สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวปิยะฉัตร  ศรีพะนา
 
1. นางมลทิรา  สังสีโห
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน 14 1. นางสาวอารียา  โพธิสูง
 
1. นางสวาสดิ์  โฮมจุมจัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวจันทรารัตน์  สาขามุละ
2. นางสาวทิพย์วิภา  ผาบจันดา
 
1. นางรัตนา  จุ้ยวงษ์
2. นางสาวแอนอุริน  สุขวันดี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายกฤษณะ  กิจนุกร
2. นางสาวธิดารัตน์  ทิพนัด
3. นางสาวปาริสา  ปักกะสัง
 
1. นายสมปอง  อินละคร
2. นายชิณวัฒน์  ภูดรโพธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวยุพาภรณ์  ทิพนัส
 
1. นายชลวิทย์  ไปบน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  สวัสดิ์ผล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กดสาพรมมา
 
1. นางนิตยา  ภูมิดิษฐ์
2. นางชนิสรา  สดมพฤกษ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติชัย  พาลเหนือ
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  ชัยสนาม
 
1. นางชนิสรา  สดมพฤกษ์
2. นางเยาวลักษณ์  พนมพงษ์