สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวอธิชา  งาคม
 
1. นางศิราณี  สุระมณี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พันเดช
 
1. นางศิราณี  สุระมณี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 16 1. นางสาวรัฐชิตา  เมาะราษี
 
1. นางศิราณี  สุระมณี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปารณีย์  สุวะมาศ
2. เด็กหญิงสุวิมล  สานะปรีดี
3. เด็กหญิงอารีย์  พลีดี
 
1. นางสาววันวิสาข์  เกตุมาตย์
2. นางสาวอภัสสร  บุญสาร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายกวิน  สาวิสิทธิ์
2. เด็กชายเทิดทูน  วังชมภู
 
1. นายก่อพงษ์  พันนาเหนือ
2. นายมานิต  ภาระพงษ์