สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐชา  ปองไป
 
1. นางรัญจวน  จันทะพิมพ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โคตะวงศ์
 
1. นางรัญจวน  จันทะพิมพ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลยา  คำภักดี
2. เด็กหญิงชมพูนุช  บุตรดี
3. เด็กชายสุรดิษ  สง่างาม
 
1. นายศราวุธ  วรรณพฤกษ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีโคตร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลชนก  วรวงษ์
2. เด็กหญิงกมลชนก  อนงค์นุช
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ไกรยศรี
 
1. นายวัฒนา  แสงสิงห์
2. นางมุกดา  ลาศา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  วงวิพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัญดิษรัมย์
3. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทะรี
 
1. นายวัฒนา  แสงสิงห์
2. นางมุกดา  ลาศา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  ประชาโชติ
2. เด็กชายพงษ์เพชร  สุขโชติ
 
1. นายวัฒนา  แสงสิงห์
2. นางมุกดา  ลาศา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาทิต  มาตรหนองแวง
2. เด็กชายสุระพงศ์  รจนาสม
 
1. นายวัฒนา  แสงสิงห์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  กาหาวงศ์
2. เด็กหญิงญาณิสา  อรรคคำ
3. เด็กหญิงวรนุช  แวงสุข
4. เด็กชายสุรเกียรติ  มกขุนทด
5. เด็กหญิงเกวลิน  มานะดี
 
1. นายสุชัย  ยุซิ
2. นายยศพัฒน์  สตารัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวิมลชัยกุล
 
1. นายสุชัย  ยุซิ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายคิมมิคาเอล  เฟรดริกเซน
2. เด็กหญิงวรรณพร  ประกาโส
 
1. นายยศพัฒน์  สตารัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรมิตา  คละจิตร
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธพิชัย  ไชยนิจ
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุษบา  เวียงอินทร์
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 7 1. เด็กหญิงอรรถนีย์  ปุริสา
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทร์พานิชย์
 
1. นายตรี  หนองประทุม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรางคนา  กัลยา
 
1. นายศุภชัย  เม้าศรี
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  คำกอง
2. เด็กหญิงนัทธมณ  วิลาจันทร์
3. เด็กหญิงรุจิรา  แน่นอุดร
4. เด็กหญิงอาซึกะ  วงค์ทองดี
5. เด็กหญิงแจ่มใส  ไข่สังข์
 
1. นางสาววรรณนพร  วรเดช
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คงภิรมย์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  แสงงาม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรบรรเทา
 
1. นางบุศรินทร์  ปัสสาคร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชร  เปียธัญญา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  แสงงาม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนธรณ์  อ่อนทองหลาง
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  รัตนพลแสน
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายศุภชัย  ใจใหญ่
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  หระดี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สว่างวงษ์
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายศุภชัย  ใจใหญ่
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวพล  พูลแก้ว
2. เด็กชายไชยเชษฐ์  ศรีคัดเค้า
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายภัทร  พรมทองดี
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีสาวแห
2. เด็กหญิงรติมา  บุตรสง่า
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายศุภชัย  ใจใหญ่
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินภา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายโพธิวัฒน์  เอ็นคะวัน
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นายศุภชัย  ใจใหญ่
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชูใจ
2. เด็กหญิงพรญาณี  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  บุญเดช
 
1. นายวัยวุฒิ  วรชินา
2. นางสาวอมรรัตน์  พันเลิศ
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพพล   ช่างชัย
2. เด็กชายพรธิชัย  เกรียบกลาง
 
1. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
2. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวศิน  นิลผาย
2. เด็กชายเทิดศักดิ์  ภักดิ์ภูมินทร์
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนานันท์  สีดวง
2. เด็กชายวศิล  นิลผาย
3. เด็กชายเจษฏา  พงษ์จิตภักดิ์
 
1. นายจีรวัฒน์  ภูอาบทอง
2. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
 
30 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุณณรัตน์  วรรรณวงษ์
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชาอามาตย์
3. เด็กหญิงอรนันท์  ตริมหา
 
1. นางศรัญญา  ภูอาบทอง
2. นางวิราวัลย์  ดวงวิไล