  กองปัญญา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศราวุฒิ  แวงวรรณ
 
1. นายนพดล  เทียมเมืองแพน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุจิตรา  อังคะรา
 
1. นายนพดล  เทียมเมืองแพน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  บารัน
 
1. นายนพดล  เทียมเมืองแพน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาพร  สร้อยเสนา
 
1. นายวิวัฒน์  อุปไชย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยารัตน์  ชังอินทร์
 
1. นายวิวัฒน์  อุปไชย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปนิตา  จตุเทน
 
1. นางสาวกรกมล  พลเยี่ยม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาคินทร์  เที่ยงเดช
 
1. นายวสุพล  บุตรขาว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรวิทย์  พลหาษ
 
1. นายนพดล  เทียมเมืองแพน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรุโรทัย  วิชัยแสง
 
1. นายนพดล  เทียมเมืองแพน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ผดุงกิจ
2. เด็กชายธีรภัทร  วงมาตย์
3. เด็กชายปฏิภาณ  พอกพูน
4. เด็กชายวรพรต  พันธไชย
5. นายวรวิทย์  พลหาษ
6. นายวราวุธ  แวดอุดม
7. เด็กชายวีระเทพ  แสงพันตา
8. นายศราวุฒิ  อามาตย์มุลตรี
9. เด็กชายศุภชัย  อันทชัย
10. เด็กชายสิทธิพล  สัตนาโค
 
1. นายนพดล  เทียมเมืองแพน
2. นายวสุพล  บุตรขาว
3. นายวิวัฒน์  อุปไชย
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนา  กรองนรินทร์
2. เด็กชายธีระศักดิ์  อารีราษฎร
3. เด็กหญิงปัทวรรณ  เนินทอง
4. เด็กชายพงศ์ธีรภัทร  โยธายุทธ
5. เด็กหญิงรัฐนนท์  ตรีกุล
6. เด็กหญิงวิรยา  สร้อยเสนา
7. เด็กชายวีระเทพ  แสงพันตา
8. เด็กหญิงศรัญญา  หัดรัดไทย
9. เด็กชายสหโชค  จำปานิล
10. เด็กหญิงเรืองพิลาส  นามแสงผา
 
1. นางทัศนี  อาวรณ์
2. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
3. นายวสุพล  บุตรขาว
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  จิรวัฒน์
2. นายณัฐวุฒิ  นัดทะยาย
3. นางสาวธัญชนก  คนเพียร
4. นายธีรพล  ภูบัวลม
5. นายยสหัสวรรษ  หมอรัตน์
6. นางสาววิภารัตน์  ฤทธิแสง
7. นางสาวศศิธร   ทับชัย
8. นายสุรพรรณ  กันยารัตน์
 
1. นายวสุพล  บุตรขาว
2. นางทัศนี  อาวรณ์
3. นางกรณ์ศศิร์  สกาวรัตน์
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  กระลาม
2. เด็กชายจักรินทร์  นกเนื้อทอง
3. เด็กชายจารีวัฒน์  พันวัน
4. เด็กชายธรรมสรณ์  ประดับสิน
5. เด็กชายธีรภัทร  บัวแดง
6. เด็กชายพันธกานต์  ไชยจิตร
7. เด็กชายพีรพัฒน์  รักความซื่อ
8. เด็กชายภากร  แจ้งโห
 
1. นายชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข
2. นายชัยโย  มังคะวัฒน์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นายศิรชัช  ปุ๋ยกระโทก
2. นายเกียรติยศ  กระจ่างจันทร์
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  บุตรโคษา
2. นางสาวรัตนกร  จันภูธร
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายพลกฤต  บุญสมบัติ
2. เด็กชายพุฒิเมธ  เพ็ชรทะเล
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  บุตรโคษา
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายธนาภัทร  ดวงตา
2. นายศิริวัฒน์  บุปผาโชติ
 
1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์
2. นายนัฐวุฒิ  เวชกามา
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวชลดา  ศรีบุญเพชร
2. นายชิงชัย  โพธิชิต
 
1. นายธนวัฒน์  สามารถ
2. นางสาวรัตนกร  จันภูธร
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตติยา  ม่วงศรี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ชมภูวิเศษ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  กุลมอญ
 
1. นายสุริยน  สารฤทธิ์
2. นายปพิชญา  พัฒนจักร
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98.63 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  ปานสารี
2. นางสาวกัลญาณี  ทอนจรุง
3. นางสาวปวีณา  ชาดี
 
1. นายปพิชญา  พัฒนจักร
2. นางอรวรรณ  รุ่งวิสัย
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติพงษ์  ตัวงาม
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ยุรไพร
2. เด็กหญิงนิศาชล  แสนสง่า
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณ
 
1. นางสาวทิวาพร  คำลือ
2. นางทิพย์  รุ่งบรรเทา
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจงมี  ภูตาบนาค
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอัครเดช  โคตนายูง
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โพธิ์อัมพล
2. เด็กชายศุภชัย  อันทะชัย
 
1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์
2. นางสาวทิวาพร  คำลือ