สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายอุดม  มลาไสย์
 
1. นายพงศ์ธวัช   จรูญฐิติวัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.32 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  จำปาเทศ
2. นางสาวทิพธัญญา  มหาพจน์
3. นายธนวัฒน์  เด็ดขาด
4. นายภานุพงษ์  นิติคุณ
5. นางสาวภาวินี  ศรีนวล
 
1. นางสมบัติ  คำภาบุตร
2. นางศรีสุดา  ใจหาญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิยดา  ขุราษี
2. เด็กชายอดิศร  หารภูมิ
 
1. นางวารุณี  บุญแสน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.14 ทอง 17 1. นายกิตติพงษ์  บุญพา
2. นางสาวรวิภา  เนตรศิริ
 
1. นายปรีดา  คลังสำโรง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงวรรณภา  ตรีกุล
 
1. นายสอาด  ภูมิโชติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงเจนรดา  อาษาบาล
 
1. นายสอาด  ภูมิโชติ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นายสุรศักดิ์  วันชัย
 
1. นายสอาด  ภูมิโชติ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 15 1. นางสาวมุธิตา  รจพจน์
 
1. นางสมบัติ  คำภาบุตร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  นามศักดิ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  ชาญชรา
3. นางสาวพิยดา  ติดถาพันธ์
 
1. นางศรีสุดา  ใจหาญ
2. นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาญชรา
2. นางสาวชนันดา  สินธุศิริ
3. นางสาวศิริวัลย์  ปัญเนตร
 
1. นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย์
2. นางศรีสุดา  ใจหาญ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิติพร  กมขุนทด
2. นางสาวสุพรรษา  วิเศษปัสสา
3. นางสาวเปรมวิกา  อุดใจ
 
1. นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย์
2. นางศรีสุดา  ใจหาญ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพงษ์  สมฤาแสง
2. นางสาวปิยนุช  มงคลชู
3. นางสาวสุภาวดี  ดีไธสง
 
1. นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย์
2. นางศรีสุดา  ใจหาญ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรศักดิ์  อัญญโพธิ์
 
1. นางบุปผา  จตุเทน
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สนคงนอก
 
1. นางศรีสุดา  ใจหาญ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรางสุดา  บุญแสน
 
1. นางสมบัติ  คำภาบุตร
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  สุภะษร
 
1. นางบุปผา  จตุเทน
 
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสัมฤทธิ์  สมบูรณ์
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิริโย
 
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทวัฒน์  ไชยพันโท
 
1. นายจักรกฤษ  ปะกิริโย