สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาววนิดา  สุริหาร
 
1. นางอัจฉริยาภรณ์  อินทะเนน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  พรมโคตร
 
1. นางสาวดุจฤดี  พงษ์เกษม
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวชลธิชา  พลเทพ
2. นางสาวรุจิราพร  รอดสร้างบุญ
 
1. นายเรืองยศ  เวียงนนท์
2. นายประจวบ  สุวรรณศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  โพธิกะ
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  บุญโนสาร
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐยาน์พร  แก้วอุดร
2. นายราชันย์  กิตพฤกษ์
 
1. นายสรวิชญ์  บุตรพรม
2. นายณัฐติพงษ์  เสียงเย็น