สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวพัชรา  แสนคำ
2. นางสาวอานามิกา  กลางพิมาย
 
1. นายก่อพงษ์  พันนาเหนือ
2. นายมานิต  ภาระพงษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวกุลธิดา  อาจทวี
2. นางสาวสกัญญา  จิตตะวุต
 
1. นางสาวกฤตยาณี  บุณยเพ็ญ
2. นางพัฒติยา  อังคุนะ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายทิวา  มาบุญธรรม
2. เด็กชายนาวิน  ประทุมดวง
 
1. นางพัฒติยา  อังคุนะ
2. นางสาวกฤตยาณี  บุณยเพ็ญ