สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นายสิรภพ  ภูเขาใหญ่
 
1. นายกิตติ  คำสีแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวชุติกานต์  เนาว์พิมาย
 
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  วรฉัตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  วรฉัตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวดวงใจ  โมสืบแสน
2. นางสาววลีรัตน์  ศิริวงศ์
 
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  วรฉัตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายเฉลิมพงษ์  คำดำ
 
1. นายสุเมธ  หาญเวช
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสุดา  กาฬแสง
2. นางสาวรัศมี  น้อยหลุบเลา
3. นางสาวศิริประภา  วีระสอน
 
1. นางเทียมจันทร์  บุญสด
2. นางพจณีย์  ทุมรินทร์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายศุภชัย  สุดดี
2. นายอานนท์  หาญสุรินท์
 
1. นางสาวนิภาพร  นาอ่อน
2. นางเทียมจันทร์  บุญสด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายจิรพัฒน์  สุพอ
 
1. นางพจณีย์  ทุมรินทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยา  ตรีเหรา
2. นายภานุเดช  นนทะภา
3. นายสุริยา  โยธี
 
1. นางสาวฉันทนา  ภวภูตานนท์
2. นางเยาวนิตย์  อรัญญวาส
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรฐิติ  สาลาสุตา
2. นางสาวศศิภา  อัญญะโพธิ์
3. นางสาวศิริรัตน์  สุ่มมาตย์
 
1. นางเยาวนิตย์  อรัญญวาส
2. นางสาวปาริชาติ  อุทธา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจริศักดิ์  นาริวงศ์
2. นายจักรพันธ์  ศรีสง่า
3. นางสาวพรรณนิภา  ขนันแข็ง
4. นายสิทธิพล  สุโพธิ์
5. นางสาวอัำภาพร  เทาศิริ
 
1. นายอาทิตย์  ท่าไคร้กลาง
2. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 7 1. นางสาวสุพรรษา  วงนาแพง
 
1. นายอาทิตย์  ท่าไคร้กลาง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.75 ทอง 13 1. นายชัยกรณ์  มานะดี
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  เชื้อทอง
 
1. นางอุบล  นนทฤทธิ์
2. นายอาทิตย์  ท่าไคร้กลาง
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำฝน  ปัญญา
2. นางสาวอินทุอร  โคตุเคน
 
1. นายวินิจ  หอมสมบัติ
2. นางชวนพิศ  ประเสริฐสังข์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 7 1. นายบัญชา  นนทะภา
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายวิทวัส  พรมศิริเดช
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง 6 1. นางสาวพรพิมล  บุญเจริญ
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง 6 1. นางสาวพันภษา  เธียรวัฒนา
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวเบญจวรรณ  สินธุเขต
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  โพธิ์ศรีบิ้ง
2. นางสาวศศิธร  แก้วกัณหา
3. นางสาวสุพรรษา  เวียงนนท์
 
1. นายอมรมิตร  โสภัณนา
2. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตินันท์  อัศวพิศาลบูลย์
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  อุตรมาตย์
2. นางสาวธันยกานต์  ประทุมมา
3. นายเอกรัฐ  พิมภู
 
1. นางสาวประพิมพ์พรรณ  วรฉัตร
2. นางสาววันวิสา  ทิพวัตร
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายธวัชชัย  มลากรรณ
2. นางสาววิภาดา  เสกกล้า
 
1. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี
2. นางสาวฉันทนา  ภวภูตานนท์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายณรงค์  ภูก๊ก
2. นายสโรภาส  จุลวงษ์
 
1. นายทรงศักดิ์  พรรณศรี
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษธร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพงษ์  จันทะบุตร
 
1. นางสาวอนัญญา  โคตรสุวรรณ