สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เพ็ญนาดี
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวจิราพร  อ่อนประทุม
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุพิชญา  งามเสน่ห์
 
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวโชติภา  เดชพละ
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวบุญญิสา  ยาวะนิล
 
1. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปพัชญา  ภาระพงษ์
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวประวีณา  หวานแท้
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51.82 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปนัสญา   ชินแสน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทวีวัฒน์
3. เด็กหญิงศรินทร  สุนา
 
1. นายสุภาภรณ์  ทองภูธรณ์
2. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 38.15 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกมลชนก  รุ่งบรรเทา
2. นางสาวจิตติมา  ศุภวิเศษ
3. นางสาวพิยะดา  นิตยโรจน์
 
1. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
2. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวนิดา  คำเตชะ
2. เด็กหญิงวารีรัตน์  ใต้เมืองปาก
 
1. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
2. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  กำแหงมิตย์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  วิรัชชัย
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
2. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จักรพล
 
1. นางสาวิตรี  คำพมัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภานุพล  โหรี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นามบุญลา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 11 1. นางสาวขนิษฐา  อัคพิน
2. นางสาวชุติมา  น้อมระวี
3. นางสาวณัฏฐณิชา  เพชรกิจ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นามบุญลา
2. นางสาวิตรี  คำพมัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไชยเดือน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวงษ์รักษ์
 
1. นางสาวิตรี  คำพมัย
2. นายณรงค์ศักดิ์  นามบุญลา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คล้ายเพ็ญ
 
1. นางสาวิตรี  คำพมัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นางสาวปิณิดา  สุขยิ่ง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นามบุญลา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลยา  สารัตน์
2. เด็กหญิงชนิตา  พลแดง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  นิตยโรจน์
 
1. นางปริกา  บุตรวิเชียร
2. นายเสงี่ยม  โสภา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาววิยะดา  กมลสินธุ์
2. นางสาวสุภัทรา  ทุ่มเท
3. นางสาวอินทิรา  จะมะลี
 
1. นางสุภัชลักษณ์  ไชยเดือน
2. นางปักใจ  คำสมมาตร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.83 ทอง 9 1. นายธันยชนก  พรมเลิศ
2. นายวีระพงษ์  ใจภักดิ์
3. นางสาวเกวลิน  ไชยเดือน
 
1. นายเสงี่ยม  โสภา
2. นางสาวละมัย  ศรีอุทมาร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  บัวทอง
2. เด็กหญิงณิชาพัชร  สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ขันติวงค์
4. เด็กหญิงสรัญญา  มั่นอาจหาญ
5. เด็กหญิงสุจิรา  เคนสุโพธิ์
 
1. นางสามัคคี  ไชยฮะนิจ
2. นางรพินทรา  ภักดีพงษ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.31 ทอง 6 1. นางสาวตีระกา  คะหาอานา
2. นางสาวนารีรัตน์  ปัดถามัย
3. นางสาวพรสรวง  จุลแวง
4. นางสาววันวิสา  จันทเริง
5. นางสาวอรุณรัศมี  วัฒนกสิกร
 
1. นางรพินทรา  ภักดีพงษ์
2. นายวิรัตน์  มะติยาภักดิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายวสันต์  นาสมรูป
 
1. นางละอองดาว  นนท์นาภา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 9 1. นางสาวสุวรรณา  เกตมาตย์
 
1. นางละอองดาว  นนท์นาภา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 18 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  น้อมระวี
2. เด็กชายปาลิน  พิมมนตรี
 
1. นางนิศมา  โมครัตน์
2. นางสามัคคี  ไชยฮะนิจ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.88 ทอง 5 1. นายภูเบศ  ไชยเดือน
2. นางสาวศศิธร  อนุสนธิ์
 
1. นางละอองดาว  นนท์นาภา
2. นางนิศมา  โมครัตน์
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงศราลี  อัตรา
2. เด็กหญิงศุลีพร  กองศรีนนท์
 
1. นายรังสิทธิ์  ศักดิ์ศรีบุญดี
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 19 1. นางสาวพัชรนิดา  ดิษเจริญ
2. นางสาวสุนิตา  เฉลิมแสน
 
1. นายรังสิทธิ์  ศักดิ์ศรีบุญดี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายแสนรุ้ง  จอมคำสิงห์
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุปรียา  สีสังข์
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุปรียา  สีสังข์
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวชริตา  คีรีบวร
 
1. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทรประทักษ์
2. เด็กชายเพชรกล้า  นนนาภา
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายกฤตเมธ  สงวนรีตน์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หึกขุนทด
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายอำนวย  กั้วศรี
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวปิ่น  ทบนอก
2. นางสาวสุภาพร  สัตบุตร์
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายอำนวย  กั้วศรี
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  บัววิชัย
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนเสนยา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พลพุทธา
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
38 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคมกริช  ทองแม้น
 
1. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรศักดิ์  นิละพรรณ์
2. เด็กหญิงปัทมาพร  เพ็งพล
3. เด็กชายพิทยา  บรรยงค์
 
1. นายพงศ์พันธุ์  ศิริโท
2. นางสุภาภรณ์  ทองภูธรณ์