สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไปพบ
 
1. นางสวาสดิ์  โฮมจุมจัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวอ่อนจันทร์  จันอนุ
 
1. นางสวาสดิ์  โฮมจุมจัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัฒนพล  ไกรสุข
 
1. นางมลทิรา  สังสีโห
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวปิยะฉัตร  ศรีพะนา
 
1. นางมลทิรา  สังสีโห
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. นางสาวอารียา  โพธิสูง
 
1. นางสวาสดิ์  โฮมจุมจัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวศิริมาศ  ภักดีสมุด
 
1. นางสาวธัญธิตา  พันโภคา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.48 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  นิลวารี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  น้อยวิบล
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  สวัสดิ์ผล
 
1. นางมลทิรา  สังสีโห
2. นางสวาสดิ์  โฮมจุมจัง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 36.66 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธันยพร  บัวสิงห์
2. นางสาววิภาดา  มุ่งรายกลาง
3. นางสาวสุวนันท์  ทองยุ้น
 
1. นางสาวธัญธิตา  พันโภคา
2. นางสวาสดิ์  โฮมจุมจัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบุญโรจน์
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ฉวีนวน
 
1. นางสาวทินพร  มุลิตา
2. นางแท่งทอง  โฉมสิริกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 10 1. นางสาวภัทราภรณ์  กดสาพรมมา
 
1. นางรำพรรณ  จันทร์ศิริ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวดอกไม้  นุสนศาลา
 
1. นางรำพรรณ  จันทร์ศิริ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. นางสาวรัชนีวรรณ  วิชระโภชน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มัตริ
3. นางสาวสุดารัตน์  สวัสดิ์ผล
 
1. นางศรีประภา  ศักดิ์ศรีท้าว
2. นางสาวแอนอุริน  สุขวันดี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 7 1. นางสาวชรันญา  นุสนทรา
2. นางสาวปนัดดา  ปานทอง
3. นางสาวปาริชาติ  วิชัยรัตน์
 
1. นางสายฝน  บุญประชม
2. นางเบญจวรรณ  อังคะคำมูล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. นางสาวจิราภรณ์  ปักสังขาเนย์
2. นายบรรณวัชร  สวัสดิ์ผล
 
1. นางภัสวรินทร์  พินยะพงศ์
2. นางสาวอธิติยา  สังคำพันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวจันทรารัตน์  สาขามุละ
2. นางสาวทิพย์วิภา  ผาบจันดา
 
1. นางรัตนา  จุ้ยวงษ์
2. นางสาวแอนอุริน  สุขวันดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายธรรณ์ณธร  รามหาร
 
1. นางรัตนา  จุ้ยวงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นายสหรัฐ  สวัสดิ์ผล
 
1. นางรัตนา  จุ้ยวงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. นางสาวธีราพร  จำรองเพ็ง
2. เด็กหญิงพีรศรณ์  นครไพร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขณะล้ำ
 
1. นายสมปอง  อินละคร
2. นายชิณวัฒน์  ภูดรโพธิ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายกฤษณะ  กิจนุกร
2. นางสาวธิดารัตน์  ทิพนัด
3. นางสาวปาริสา  ปักกะสัง
 
1. นายสมปอง  อินละคร
2. นายชิณวัฒน์  ภูดรโพธิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันติชา  พลโสดา
2. เด็กชายทินภัทร  ปัทมฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุภนิดา  ปักกะสัง
 
1. นางกรนันท์  วรรณทวี
2. นางสายทอง  ถิตย์กิจ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายธนภัทร  ปัดมะริด
2. เด็กหญิงศศินา  พางาม
 
1. นางสาวศิริภาพ  ใหม่คามิ
2. นางสมกุลยา  สาขามุละ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.71 ทอง 4 1. นางสาวน้ำฝน  สิงห์กันหา
2. นายสหรัฐ  พวงพิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประพัตรา  ศรีขี
2. นางสาวศิริภาพ  ใหม่คามิ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สดมพฤกษ์
2. เด็กหญิงรัตนาพร  อาจนิยม
 
1. นายมุนินทร์  สิงห์เสนา
2. นายทองยวน  วิเศษวิสัย
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นางสาวจุฑามาศ  สืบกินร
2. นางสาวธันยนันท์  ไสยศาสตร์
 
1. นายทองยวน  วิเศษวิสัย
2. นายมุนินทร์  สิงห์เสนา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิราวุฒิ  อนุวาร
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนธรณ์  เสภัยยันต์
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงมาลินี  สิงห์สนั่น
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาสนา  เกตุมาตย์
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงวันวิสา  สืบชาติ
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอริศรา  ไชยพิศ
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เทพชา
2. เด็กหญิงมิ่งกมล  ชายศรี
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
2. นายวิโรจน์  อังคะคำมูล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ภาคมฤกษ์
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายจักรพงษ์  จันทรวงศ์
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วารีรัตน์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพ็งผลา
3. เด็กหญิงศวิตา  เพ็งผลา
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
2. นายวิโรจน์  อังคะคำมูล
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  สงคราม
2. นายพงศกร  โบราณมูล
3. นายวันชัย  คำวันดี
 
1. นายพงศาสตร์  ฉวีนวน
2. นางตรีชฎา  แดนขนบ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาคริต  ชนไพโรจน์
2. เด็กชายถิระมะนัส  ศรีแก้ว
3. เด็กชายภูเบศร์  ทองคำ
4. เด็กหญิงศดานันต์  ไชยมงคล
5. เด็กชายอานนท์  นิลสุวรรณ
6. เด็กชายเมธาวัฒน์  สาวิกัน
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
2. นายโต้ง  พบวันดี
3. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายณัฐพล  ขจรภพ
2. นายธนพงค์  น้อยวิบล
3. นายธนาวุฒิ  ยุทธไกร
4. นายสหัสวรรษ  มูลคำบิน
5. นายอดิศร  ศรีภูมิพฤกษ์
6. นายเทพสถิตย์  จอมคำสิงห์
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
2. นายโต้ง  พบวันดี
3. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นายโกวิทย์  ทำสุนา
 
1. นายโต้ง  พบวันดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรชิตา  สวนหนองแวง
 
1. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง 5 1. นางสาวอมรรัตน์  ชมโยธา
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอำพล  วงค์ภูดร
 
1. นายโต้ง  พบวันดี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภา  พลเสนาะ
 
1. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวยุพาภรณ์  ทิพนัส
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีระพล  กำแหงพล
 
1. นายโต้ง  พบวันดี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  มัชเรศ
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมัทนา  คงเกิด
 
1. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุโข
 
1. นายโต้ง  พบวันดี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอังสุมา  สุนันทิพย์
 
1. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยยุทธ  โพสีลาบ
2. นางสาวระพีพรรณ  โทนะหงษา
3. นายสุทธิพงษ์  สีลาโส
4. นางสาวหทัยกานต์  ก้อนมาตย์
5. นางสาวไพริน  ทิพนัด
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
2. นางสาวลำพันธ์  สุนันทิพย์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทชัย  ปัญญาบุตร
2. เด็กหญิงปทิตตา  หงษานาวา
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อัคเสริญ
 
1. นางแท่งทอง  โฉมสิริกุล
2. นางสาววีร์รา  รัตนพรหมรินร์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง 6 1. นางสาวชมพูนุช  บุญเลิศ
2. นางสาวนฤทธิ์ตรา  ศิลาเกษ
3. นางสาววันใหม่  เวียงสมุทร
 
1. นางแท่งทอง  โฉมสิริกุล
2. นางศุภวรรณ  แก้วขอนแก่น
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชริดา  เทพชา
2. นางสาววิชุตา  ศิลาเกษ
3. นางสาวเนติรัตน์  อนันทอง
 
1. นางสาวอินท์ชลิตา  ถินคำเชิด
2. นางสาวสุกัญญา  ผุยปุโรย
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติเมธ  ธนูศิลป์
2. เด็กชายปุรชัย  โพนชัด
 
1. นายจักรพงศ์  ดวงสีเสน
2. นางชนิสรา  สดมพฤกษ์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายคิมหันต์  นุสนทรา
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  วิเชียรศรี
 
1. นางเยาวลักษณ์  พนมพงษ์
2. นางสาวอินท์ชลิตา  ถินคำเชิด
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สวัสดิ์ผล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กดสาพรมมา
 
1. นางนิตยา  ภูมิดิษฐ์
2. นางชนิสรา  สดมพฤกษ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติชัย  พาลเหนือ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  ชัยสนาม
 
1. นางชนิสรา  สดมพฤกษ์
2. นางเยาวลักษณ์  พนมพงษ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายกฤษฎา  ทำสุนา
2. นายยศพนธ์  รักษาพล
 
1. นางเยาวลักษณ์  พนมพงษ์
2. นางสาวอินท์ชลิตา  ถินคำเชิด
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายสมหวัง  แก้วโจ๊ะ
2. นายไชยพัฒน์  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางนิตยา  ภูมิดิษฐ์
2. นายจักรพงศ์  ดวงสีเสน
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตนุภัทร  สิทธิวงศ์
2. นายภูวนัย  สิงห์สนั่น
3. นายราชัน  ลาคูบอน
 
1. นายเด่นศักดิ์  สุทธิบาก
2. นายยืนยง  จันทนาม
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรทัย  สิมวิลา
2. เด็กหญิงอัญชลิตา  สมสะกีสิทธิ์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สิมวิลา
 
1. นางสาวนิตยา  ศิริวารินทร์
2. นางอรัญญา  ตะคอนรัมย์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริฉัตร  ขันชะพัฒน์
2. นางสาวศิริลักษณ์  งอยภูธรณ์
3. นางสาวอุษา  สระอาวาส
 
1. นางสมนึก  ยิ่งกำแหง
2. นางสุมาลัย  ศุภดล
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุนันท์  แสนยะบุตร
2. นางสาวณัฎฐนิชา  บุญหวาน
3. นายณัฐวุฒิ  ทุมอนันต์
4. เด็กชายธนากร  คำศิลา
5. นายศุภกร  อัคคะมูล
6. นางสาวสุมาลิณี  นินระราช
 
1. นายชำนาญ  อุดมนิวิ
2. นางอรัญญา  ตะคอนรัมย์
3. นางสาวนิตยา  ศิริวารินทร์
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์จะนัง
 
1. นางสาววีร์รา  รัตนพรหมรินร์
 
64 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจรรยา  ผลาชิต
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
 
65 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชิต  จันทร์ศรีระมี
 
1. นายโต้ง  พบวันดี
 
66 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภัทรกร  สุวรรณสุข
 
1. นายโต้ง  พบวันดี
 
67 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนราธิป  ศรีสารคาม
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน