สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปพัชญา  ภาระพงษ์
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61.25 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  กำแหงมิตย์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  วิรัชชัย
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
2. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คล้ายเพ็ญ
 
1. นางสาวิตรี  คำพมัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นางสาวปิณิดา  สุขยิ่ง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นามบุญลา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 9 1. นางสาวสุวรรณา  เกตมาตย์
 
1. นางละอองดาว  นนท์นาภา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 19 1. นางสาวพัชรนิดา  ดิษเจริญ
2. นางสาวสุนิตา  เฉลิมแสน
 
1. นายรังสิทธิ์  ศักดิ์ศรีบุญดี