สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัฒนพล  ไกรสุข
 
1. นางมลทิรา  สังสีโห
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.48 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  นิลวารี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  น้อยวิบล
3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  สวัสดิ์ผล
 
1. นางมลทิรา  สังสีโห
2. นางสวาสดิ์  โฮมจุมจัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวดอกไม้  นุสนศาลา
 
1. นางรำพรรณ  จันทร์ศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. นางสาวจิราภรณ์  ปักสังขาเนย์
2. นายบรรณวัชร  สวัสดิ์ผล
 
1. นางภัสวรินทร์  พินยะพงศ์
2. นางสาวอธิติยา  สังคำพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 13 1. นายสหรัฐ  สวัสดิ์ผล
 
1. นางรัตนา  จุ้ยวงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. นางสาวธีราพร  จำรองเพ็ง
2. เด็กหญิงพีรศรณ์  นครไพร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  สุขณะล้ำ
 
1. นายสมปอง  อินละคร
2. นายชิณวัฒน์  ภูดรโพธิ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 1. นางสาวจุฑามาศ  สืบกินร
2. นางสาวธันยนันท์  ไสยศาสตร์
 
1. นายทองยวน  วิเศษวิสัย
2. นายมุนินทร์  สิงห์เสนา