สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  วงศ์สมศรี
2. เด็กชายจักรชัย  ชินสมบัติ
3. นางสาวชื่นกมล  ณ นิยม
4. นางสาวณัฐธิดา  อินทร์สุข
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นภักดี
6. นายธนภัทร  ศรีทอง
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พันธุ์โม้
8. เด็กชายบุรินทร์  ยิ่งงาม
9. นางสาวประภาภรณ์  ฉลาดเอื้อ
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุวรรณ
11. นางสาวพิมพ์ชนก  สินธุศิริ
12. เด็กหญิงศิรประภา  เอี่ยมภูงา
13. เด็กหญิงอาภา  ชูชื่น
14. เด็กชายเจษฎา  เวียงนนท์
15. เด็กหญิงโสภิตสุดา  กาฬสุวรรณ
 
1. นายบุญส่ง  จอมหงษ์
2. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
3. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
4. นางดาวเรือง  รัตนพล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจุฬาพร  ไชยเลิศ
2. นางสาวนิลาวัลย์  สังฆวันนา
 
1. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
2. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  เปียปาน
 
1. นางสมศรี  นนทะภา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาวสุนิสา  นามโบราณ
 
1. นางสมศรี  นนทะภา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  สมควรการ
 
1. นางฐิติกาญจน์  เจริญอาจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายพินิจ  โภชน์ฉิมพลี
 
1. นางสุนันทา  สุ่มมาตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพันชรี  สุระพินิจ
2. เด็กหญิงมาริษา  วงศ์สมศรี
 
1. นางรัชณีย์  ธนสีลังกูร
2. นายสุทธิศักดิ์  คุณทรัพย์
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัช  มัสัตย์
 
1. นางมณฑิรา  ทักขินัย
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายนพดล  อรุณโณ
2. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงนนท์
3. เด็กชายอาทิตย์  อุระนันท์
 
1. นางมณฑิรา  ทักขินัย
2. นางดาวเรือง  รัตนพล
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรัชรินทร์  เวียงนนท์
2. นายสมหมาย  อุระนันท์
3. นางสาวอรุณรัตน์  สีชำนาจ
 
1. นางมณฑิรา  ทักขินัย
2. นางสาวสุภลักษณ์  เสนาลัย
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  วิชพล
 
1. นางฐิติกาญจน์  เจริญอาจ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกาวรัตน์  หล้าก่ำ
 
1. นางสมศรี  นนทะภา