สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  สุวรรณศรี
 
1. นางประภาพร  สุทธิธาดาทับทิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80 ทอง 11 1. นางสาวศิริญาภรณ์  นาคพรม
 
1. นางประภาพร  สุทธิธาดาทับทิม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายธนากร  สุทธิประภา
2. นายวรเชษชฐ์  เทพพิทักษ์
 
1. นางสังวาลย์  วิเศษปัสสา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาสุนันท์์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อุ่นจิตร
3. เด็กหญิงเสาลักษณ์  สุรพินิจ
 
1. นายวีระชัย  นันตะก้านตง
2. นางทองเทียบ  หินกอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายมังกร  ชาระมาตย์
2. นางสาวอรนาถ  มังคละ
3. นางสาวอารียา  ลาศา
 
1. นายสุวัจ  โสระศรี
2. นางทองเทียบ  หินกอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  พลหาญ
2. เด็กหญิงจิตติมา  รัตนตระกูล
3. เด็กหญิงนัยนา  มนตรีวัน
4. เด็กหญิงอริชา  ดอนชะเอม
5. เด็กหญิงอัญชลี  แก่นนาคำ
 
1. นางรุจี  ปุยฝ้าย
2. นางวิวัฒนา  บุดดาเพ็ง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภสร  ธรรมวงศ์
2. นางสาวนริศรา  ไชยจักร
3. นางสาววันวิสา  นันโท
4. นางสาวศิมาพร  ณรงค์ไชย
5. นางสาวสราลี  ศรีสุโน
 
1. นางรุจี  ปุยฝ้าย
2. นางวิวัฒนา  บุดดาเพ็ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาภรณ์  เวียงสิมา
2. นางสาวชญานี  วิลัยศิลป์
3. นางสาวพัชรินทร์   เลิศสำโรง
4. นางสาวยลรดี   พลเยี่ยม
5. นางสาวศิรินยา  สุวรรณศรี
 
1. นางวิวัฒนา  บุดดาเพ็ง
2. นางรุจี  ปุยฝ้าย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  รินทอง
 
1. นางสีดา  ผดุงสมัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  สำราญเอื้อ
2. เด็กชายนันท์นภัส  กลางชัย
 
1. นางกุสุมาลย์  จอมคำศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์สมศรี
2. นางสาวทัศนีวรรณ  กานุสนธ์
3. นางสาวพิยดา  เพ็งปอพาน
4. นายพิศิษฐ์  บุญวิเศษ
5. เด็กหญิงภานรินทร์  ถิ่นทัพไทย
6. นายวรชาติ  ปุริตัง
7. เด็กหญิงวิยะดา  สำโรงแสง
8. นายสุรเชษฐ์  ตาพล
9. นายอภิสิทธิ์  การสำเนียง
10. นายเขตโสภณ  ขุลิดี
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
2. นางวิวัฒนา  บุดดาเพ็ง
3. นายธีระพงษ์  บุญเข็ม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจามจุรี  ทินบุตร
2. นางสาวดรุณี  นนทะภา
3. นางสาวปาริฉัตร  ัพันธ์ละ
4. เด็กหญิงพรกนก  โพธิชาราช
5. นางสาวพรทิพย์  สุรินทร
6. เด็กชายพีรวัฒน์  วิชพล
7. เด็กหญิงภรัณยา  ทองปาน
8. นายวรวิทย์  ชมภูบุตร
9. นางสาวสมัชญา  เพ็งคำ
10. นางสาวสุภาภรณ์  ศิลปสมบูรณ์
11. เด็กหญิงอริษา  ตรีเหรา
12. เด็กหญิงเกษรา  นาวัลย์
13. เด็กหญิงเครือวัลย์  นันโท
14. เด็กหญิงโชติกา  บุสดี
15. นางสาวโยษิตา  วรรณแก้ว
 
1. นางนงลักษณ์  สุทธิประภา
2. นายสุวพงษ์  คามวัลย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  บุตรบุราณ
 
1. นางกรรณิการ์  ขุนทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 7 1. นางสาวพิมานมาศ  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางกรรณิการ์  ขุนทอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญชนก  อนารัตน์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีจัดการ
 
1. นายแดนชัย  ไชยวงศ์
2. นางกุสุมาลย์  จอมคำศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายพงศพัฒน์  ฟ้องเสียง
 
1. นายธีระพงษ์  บุญเข็ม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาววาสนา  พิมวัน
 
1. นายธีระพงษ์   บุญเข็ม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กชายสหรัฐ  รินทะไชย
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 10 1. เด็กหญิงมาริสา  ก้านศรีรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง 8 1. นางสาวกนกพร  ประจงจิตร
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  พันธ์เลิศ
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  ประจงจิตร
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรัชญา   ขวัญกิจบรรจง
 
1. นายธีระพงษ์  บุญเข็ม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิธร  สุรินาม
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 7 1. นางสาวกรพิณ  ศิริมาลา
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภัสสร  โยวะกา
 
1. นายสมพงษ์  ประภากรพิไล
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวศุภดา  พิลาวุฒิ
2. นายสุพินิจ  พรมคำ
 
1. นายเลอศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์
2. นายจิรวัฒน์  พิมมรินทร์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ฉลาดเอื้อ
2. เด็กชายวัฒนา  ฤทธิแผลง
 
1. นางสมพร  จันทรา
2. นายจิรวัฒน์  พิมมรินทร์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายจักรพงษ์  นุริตมนต์
2. นางสาวณัฐวรรณ  กอฉัตร
 
1. นายเลอศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์
2. นายจิรวัฒน์  พิมมรินทร์
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมสัน  วงศ์สมศรี
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  มหามาตร
 
1. นายเลอศักดิ์  ไชยวงศ์วัฒน์
2. นางสมพร  จันทรา