สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายยิ่งศรัณย์  หรสิทธิ์
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวบัว  เวียงสิมา
 
1. นางสาวจุฑามณี  นิลผาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรางวรี  หรดี
2. เด็กหญิงมลฤดี  ยุรชัย
3. เด็กหญิงศศิธร  พลธิแสง
 
1. นายสุรสิทธิ์  จิตรเรณู
2. นางสาวรุ่งฤดี  แสงกุล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีตะวัน
2. เด็กหญิงอภัสสร  หารไกร
 
1. นายชัยชนะ  ยิ่งรัตนสุข
2. นางถนอมสิน  พิมพิลา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาววรรณนิภา  สารจันทร์
2. นางสาวสุนทราภรณ์  มะหันต์
 
1. นายสุรศักดิ์  ศรีลับซ้าย
2. นายสมคิด  เอื้อมสุวรรณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายพลกฤต  บุญสมบัติ
2. เด็กชายพุฒิเมธ  เพ็ชรทะเล
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  บุตรโคษา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวชลดา  ศรีบุญเพชร
2. นายชิงชัย  โพธิชิต
 
1. นายธนวัฒน์  สามารถ
2. นางสาวรัตนกร  จันภูธร