สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธงธานี สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา
โรงเรียนขัติยะวงษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 4-5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสภาพล
 
1. นางสาวอัยนา  บุญลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงจรัสศรี  คงคูณ
 
1. นายวีรชัย  ชิณโย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุลิตา  บุญสาคร
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  เกษสีแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชนะชัย  จตุเทน
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  เกษสีแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. นางสาวศิริพร  ภูมิบุญล้น
 
1. นางปิยะสุดา  จอมหงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายพิษนุพร  หว่างแสง
 
1. นางประจวบ  อยู่บำรุง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังฆะบาลี
3. เด็กชายอรรถกร  นุ้ยจุ้ย
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวเบญญาภา  สุระภักดิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยอนันต์  สัจจาวาท
2. นายวิวัฒน์  ศิริภูธร
3. นางสาวไพลิน  เสนารัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
2. นางสาวอุบลรัตน์  สุ่มมาตย์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุรวิทย์  สพลาภ
2. เด็กชายณัฐชนน  ทิพยโสต
 
1. นายดนัยศักดิ์  เจริญเขต
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิระศักดิ์  จิระพันธ์
2. เด็กชายธีระวัฒน์   เพชรกรรม
 
1. นายดนัยศักดิ์  เจริญเขต
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  คันธภูมิ
2. เด็กชายธรรมรงค์  ยุบลเพลิด
 
1. นางสำรอง  ทศพานนท์
2. นางสุลักษณ์  จันทร์ห้างหว้า
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.71 ทอง 7 1. นายณัฐวุฒิ  โภคา
2. นางสาววรรณภา  เดชศักดิ์
 
1. นางสำรอง  ทศพานนท์
2. นางสุลักษณ์  จันทร์ห้างหว้า
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พรมวิเศษ
2. เด็กหญิงอลิษา  ทองน้อย
 
1. นางถนอม  จันทร์หยวก
2. นายสหนันท์  จันทร์หยวก
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิชา  แน่นอุดร
2. นางสาวอนงนาฎ  ทองดี
 
1. นางสมาส  เหิรเมฆ
2. นางถนอม  จันทร์หยวก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ลังกาพะยอม
 
1. นางสาวสุภาพร  สีหานู
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 7 1. นางสาวอุไรพร  ทุยไธสง
 
1. นางมัลทินี  วังคะฮาด
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงอารียา  แก้ววิภา
 
1. นางสาวมัลทินี  วังคะฮาด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง 6 1. นางสาววริษฐา  วรวัฒน์
 
1. นางสาวสุภาพร  สีหานู
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง 8 1. เด็กหญิงนุชธิดา  โกมินทร์
 
1. นายสุนทร  พุดมี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนัฐกานต์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวสุภาพร  สีหานู
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์  หญีตพันคง
 
1. นายสุนทร  พุดมี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง 6 1. นางสาววาสนา  บุญโทแสง
 
1. นางสาวมัลทินี  วังคะฮาด
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงบัว  จรุงจิตต์
2. เด็กชายวงศธร  พลีศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สีหานู
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชราภา  ราสีสิงค์
 
1. นายสุนทร  พุดมี
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง 4 1. นางสาววิภาวรรณ  โคตรธาดา
 
1. นางสาวสุภาพร  สีหานู
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐาปนี  แสนนอก
2. เด็กหญิงหทัยชนก  คำกัณหา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปิตฝ่าย
 
1. นางสาวมัลทินี  วังคะฮาด
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภัสสร  ชูชื่น
2. เด็กชายปรัชญา  ประเสริฐสังข์
3. นายวายุ  สาระดี
 
1. นายสุนทร  พุดมี
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรภัทร  บุตะเขียว
2. เด็กชายชวนันท์  ชัยแก้ว
3. นายนัฐวัฒน์  คะเณย์
4. นางสาวปริสา  แก้วละมุน
5. นายอภิวัฒน์  คันทะภูมิ
 
1. นายสุนทร  พุดมี
2. นายบุญภพ  จันทมัตตุการ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ปราสาร
2. เด็กชายวรภัทร  รักพงษ์
 
1. นางดวงใจ  ภารการ
2. นางสาวอุไรพร  พันธ์สุภา
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 1. นายปริญญา  ประชาชู
2. เด็กชายลอยลม  นิลคุณ
 
1. นางดวงใจ  ภารการ
2. นางสาวอุไรพร  พันธ์สุภา
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวชุติมา  สูงสันเขต
2. นางสาวลัดดาวดี  สูงสันเขต
 
1. นางสาวอุไรพร  พันธ์สุภา
2. นางดวงใจ  ภารการ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายจักรพันธ์  พยัคฆ์
2. นายพิชยุทธ  บุญตน
 
1. นางสาวอุไรพร  พันธ์สุภา
2. นางสาวบุษบา  สุทธิประภา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  มนตรีโพธิ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  วิศาสตร์
3. เด็กชายบุรัสกร  ฤทธิ์มนตรี
4. เด็กชายปิยะวัฒน์  พระไชยบุญ
5. เด็กหญิงวราพร  บุญแสน
6. เด็กชายวาสุเทพ  ศกุนะสิงห์
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
2. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริญา  สุนทรา
2. นางสาวชฎาพร  พลเยี่ยม
3. นางสาวพนัฐดา  โสภาพล
4. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณปักษ์
5. นายอนุสิษฐ์  มุขสาร
6. นายเอกสิทธิ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวชวนพิศ  มะโนมัย
2. นางศิริลักษณ์  ติ๊บสุก