สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวอัญชริการ์  ทิพย์มะณี
 
1. นางนภาภรณ์  แสงสุวอ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 5 1. นางสาวธิติยา  เชื้อนาข่า
 
1. นางรัตติกาล  ศรีทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุภารี
2. เด็กหญิงภัสดาพร  ยศเต่า
 
1. นางดาราวรรณ  ประเสริฐสังข์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 1. นางสาวประภัสสร  กลอนจันอัด
 
1. นางกิ่งแก้ว  นรชาญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นายนพกร  จตุเทน
2. นางสาวลักขณา  สุบิน
 
1. นายเลอศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์
2. นายจิรวัฒน์  พิมมรินทร์