สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 9 1. นางสาวดรุณี  เหล่านักสาร
2. นางสาวนภัสสร  วงษ์ปิ่น
 
1. นายบุดดี  สุริโย
2. นางชนกนันท์  แสงกุดเรือ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สมศรี
 
1. นายยุทธชัย  ราชดา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอโนชา  ทองเกิดหลวง
 
1. นางสาวสุรินทร์  มูลมณี