สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.15 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สระเกษ
2. เด็กหญิงอภิชญา  บำรุงสัตย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ตรีวงษ์
 
1. นางเดือนฉาย  พรสวัสดิ์
2. นายปฏิภาณ  กันหาชัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศตพร  พูนสวัสดิ์พงศ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  กิจจาวิเศษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  นุสนทรา
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ท้าวบุตร
 
1. นางสุภิญญา  มีกระแส
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริบาล
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  วงสมศรี
 
1. นางสุภิญญา  มีกระแส
2. นางสุรางค์  ซ้ายสนาม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 1. เด็กชายศุภฤกษ์  เกษมธนเดช
 
1. Mr.ZHENG  CONG
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวปวีณา  ตรีทศ
2. นางสาวมนัสนันท์  มากไถล
 
1. นายยศ  เทียนทองดี
2. นายณัฐวัฒน์  อาจหาญ