สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  อินทมนต์
 
1. นายสมศักดิ์  ปานเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจำลองลักษณ์  ภูมิประเสริฐ
 
1. นางนงรักษ์  มหาวัจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรินธาร  จำปาจันทร์
 
1. นางสนิดาภรณ์  พันธ์หนองหว้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดารารัตน์  สีนวนจันทร์
 
1. นางนำพา  เกษตรสินธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชยา  ตรีทศ
 
1. นางศุภชาดา  ฌานทิพยดำรง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญสินี  พวงทอง
 
1. นางนฤมล  เมืองหงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แขวงภูเขียว
 
1. นางวิริยาภรณ์  พวงศรีเคน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งบุษบัน  ไชยชาติ
 
1. นางนฤมล  เมืองหงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพราวนภา  ปาโท
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์ชาดากุล
3. นางสาวเบญจวรรณ  โกกิลารัตน์
 
1. นายชาตรี  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นายสมศักดิ์  ปานเพ็ชร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูมิเขต
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ทุมแสน
 
1. นายชาตรี  สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางพูลทรัพย์  ชาปะวัง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งนภา  หวานอารมณ์
2. นางสาวสุดารัตน์  นามไพร
 
1. นายนิพนธ์  พลเยี่ยม
2. นางพิมพา  จันทร์อยู่
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทิยา  กงละวัล
 
1. นางพวงพิศ  นาไชยโย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีราลักษณ์  หวานใจ
2. เด็กหญิงพรหมพรทอง  จงกลรัตน์
3. เด็กหญิงสิริกร  แสงใส
 
1. นางรุ่งทิพย์  ทองอินทร์
2. นางอนงค์  บัวพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ทวีสุข
2. นางสาวชิดาวรรณ  มีรัตนไพร
3. นางสาวมาลินี  ภูสมศรี
 
1. นางอำพัน  ศรีวิชัย
2. นางจินตนา  ศรีสุขกาญจน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 1. นางสาวกวินนา  ศรีรับขวา
2. นางสาวจุฑามณีมณฑน์  นิตย์คำหาญ
3. นางสาวปิยะธิดา  อุตะทอง
 
1. นางอำพัน  ศรีวิชัย
2. นายปรัชญา  รุ่งศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  ไชยรักษ์
2. นายนครินทร์  เหล่าน้ำใส
 
1. นายอาคม  สุทธิประภา
2. นางวัทธนา  เทียนทองดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญ์นรี  พัฒนโชติวรนนท์
2. นางสาวปาจรีย์  โทนหงส์สา
 
1. นายสุเมธ  จันทรสมบัติ
2. นายปรัชญา  รุ่งศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติกาญจน์  บำรุงสัตย์
 
1. นางสุดารัตน์  หมายประโคน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร   มีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงทักษะพร  ยิ่งกำแหง
3. เด็กหญิงนันทนัช  ศรีวนค้ำ
 
1. นางอรนุช  สุวรรณโท
2. นางณิชาพัฒน์  วิมลสถิตพงษ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรวดี  คำภักดี
2. นางสาวภัทราวรรณ  คำภักดี
3. นางสาวเกวลิน  บำรุงสัตย์
 
1. นางธนพร  สนามพล
2. นายสมศักดิ์  บรรณาลัย
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แถวพินิจ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  กมลสัตย์
3. เด็กหญิงอรปรียา  กันหาเล่ห์
 
1. นางสิริการณ์  รุ่งศรี
2. นางสาวลลิตา  ราชวงษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปทิตตา  โพธิ์ทอง
2. นางสาววรัทยา  มานะดี
3. นางสาวอนัญญา  พลเวียงธรรม
 
1. นางอภาริณี  ฉิมสวัสดิ์
2. นายณรงค์รัตน์  เมธาคุณวุฒิ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชรพร  จันศิริ
2. นางสาวภัทรภรณ์  อารีเอื้อ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทีตอ
 
1. นางปภากร  มณีแสง
2. นายอดุลย์เดช  ศรีพิลา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายธีรนันท์  เจริญนนท์
2. นางสาวพรพรรณ  กุหลาบโชติ
3. นางสาวมัชฌิมา  นพวิง
 
1. นางสการินทร์  เศรษฐากา
2. นางปัทมาวดี  พันธะไชย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัฐ  โพธิ์สูง
2. เด็กหญิงศศิญากร  ยะโส
 
1. นางศรีสุภาพ  ประพันธมิตร
2. นางกิตติมา  ธรรมราษฎร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัชชา  ขานทะราชา
2. นางสาวธัญลักษณ์  ภูมิพันธ์
 
1. นางสาวสมใจ  ธรรมขันธ์
2. นางจิศดา  ยิ่งทรัพย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาสุมินทร์  สุทธิ
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทร์ฉาย
3. นางสาวบัณฑิตา  นัดที
4. นางสาวศุกลภัทร  พรมโสภา
5. นางสาวอภิญญา  นันทิพย์
 
1. นางสาวโศรญา  สารบรรณ
2. นางบุญชนก  ศรีสารคาม
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทกานต์  อนุไพร
2. นางสาวฐิตารีย์  ขุราษี
3. นางสาวพัชญธิดา  ตรีวงษ์วัฒนา
4. นางสาวสุพัชชา  วงค์คำจันทร์
5. นางสาวสุพัตรา  สุขแสน
 
1. นางจงจิต  ถนัดค้า
2. นางสุพัตรา  กิตติโฆษณ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษิณาธรณ์  ขุลัง
2. เด็กหญิงนุรนาตาชา  นิลแสง
3. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์อาษา
4. เด็กหญิงวรรณิศา  จิตพรมมา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศุภฤกษ์
 
1. นางสุมาลี  กำเนิดแวงควง
2. นางสุปราณี  หอมไกล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชลิดา  โมครัตน์
2. นางสาวร่มพิว  มั่นคง
3. นางสาววิลาวัณย์  ละม้ายศรี
4. นางสาวสุพัชชา  วงค์จันทร์
5. นางสาวสุภาวดี  คำมะฤทธิ์
 
1. นางอาทิตยา  วงสมศรี
2. นางสวาท  พิมพิลา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวจรรยวรรธน์  เสสูงเนิน
2. นางสาวจุฑามาศ  พรรณลา
3. นายธนวัฒน์  ภูมิภาค
4. นางสาวธนาภา  มาบุญธรรม
5. นายศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณพันธ์
 
1. นายสุวิช  ไวยราบุตร
2. นางแสงทิพย์  อรรคเศรษฐัง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลกาญจน์  ถวิลผล
2. นางสาวกมลชนก  ศรีสมบัติ
3. นางสาวกอบทอง  รัตนมณีรัศมี
4. นางสาวขวัญนภา  ดงสงคราม
5. นายจตุพล  ภักดีรัตน์
6. นายชณากาล  แพ่งสภา
7. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีษะเนตร
8. นางสาวพรรณิภา  ศิริภักดิ์
9. นายพสธร  เชิดสันเทียะ
10. นางสาวพัชราภรณ์  ยิ้มถนอม
11. นางสาวฟ้ารุ่ง  สิงห์นันท์
12. นายวุฒธิพงษ์  ภู่พานิชย์
13. นายสหัสวรรษ  โชติขันธ์
14. นางสาวสุขศิริ  ไชยศิรินทร์
15. นางสาวสุภัสสรา  ไพศาล
16. นางสาวอารดา  ค้าชัยภูมิ
17. นางสาวเจษฎาภรณ์  ฉลาดเอื้อ
18. นางสาวเบจมาภรณ์  มาลยานนท์
19. นางสาวเสาวลักษณ์  หนองเหล็ก
20. นายเอกชนิทร์  เดชจร
 
1. นางสุพัตรา  กิตติโฆษณ์
2. นางวรรณา  ประชานันท์
3. นางฐิติรัตน์  พูลลาภ
4. นางจงจิต  ถนัดค้า
5. นางสุวจี  รัศมี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.59 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัถภร  พูลเพิ่ม
 
1. นางณัฏฐิณี  พื้นชมภู
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีถาวร
 
1. นางสุวจี  รัศมี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐพร  มียา
2. เด็กชายนรารักษ์  พลซื่อ
 
1. นางประกาย  แก้วกาหลง
2. นางพิศสวาท  ศรีสะอาด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชรินทร์  บุพโชค
2. นางสาวณิศาชล  ข่อยแก้ว
 
1. นางเพชรรัตน์  เสริฐสนิท
2. นางสาววัลภา  พลเวียงธรรม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญรินทร์
2. เด็กหญิงจันทนารัชน์  รุ่งศรี
3. เด็กหญิงบุญญรัตน์  กัญญพันธ์
4. เด็กหญิงปิยนุช  นาเมือง
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  แสนคำ
6. เด็กหญิงมุนินทร์  จำลองเพ็ง
7. เด็กหญิงวริศรา  พันหล้อ
8. เด็กหญิงศิริมาดา  พรมมา
9. เด็กหญิงอนันยตา  วังม่วย
10. เด็กหญิงแพรวา  ชมภูบุตร
 
1. นางเพียรลัดดา  นิลผาย
2. นางรัชฎาพร  สู่สุข
3. นางศิริพร  สิงห์เสนา
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิริปรียา  มาตมูล
2. เด็กหญิงเจษนภา  ไชยธรรมมา
 
1. นางธันยพร  จุ่นหัวโทน
2. นางสาวภัทรา  บุญวิเศษ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  รู้เกณฑ์
2. นางสาวสุมินตรา  ศรีทอง
 
1. นายสุพจน์  จัตุโพธิ์
2. นายกชิรวิทย์  ลครพล
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรดา  ไกยสวน
 
1. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาพร  ชมภูบุตร
 
1. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิสสุตา  อารีเอื้อ
 
1. นางอินทิรา  พัฒนเศรษฐดิลก
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง 6 1. นางสาวปิยะดา  เอกมาตย์
 
1. นางอินทิรา  พัฒนเศรษฐดิลก
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. นางสาวภัทรนิษฐ์  สินธุไพร
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิรักษ์์  พระสว่าง
 
1. นางจิตสุดา  อาวรณ์
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  อนันตา
 
1. นางจิรพร  หงส์วิลัย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลสาร
 
1. นางจิรพร  หงส์วิลัย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนัชพร  มรกตกาล
 
1. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวพิชยาวัณย์  อุตรมาตย์
 
1. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงผาน้ำพิทย์  แสนโสดา
2. เด็กหญิงศุภรดา  พัฒนาศูร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วาสมนม
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
2. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  นามอาษา
2. นายภานุพงค์  สาริโน
3. นางสาววชิรญา  ท้าวพรหม
 
1. นายขวัญชัย  สุวรรณ
2. นายสุภชัย  เหลืองณัฐรัตน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  บุญย้อย
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวช่อผกา  กรมขันธ์
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภา  ผาสุข
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รัักการ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชพรรณ  พวงเพ็ชร
2. เด็กหญิงกนกพร  วิชัยรัตน์
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุ่นเจริญ
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ขจรภพ
5. นางสาวคณิตรา   ทองอินทร์
6. เด็กหญิงจงกลพรรณ  สวัสดิ์เอื้อ
7. นายชนินทร์  โฉมยงค์
8. นางสาวณัฐธิดา  ไชยวงศ์คต
9. นายธนเกียรติ  โกตระกูล
10. เด็กหญิงธรรมมิกา  สุรีอาจ
11. นางสาวธารีรัตน์  ร่วมธรรม
12. เด็กหญิงนวรัตน์  สีใสคำ
13. เด็กหญิงนิรุชา  นวลกูล
14. นางสาวบุญสิตา  นิมิตพงษ์
15. นางสาวบุญสิตา  นิมิตพงษ์
16. นางสาวปราถนา  มีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงปริชมล  ภักดีล้น
18. เด็กหญิงปัทมาวดี  นิลผาย
19. นางสาวปิยรัตน์  สุนทรารักษ์
20. นางสาวปิยวดี  กองมงคล
21. เด็กหญิงพัชรจิมาพร  เพ็งนาม
22. นายภูเบศวร์  โคหนองบัว
23. นางสาวมัณฑนา  รัตนเวฬุ
24. นางสาวมุทิตรา  วิชิตโพธิ์กลาง
25. นางสาววรรณวิสา  อุทโท
26. เด็กหญิงวรรณษา  เสือสุข
27. เด็กหญิงวรัญชลี  ยินดี
28. นางสาวสุจิตรา  อาจพงษา
29. นางสาวสุจิตรา  อาจพงษา
30. นายสุทธิพร  แดงอินทวัฒน์
31. เด็กหญิงสุรภา  ทินรัตน์
32. นางสาวสุรินธร  มันตาพันธ์ุ
33. นางสาวหยกไพลิน  โอวาทกานนท์
34. นางสาวอรพิน  พิมเภา
35. นางสาวอังสุมาลิน  รักษาภักดี
36. เด็กหญิงอัจฉรา  นันทดิลก
37. นางสาวอัญชลี  สวนมอญ
38. นายเอกชนินทร์  เดขจร
39. เด็กหญิงแพรวนภา  ที่สำราญ
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
2. นายไกรวิทย์  ปะกิริโย
3. นายศราวุธ  อำนาเรือง
4. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
5. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
6. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
7. นางอินทิรา  พัฒนเศรษฐดิลก
8. นางิพิมลพรรณ  อนันเอื้อ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง 4 1. นายเอกชนินทร์  เดชจร
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวหทัยชนก  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิดา  เพียงตา
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวเณศรา  หลาวสนม
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรดา  โต่นาวุธ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริสา  บาศรี
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  แสนงาม
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีคำผาย
3. นางสาวดิศราพร  สพลาภ
4. เด็กหญิงทักษวดี  พานสง่า
5. นางสาวนันทวรรณ  กรดแก้ว
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีบุญเรือง
7. เด็กหญิงเบจจาญาณี  จันทรโฮม
8. เด็กหญิงใจคำฟ้า  นามบุญมา
 
1. นายไกรวิทย์  ปะกิริโย
2. นายอดิเทพ  บุรีมาตย์
3. นายศราวุธ  อำนาเรือง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยากร  โภคาเทพ
2. นางสาวกัญญาพัชร  ชลไพร
3. นางสาวกาญจนา  ศิริเวช
4. นางสาวจิราภรณ์  พรมมา
5. นางสาวชญานิศ  ศรีวงค์
6. นางสาวชลธิดา  เพียงตา
7. นางสาวชลิตา  ศิริอรรถ
8. นางสาวญาราภรณ์  เกติจักร์
9. นางสาวณินชีรา  ทุมแสน
10. นางสาวณิลลดา  เหราวรรณ์
11. นางสาวดวงฤดี  กรวดนอก
12. นางสาวธันยพร  นัลศรี
13. นางสาวนภัสสร  แซ่ลิ้ม
14. นางสาวนันทพร  ชาญสมร
15. นางสาวนาตารี  อรุณพาส
16. นางสาวนิติพร  ไชยพฤกษ์
17. นางสาวบุญธิชา  สีลำดวน
18. นางสาวปาริชาติ  แน่นอุดร
19. นางสาวปิยพัชร  รวยสันเทียะ
20. นางสาวปิยวรรณ  ใจเมือง
21. นางสาวพจมาน  หรพริ้ง
22. นางสาวภัคจิรา  สัตนาโค
23. นางสาวภัทริตา  มูลมาก
24. นางสาวมัทนา  ชาทองยศ
25. นางสาวยอดนภา  แสงตาบัน
26. นางสาวรพีพรรณ  จุทะนันท์
27. นางสาวรมิดา  ผลาผล
28. นางสาวรินลณีย์  โชกะตะ
29. นางสาววัทนวิภา  สายเนตร
30. นางสาววิไลวรรณ  ปรีคง
31. นางสาวศักดินี  นินชา
32. นางสาวศิริลักษณ์  จตุเทน
33. นางสาวศุภาภรณ์  สวัสดิ์แวงควง
34. นางสาวสมฤทัย  แต้ลำพัว
35. นางสาวสุดารัตน์  ชูเกียรติ
36. นางสาวหทัยวรรณ  สิทธิโคตร
37. นางสาวอรจิรา  ศรีลาพัฒน์
38. นางสาวอาภากร  นรสิงห์
39. นางสาวเกศกาญจน์  ศรีนุเสน
40. นางสาวเกศราภรณ์  แก้วร่องคำ
 
1. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
2. นายไกรวิทย์  ปะกิริโย
3. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
4. นายศราวุธ  อำนาเรือง
5. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
6. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
7. นางอินทิรา  พัฒนเศรษฐดิลก
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัสวรรณ  พิมพิมล
2. เด็กหญิงนริศรา  ทองเกษม
3. เด็กหญิงนุชจรี  กรมภักดี
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สุวรรณศรี
5. เด็กหญิงสุมินตรา  โคกัต
6. เด็กหญิงสโรธิน  จิตราช
7. เด็กหญิงอภัสรา  พันอะนุ
8. เด็กหญิงอาริสา  เจริญมาตร
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
2. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
3. นางพิมลพรรณ  อนันเอื้อ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวถิรดา  อาษาธง
2. นางสาววชิราภรณ์  ชาญสมร
3. นางสาววณิชยา  จันทวงศ์
4. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์กำจร
5. นางสาวสุปราณี  วิจิตธำรงศักดิ์
6. นางสาวไพรินทร์  จันนาโพธิ์
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
2. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
3. นางพิมลพรรณ  อนันเอื้อ
4. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิตาพร  โคตรภักดี
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญทวี
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศรุตรา  เขวาลำธาร
 
1. นางสาววชิราพร   ภูริพันธุ์ภิญโญ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเทพธิดา  วินทะไชย
 
1. นางสาวเจษฎาภรณ์  ต้องเดช
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาวรรณ  บุญเพ็ง
 
1. MissXIAO  YUANYUAN
 
70 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑามาศ  วิชพล
2. นางสาวมนรดา  ชวลิตนิธิกุล
3. นางสาววนิสรา  แก้วศิริ
4. นางสาวเบญจกัลยาณี  สีเสนพิลา
5. นายเศรษฐกิจ  ธรรมสมบัติ
 
1. MissLIANG  ZHEN
 
71 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัลลิกา  พิทูรย์
2. นางสาวสุพิชชา  สระแก้ว
 
1. MissZHANG  LIN LIN
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ดาราศร
2. เด็กหญิงชวนี  สุทธิโสกเชือก
3. เด็กหญิงนันธินี  สมทรัพย์
 
1. นางกมลภัทร  ประเทพา
2. นางสาวกมลพร  สาศิริ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฐพร  ศรีขัดเค้า
2. นางสาวประณิดา  ถากุล
3. นางสาวพรลภัส  เสนาภักดิ์
 
1. นางสลักจิต  วิไลลักษณ์
2. นางจิระภา  ชาไกรยะ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพัชร  เปี่ยมเพ็ชร์
2. เด็กหญิงดรุณภรณ์  จอมคำสิงห์
3. นางสาวศิริธิดา  แก้วมัจฉา
 
1. นายพรชัย  ธรรมโร
2. นายธีรพงษ์  จตุรพาณิชย์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชาลิตา  ภูมิภาค
2. นางสาวณัฐนันท์  พลหาญ
3. นางสาวปิยธิดา  บุญศิลป์
 
1. นางพิมพลักษณ์  ไสยสุภีย์
2. นางขนิษฐา  สิทธิศักดิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายผองผไท  จันทโยทา
2. เด็กชายสรวุฒิ  รัศมี
 
1. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
2. นายศีลวัต  โคตรพรม
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวมัชฌิมา  ยอดทองดี
2. นางสาวสิตานัน  ภูบุญคง
 
1. นายไชยรัตน์  เอี่ยมแบน
2. นายศีลวัต  โคตรพรม
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา   จันทร์วิภาค
2. เด็กหญิงวรนิชชา  มโนรัตน์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  มาติยา
2. นายชินวุฒิ  คำดี
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  คำนัน
2. เด็กหญิงทิวาพร  รุจิเวชวงษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  มาติยา
2. นางสาวปัทมวรรณ  แต้มพรมรินทร์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 9 1. นางสาวชลลดา  วงศ์ศิลป์
2. นางสาวนิศารัตน์  โคเวียง
 
1. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
2. นางศิริลักษณ์  คามวัลย์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  ไอยรัตน์
2. นายสุเมธ  อุดมพันธ์
 
1. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
2. นายไชยรัตน์  เอี่ยมแบน
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  แก้วนาง
2. นางสาวศริญญา  ภามนตรี
 
1. นายไชยรัตน์  เอี่ยมแบน
2. นายเอกรินทร์  ศรีผ่อง
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิย์รดา  แก้วไพฑูรย์
2. นางสาวพีรยา  คล่องขยัน
3. นางสาวสุริตา  คุณวิบูลย์
 
1. นายวิชยะ  บุญยะโพธิ์
2. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตาภา  อังคประเสริฐกุล
2. นางสาวพัทธมน  ทนุผล
 
1. นายนรินทร์  สุ่มมาตร์
2. นายถาวร  ช่อจันทร์
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐากูร  นุเคราะห์กิจ
2. นางสาวณัฐราภรณ์  เนินลาด
3. นางสาวทิพวรรณ  เอื้อประชา
 
1. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
2. นายวิชยะ  บุญยะโพธิ์
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณฐา  เจริญยิ่งปัญญา
2. นางสาวปาริฉัตร  ทองคำ
3. นางสาวอภิญญา  ผดุงกิจ
 
1. นายสิทธิชัย  ทิพย์สิงห์
2. นายวิชยะ  บุญยะโพธิ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  ยิ่งรักศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รัตนจันทร์
3. เด็กหญิงศุภนุช  แก่นนาคำ
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางสาวกรรวี  ณ.เมืองสอง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อวนศรี
2. นางสาวธิลมล  สมมาตย์
3. นางสาวศิริวรรณ  มีจันทร์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางสาวกรรวี  ณ.เมืองสอง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรสุมา  เหมมะลา
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  บุญล้อม
3. เด็กหญิงสิรภัทร  เหลืองสุวาลัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางฉวีวรรณ  อุปไมยาราม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  แก้วมล
2. นางสาวพัชรา  เอกวงศ์ษา
3. นางสาวภัทราพร  ทะบัว
 
1. นางเสาวลักษณ์  กลางคาร
2. นางศรีสะอาด  มังคะวัฒน์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  อรุณไพร
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีเวียง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุ่มมาตย์
 
1. นางกรรณิการ์  สุมารินทร์
2. นางรัตนพร  ยอดยิ่ง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  สุระพินิจ
2. นางสาวศิริญาพร  อุดมศรี
3. นางสาวสุพรรษา  สิตวงศ์
 
1. นางสาววรวาส  หาญอาษา
2. นางสุกัญญา  บุณยทัต
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรชยา  กงละวัล
2. นางสาวปภัสสร  เนื่องภักดิ์
3. นางสาวอัญมณี  กอผจญ
 
1. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
2. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมาพร  สีจันลา
2. นางสาวรัตยาภรณ์  สมบูรณ์พันธ์
3. นางสาวอัญมณี  เหลืองวิเศษ
 
1. นางสุกัญญา  บุณยทัต
2. นางสาววรวาส  หาญอาษา
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เวียงวงศ์
 
1. นางสิริรัตน์  สำราญจิตร
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุนทรโชติ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งฤทธิ์
3. นางสาวชลธิชา  ช้อนซุย
4. เด็กหญิงณัชฎาภรณ์  ภาชนะวรรณ
5. นางสาวทิพย์สุคนธ์  นวนกลอง
6. เด็กหญิงนนท์ทิชา  เกิดอิ่ม
7. เด็กหญิงปชิศรา  เทพชมภู
8. เด็กหญิงปนัดดา  พานิคม
9. เด็กหญิงปิยดา  หัดรัตน์ชัย
10. นางสาวพรพรรณ  ดาวเล็ก
11. นางสาวพัชรินทร์  ปัจฉิมก้านตง
12. นางสาวพิชญ์นรี  เขตกลาง
13. เด็กหญิงมนัญชรัตน์  เพชรวิสัย
14. นางสาวยุวดี  ป้องเขต
15. นางสาววณิชยา  จันทวงษ์
16. เด็กหญิงวราภรณ์  ขจรภพ
17. นางสาวศรัณย์พร  สวัสดิ์สละ
18. นางสาวศศินา  เห็มบาสัตย์
19. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์กำจร
20. นายสิรวิชญ์  ภาระพงษ์
21. นางสาวสุพัตรา  กิตติลาภ
22. เด็กหญิงสุภาวดี  วันทาค้อ
23. นายอรัญชัย  ผ่านสำแดง
24. เด็กหญิงอรัญญา  พรมวงค์
25. นางสาวเนตรชนก  วรรณสุทธิ์
26. นางสาวเนตรชนก  นนพิภักดิ์
27. นางสาวเปรมฤทัย  ศิริกังวาล
28. เด็กหญิงแสนนาเพชร  แสนนาใต้
29. นางสาวไพรินทร์  ขันนาโพธิ์
 
1. นางสาวมัทนา  วิไลลักษณ์
2. นางอัญชัญ  ศรีกรินทร์
3. นางสาวชฎากาญจน์  รักการ
4. นางวชิราภรณ์  เฉลิมแสน
5. นางพิมลพรรณ  อนันเอื้อ