สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวโชติภา  เดชพละ
 
1. นางสุภาภรณ์   ทองภูธรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวบุญญิสา  ยาวะนิล
 
1. นายเสถียรพงษ์  ทองภูธรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 11 1. นางสาวขนิษฐา  อัคพิน
2. นางสาวชุติมา  น้อมระวี
3. นางสาวณัฏฐณิชา  เพชรกิจ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นามบุญลา
2. นางสาวิตรี  คำพมัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไชยเดือน
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวงษ์รักษ์
 
1. นางสาวิตรี  คำพมัย
2. นายณรงค์ศักดิ์  นามบุญลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาววิยะดา  กมลสินธุ์
2. นางสาวสุภัทรา  ทุ่มเท
3. นางสาวอินทิรา  จะมะลี
 
1. นางสุภัชลักษณ์  ไชยเดือน
2. นางปักใจ  คำสมมาตร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.65 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  บัวทอง
2. เด็กหญิงณิชาพัชร  สุ่มมาตย์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ขันติวงค์
4. เด็กหญิงสรัญญา  มั่นอาจหาญ
5. เด็กหญิงสุจิรา  เคนสุโพธิ์
 
1. นางสามัคคี  ไชยฮะนิจ
2. นางรพินทรา  ภักดีพงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายวสันต์  นาสมรูป
 
1. นางละอองดาว  นนท์นาภา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงศราลี  อัตรา
2. เด็กหญิงศุลีพร  กองศรีนนท์
 
1. นายรังสิทธิ์  ศักดิ์ศรีบุญดี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทรประทักษ์
2. เด็กชายเพชรกล้า  นนนาภา
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายกฤตเมธ  สงวนรีตน์
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  หึกขุนทด
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายอำนวย  กั้วศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 11 1. นางสาวปิ่น  ทบนอก
2. นางสาวสุภาพร  สัตบุตร์
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายอำนวย  กั้วศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายฤทธิเกียรติ  บัววิชัย
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายประวิทย์  แสงสุขวาว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนเสนยา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พลพุทธา
 
1. นางภฑิลาพัทธ์  ศรีแก่นจันทร์
2. นายประวิทย์  แสงสุขวาว