สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขัติยะวงษา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาวนัฐวรรณ  ม่วงมุลตรี
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  หลอมทอง
 
1. นางกัลยา  พรหมโคตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกุลนัฐ  วินธะไชย
2. นางสาวจำรัส  เสถียรเขต
3. นางสาวเจนจิรา  จันสระฮาง
 
1. นางสาวจิตรา  จริยมา
2. นายกฤษดา  ทินราด
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายธนาภัทร  ดวงตา
2. นายศิริวัฒน์  บุปผาโชติ
 
1. นางสาวชมพูนุท  จันทร์เทพย์
2. นายนัฐวุฒิ  เวชกามา