สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุพิชญา  งามเสน่ห์
 
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51.82 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงปนัสญา   ชินแสน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทวีวัฒน์
3. เด็กหญิงศรินทร  สุนา
 
1. นายสุภาภรณ์  ทองภูธรณ์
2. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 38.15 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกมลชนก  รุ่งบรรเทา
2. นางสาวจิตติมา  ศุภวิเศษ
3. นางสาวพิยะดา  นิตยโรจน์
 
1. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
2. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จักรพล
 
1. นางสาวิตรี  คำพมัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกัลยา  สารัตน์
2. เด็กหญิงชนิตา  พลแดง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  นิตยโรจน์
 
1. นางปริกา  บุตรวิเชียร
2. นายเสงี่ยม  โสภา