สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายอัษฎา  บุญจันทร์
 
1. นายนิวัฒน์  แก้วกาหลง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรรณิดา  เกษคำภา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริเกษ
3. เด็กหญิงแนน  เหราวัลย์
 
1. นางสาวรัชญาพร  คำจันทร์
2. นางสาวศศิวิมล  ััศรีทอง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นางสาวกาญจนา  จำปาเทศ
2. นางสาวสุจิตตา  สวัสเอื้อ
3. นางสาวสุภาพร  นิลผาย
 
1. นางสาวรัชญาพร  คำจันทร์
2. นางสาวศศิวิมล  ศรีทอง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นายกฤษดา  จันทจร
2. นายอภิสิทธิ์  บุญวิเศษ
 
1. นางสร้อยทอง  โปร่งไธสง